• darkblurbg

Strategisch Adviseur Mobiliteit VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Strategisch Adviseur Mobiliteit voor 28 - 32 uur per week voor 8 maanden (tot 31 december 2021). Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 10 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze stad ligt een woningbouw opgave die zowel effecten heeft op de mobiliteit in de stad als ook de mobiliteit in de regio en een bereikbaarheidsopgave om het openbaar vervoer te versnellen en de modal shift te verschuiven. De gemeente heeft haar ambities onder andere vastgelegd in de Omgevingsvisie en in de Mobiliteitsvisie.

Doelen voor Nieuwegein

 • Realisatie van woningbouwprogramma 2030 met ca7500 woningen en de A12 zone (ca 9000 woningen in Nieuwegein) na 2030;
 • Grip krijgen, en behouden, op de context waarin het woningbouwprogramma van Nieuwegein gestalte dient te krijgen en daarmee strategisch te kunnen opereren in de regio;
 • Bereikbaarheid van de regio en de rol van de gemeente Nieuwegein daarin;
 • Sturen op doelen uit de mobiliteitsvisie, waaronder kortere OV reistijden en zorgen dat de automobiliteit niet gelijk oploopt met de verstedelijking;
 • Schaalsprong mobiliteit maken door OV bereikbaarheid te verbeteren en een modal shift te maken van auto naar OV, fiets en/of lopen;
 • Daartoe: Inzicht krijgen in de effecten van mobiliteit op verstedelijking en vice versa en op strategisch niveau mogelijke maatregelen in beeld brengen en de effecten daarvan op Nieuwegein.

Context
De bereikbaarheid in de regio Utrecht, waar Nieuwegein tot de kern van het stedelijk gebied behoort, staat onder druk door autonome groei van autoverkeer en een verdere verstelijking. Een schaalsprong in mobiliteit, met name OV, aan de zuidkant van Utrecht en in Nieuwegein is noodzakelijk om het stedelijk gebied bereikbaar te houden. Een deel van het huidige woningbouwprogramma, met name in City en Rijnhuizen, is afhankelijk van deze schaalsprong. Onder andere met lage parkeernormen werken we aan een modal shift. Daarvoor moeten de condities en alternatieven in orde komen. Voor de langere termijn is de A12 zone de strategische ontwikkellocatie. Zonder grote investeringen in bereikbaarheid is deze ontwikkeling niet mogelijk. De studies daarvoor doen we veelal in regionaal verband en in samenwerking met het rijk. De keuzes moeten ook lokaal gemaakt worden.

Opdracht
Strategische mobiliteitsadvisering op alle modaliteiten en op strategisch en tactisch niveau (vanuit gebiedsgerichte ruimtelijk projecten, lokaal en regionaal).

Advisering binnen een aantal interne projecten:

 • Nieuwegein groeit, mede vormgeven en adviseren in dit onderzoek op het onderwerp: kan het huidige fiets-, auto en ov-netwerk de geplande groei met 7500 woningen tot 2030 aan en welke maatregelen zijn hiervoor nodig?
 • De A12 zone: advisering over condities en randvoorwaardenop het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, adviseren aan de Nieuwegeinse stuurgroep en input leveren in regionale trajecten zoals het mirt gebiedsonderzoek A12;
 • Relatie mobiliteitsprogramma middellange termijn met lange termijnopgave: adviseren en meedenken over het voorsorteren op te maken keuzes onder meer in het kader van de Mirt verkenning OV en wonen en het Mirt gebiedsonderzoek A12 en deze doorvertalen naar het mobiliteitsprogramma dat momenteel voor Nieuwegein wordt gemaakt.

Deelname namens gemeente Nieuwegein in regionale trajecten en de voorbereiding hiervan. Het deelnemen in samenwerkingstrajecten van het rijk en de regio op middellange en lange termijn oplossing:

 • Input leveren Mirt verkenning en Mirt gebiedsonderzoek;
 • Onderliggende studies met betrekking tot versnelling en inpassing openbaar vervoer;
 • Aansluiten op mobiliteitsstrategie;
 • Afstemming en borging regio – interne organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een advies/beleidsfunctie binnen een gemeentelijke instelling, regionaal samenwerkingsverband, een provincie of het Rijk;

Gunningscriteria (weging)

 • Aantoonbare kennis en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Mirt-trajecten (25 punten);
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met gebiedsgerichte ruimtelijke projecten (lokaal en regionaal) (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld) (25 punten);
 • Je bent aantoonbaar betrokken geweest bij het door vertalen van in- en output van verkeersmodellen (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld) (25 punten);
 • Je hebt aantoonbare ervaring met strategische bestuur advisering waar mobiliteit in een bredere context werd gepositioneerd (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Communicatief vaardig;
 • Verbindend.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 14 mei 2021, vanaf 09.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 13 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.