Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Adjunct directeur | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Adjunct directeur | Freelance | Interim | ZZP

Adjunct directeur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Adjunct directeuren:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Adjunct directeuren
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

3 sectoren voor een adjunct directeur

3 wetenswaardigheden over een adjunct directeur

Een adjunct directeur is iemand die direct onder het gezag van een directeur werkt. Hierbij horen diverse verantwoordelijkheden, zoals de administratie, financiën en communicatie. Mensen in deze positie kunnen bij diverse bedrijven in allerlei branches werken en moeten van veel zaken kennis hebben. Hierbij zijn er ook een aantal essentiële competenties en taken verbonden aan een functie als adjunct directeur.

Wat houdt deze functie precies in?

"Adjunct" staat voor "plaatsvervanger van een hogere functionaris", waarnaast de term directeur gebruikt wordt voor "de leidinggevende van een organisatie". Als samenstelling betekent het dus "onderdirecteur", oftewel een plaatsvervangende baas. Het betreft een functie die direct onder de uitvoerende directeur staat en iemand in deze positie heeft diverse verantwoordelijkheden. Zo kan hij of zij het beheer en de toezicht op activiteiten van een afdeling in de gaten houden, waarnaast de communicatie binnen en buiten een organisatie georganiseerd moet worden. Ook buigt hij of zij zich over de bewaking van de voortgang.

Adjunct directeuren kunnen bij allerlei bedrijven en organisaties werkzaam zijn, zoals in een overheidsomgeving, maar ook in de gezondheidszorg en bij de politie of nationale recherche. Daarnaast is deze functie terug te vinden in het onderwijs en bij commercieel georiënteerde bedrijven en organisaties. Er zijn overigens ook adjunct directeuren actief bij stichtingen.

Aangezien "adjunct directeur" een breed begrip is, waarbij de werkzaamheden zich strekken over verschillende branches en sectoren, wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen drie werkgebieden: de overheid, het onderwijs en de zorg. De invulling van deze functie wordt voor alle drie de sectoren beschreven.

1. Wat kenmerkt een adjunct directeur bij de overheid?

Vrijwel alle overheidsdiensten en -organisaties maken gebruik van adjunct directeuren, zoals bij gemeenten, provinciebesturen, waterschappen, de brandweer, de politie en de nationale recherche. In dit geval zijn het managers van een specifieke afdeling die de gehele bedrijfsvoering verzorgen.

In aanvulling hierop buigen ze zich over het beschikbare budget van de afdeling en de strategische personeelsplanning. Zo zorgen ze ervoor dat iedereen taken toegediend krijgt en dat deze binnen een tijdsperiode vervuld worden. Ook houden adjunct directeuren zich bezig met het onderhouden van netwerkcontacten, zowel binnen als buiten de desbetreffende overheidsorganisatie. Iemand in deze positie dient direct leiding te geven aan afdelingshoofden en teamleiders, en indirect aan een team van medewerkers. De volgende kenmerken zijn hierop van toepassing.

1. Formuleren van en adviseren over beleid

Een onderdirecteur bij een overheidsinstantie bepaalt samen met de directeur het beleid en de beschikbare budgetten voor een bepaalde afdeling. Daarnaast stelt hij of zij ook de wet- regelgeving voor de afdeling op en bepaalt doelstellingen, geldende normen en prestatie-indicatoren. Ook moeten er procedures en systemen ontwikkeld en onderhouden worden voor het evalueren van resultaten en prestaties.

2. Autoriseren van middelen

Om activiteiten en projecten uit te voeren op een afdeling zijn diverse financiële, materiële en personele middelen nodig. Deze overziet en autoriseert de onderdirecteur. Dit betekent ook dat individuele teamleden op een afdeling uitgekozen en geworven worden door iemand in deze positie. Tevens stuurt hij of zij teamleden aan en plant de dagelijkse werkzaamheden voor het team.

3. Naleven van gezondheids- en veiligheidseisen

Het is belangrijk dat adjunct directeuren bij de overheid op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving. Dit omvat ook het naleven van de huidige eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

4. Vertegenwoordigen tijdens vergaderingen

Bij bijeenkomsten en vergaderingen dient een onderdirecteur zijn of haar afdeling of de organisatie te vertegenwoordigen. Hiervoor moet iemand met deze functie goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en voortgang.

2. Wat kenmerkt een adjunct directeur in het onderwijs?

Het onderwijs is een andere belangrijke werkplek van een onderdirecteur. Dit kan op een basisschool zijn, maar ook in het voortgezet en hoger onderwijs. Op basisscholen geven adjunct directeuren vaak ook zelf les. Overigens wordt dit beroep op het voortgezet onderwijs vaak conrector genoemd die onder leiding van de rector, de directeur, dienst doet.

Bijna elke school heeft wel een directeur en soms hebben directeuren zelfs meerdere scholen onder hun hoede. In dit geval komt een adjunct directeur van pas, aangezien hij of zij veel taken over kan nemen en omdat scholen onderling veel kunnen verschillen. Hierbij moeten veel docenten aangestuurd worden, waarnaast de volgende kenmerken van toepassing zijn.

1. Uitvoeren van beleidsondersteunende werkzaamheden

Ook binnen scholen moet het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid gedaan worden. Dit kan bijvoorbeeld ook voor meerdere locaties gelden of juist voor een specifieke afdeling, wat afhangt van het type school en de grootte. Een onderdirecteur kan slechts één, maar ook meerdere beleidsterreinen onder zijn of haar hoede hebben.

2. Regelen van praktische zaken

In de ondersteuning van het onderwijs dient iemand in deze positie een aantal praktische zaken te regelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstellen van de begroting en het verzorgen van de interne en externe communicatie. Zo moet er met ouders en verzorgers contact onderhouden worden, maar ook met leerlingen en leerkrachten. Tevens ondersteunt hij of zij de directeur van de school bij sollicitatieprocedures en het bewaken van het gebruik van het schoolgebouw. Hierbij dient ook leiding gegeven te worden aan het personeel.

3. Lesgeven en begeleiden van leerlingen

Daarnaast kunnen adjunct directeuren ook zelf lesgeven en begeleiding bieden aan leerlingen. Dit kan ook weer bijdragen aan het formuleren van passend beleid, doordat inzicht verkregen wordt in vernieuwingsmogelijkheden en de effectiviteit van leerdoelen.

Er is in Nederland een groot gebrek aan schoolleiders. Hierdoor missen scholen iemand die de werkdruk beheerst, nieuw personeel aantrekt en huidig personeel behoudt en de lijnen uitzet. Om open plekken snel op te vullen, kan een interim adjunct directeur, freelance adjunct directeur of zzp adjunct directeur ingehuurd worden. Een zelfstandige professional heeft namelijk veel kennis van diverse situaties en is snel beschikbaar. Doe nu een aanvraag bij ons en wij zoeken voor jouw organisatie de passende professional.

3. Wat kenmerkt een adjunct directeur in de zorg?

Tot slot kan iemand als onderdirecteur werkzaam zijn in de zorgsector, waarbij hij of zij de directeur van een zorginstelling of ziekenhuis ondersteunt. In de eerste plaats vraagt dit om veel leidinggevende vaardigheden, aangezien diverse medewerkers aangestuurd moeten worden. Overigens moeten daarnaast ook wel bedrijfsplannen gemaakt en uitgevoerd worden. Een ziekenhuis of zorginstelling is immers geen commerciële organisatie, maar er zijn wel organisatiedoeleinden die behaald moeten worden. De volgende kenmerken zijn binnen deze sector voor adjunct directeuren van kracht.

1. Kennis van de zorgsector

Het is ten eerste belangrijk dat iemand in deze positie kennis heeft van de zorgsector en de specifieke afdeling of instelling waar hij of zij werkt. Ook kan het van pas komen om de nodige ervaring te hebben opgedaan in een ziekenhuis, waardoor je beter begrijpt waar valkuilen en knelpunten kunnen zitten.

2. Plannen en organiseren van het personeel

Het is belangrijk dat elk teamlid op de hoogte is van zijn of haar taken om bij te dragen aan een groter geheel. Hiervoor coördineert een onderdirecteur veel processen en maakt plannen, waarvan elk personeelslid op de hoogte dient te zijn.

3. Bewaken van de kwaliteit

Bovenal is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg bewaakt en continu verbeterd wordt. Dit kan door beleid te maken en aan te passen, maar ook door goed leiding te geven en solide planningen te maken.

Ben jij een interim adjunct directeur, freelance adjunct directeur of zzp adjunct directeur op zoek naar de juiste opdrachtgever? Stuur je CV naar ons op en wij maken snel een match.