• darkblurbg

Communicatieadviseur Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Communicatieadviseur Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed voor 16 uur per week voor 9 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 maart 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor het concreet uitvoering geven aan de van het Rijk ontvangen subsidie van in totaal € 2 miljoen (afgerond) om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het programma loopt tot 1 januari 2024. Het ontzorgingsprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de energietransitie maatregelen van de provincie Flevoland.

Een terugkerend knelpunt uit de sectorale routekaarten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed is het gebrek aan kennis en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren en op veel plaatsen in het land onvoldoende op gang komt. Versnelling en opschaling van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed is nodig, met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn. In dit kader heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed aangekondigd, dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden tot het moment van aanbesteding omtrent maatregelen om vastgoed te verduurzamen. De middelen dienen te worden ingezet op begeleiding en advisering, niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf. De uitvoering van het ontzorgingsprogramma ligt bij de provincies. De looptijd van het programma is drie jaar t/m eind 2023.

Opdracht
Met dit driejarig programma kunnen we samen met onze partners panden in Flevoland duurzamer maken. De doelen zijn duidelijk: zoveel en snel mogelijk verduurzaming en energiebesparing voor kleine vastgoedeigenaren en/ of een uitvoerbaar uitvoeringsplan hiervoor, spin-off naar andere eigenaren, zo kosteneffectief mogelijk, koppelkansen benutten, en zoveel en snel mogelijk CO2-reductie voor de provincie.

Doelgroepen ontzorgingsprogramma:

 • Gemeenten (tot 25.000 inwoners);
 • Primair en Voortgezet onderwijs;
 • Zorgaanbieders in de langdurige zorg en eerstelijnszorg;
 • Culturele algemeen nut beogende instellingen;
 • Gebouwen met een publieksfunctie.

De juiste communicatie op de juiste manier en het juiste moment is een belangrijke sleutel tot het succes van het programma. Gedurende de gehele looptijd van het programma maakt daarom een communicatieadviseur deel uit van het ontzorgingsteam. Hij/zij werkt aan de bewustwording rondom het thema duurzaamheid bij de kleine vastgoedeigenaren en denkt mee over de wijze waarop we het beste partijen en mensen in beweging krijgen. Dit om de effectiviteit van de ontzorgingsregeling te maximaliseren. Hiertoe wordt bij aanvang van de werkzaamheden een communicatieplan opgesteld. Naast gerichte communicatie aan de deelnemers zal er kennis- en informatie worden uitgewisseld naar de doelgroepen, tussen doelgroepen maar ook daarbuiten. Immers ook buiten de deelnemers is het de bedoeling dat ook andere vastgoedeigenaren kunnen profiteren van de kennis en ervaring die wordt opgedaan. Naast landelijke communicatie over het ontzorgingsprogramma zal er regionaal per cluster een communicatieaanpak ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld webinars, fysieke bijeenkomsten, communicatiemiddelen, kennisdeling met backbone RVO, kennisdeling met landelijke netwerken en mogelijk gezamenlijk communicatieaanpak. Hiervoor wordt nauw samenwerkt met de overall projectleider en de inhoudelijke deskundigen die worden aangesteld; duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren.

De communicatieadviseur maakt een communicatieplan en -strategie per doelgroep gemaakt voor het verduurzamen van klein maatschappelijk vastgoed. Hierin moet aandacht zijn voor de bewustwording rondom het thema duurzaamheid bij de kleine vastgoedeigenaren, het realiseren van een plan voor de verduurzaming van het vastgoed en de uitvoering hiervan.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

 • Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) of plaats op het provinciehuis te Lelystad. Momenteel vinden de overleggen plaats via Skype of MS Teams;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Uurtarief maximaal € 80, - exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werk;
 • Aanwezigheid/beschikbaarheid in overleg met de projectleider. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren;
 • Volledige beschikbaarheid van 16 uur bij aanvang van de opdracht (Uiterlijk per 1 april 2021);
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een publieke of semipublieke organisatie (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur (25 punten);
  a. 0 – 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. 2 – 5 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
  c. 6 – 10 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
  d. Meer dan 10 jaar aantoonbare werkervaring (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur met verduurzamingsvraagstukken voor de doelgroepen van maatschappelijk vastgoed (30 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur met energiebesparingsopgaven voor de doelgroepen van maatschappelijk vastgoed (30 punten);
  a. Geen ervaring (0 punten);
  b. 1 tot 3 afgeronde energiebesparingsopgaven als communicatieadviseur(5 punten);
  c. 3 tot 5 afgeronde energiebesparingsopgaven als communicatieadviseur (10 punten);
  d. 5 tot 10 afgeronde energiebesparingsopgaven als communicatieadviseur (20 punten);
  e. Meer dan 10 afgeronde energiebesparingsopgaven als communicatieadviseur (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Affiniteit met maatschappelijk vastgoed, verduurzaming en energiebesparingsopgaven is een pré.
 • Samenwerkings-én resultaatgericht
 • Proactieve flexibele houding;
 • Teamplayer;
 • Doorpakker,
 • Probleemoplossend,
 • Zelfredzaam,
 • Volhardend,
 • Ondernemend
 • Initiatiefrijk;
 • Affiniteit met de provincie Flevoland is een pre.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Uren zijn flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 5 maart van (9:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 4 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.