Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Algemene voorwaarden van ons interim bemiddelingsbureau

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau Ad Interim (versie 14-02-2024)

Hier te downloaden als PDF

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bureau Ad Interim: de besloten vennootschap BV gevestigd te Ede onder KvK-nummer 86451537 waarbinnen Bureau Ad Interim en de eventueel bij haar in dienst zijnde medewerkers, al dan niet met behulp van ondersteunend personeel, een interim bemiddelingsbureau uitoefent. Bureau Ad Interim contracteert en treedt ook naar buiten onder de handelsnaam Frintzz;
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon van wie Bureau Ad Interim de Opdracht aanvaardt en met wie Bureau Ad Interim bij succesvolle invulling een Fee-overeenkomst aangaat;
 3. Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verrichten van gerelateerde werkzaamheden inzake arbeidsbemiddeling c.q. het verlenen van gerelateerde diensten inzake arbeidsbemiddeling;
 4. Professional: degene die de inhoudelijke werkzaamheden, voor de gewenste functie van de Opdrachtgever, gaat uitvoeren voor en bij de Opdrachtgever.
 5. Fee-overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de hiervoor bedoelde Opdracht door Bureau Ad Interim, alsmede alle overeenkomsten tussen Bureau Ad Interim en Opdrachtgever die daarop volgen, daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden. In de Fee-overeenkomst wordt de bemiddelingsfee vastgelegd die Bureau Ad Interim ontvangt voor het bemiddelen van de professional (no match no pay). Opdrachtgever stelt zelf een Overeenkomst van Opdracht op met de professional.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Bureau Ad Interim haar werkzaamheden uitvoert. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Bureau Ad Interim en/of aan personen die ten behoeve van Bureau Ad Interim werkzaam zijn of waren.
 2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden moeten door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Bureau Ad Interim.
 4. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen voor zover van de instemming van Bureau Ad Interim daarmee uitdrukkelijk schriftelijk blijkt.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Opdracht

 1. Bureau Ad Interim bepaalt, al dan niet in overleg met Opdrachtgever, de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Indien de wens of aanwijzing van Opdrachtgever naar het inzicht van Bureau Ad Interim niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die Bureau Ad Interim dient te betrachten of onverenigbaar is met de voor bemiddelingsbureaus gangbare gedragsregels, is Bureau Ad Interim gerechtigd geen gevolg te geven aan een wens of aanwijzing omtrent de uitvoering van de Opdracht.
 3. Bureau Ad Interim zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. Bureau Ad Interim kan, gezien de aard van haar werkzaamheden, geen door de Opdrachtgever beoogd resultaat garanderen.
 4. Nadat de Opdracht is geëindigd, zal Bureau Ad Interim het dossier gedurende zeven jaar bewaren. Daarna heeft Bureau Ad Interim het recht het dossier te vernietigen.
 5. Uitsluitend Bureau Ad Interim geldt tegenover de Opdrachtgever als contractuele wederpartij.

Artikel 4 – Fee-overeenkomst

 1. Er komt een Fee-overeenkomst tot stand tussen Bureau Ad Interim en Opdrachtgever zodra Opdrachtgever de, door Bureau Ad Interim voorgestelde, professional gaat inzetten voor werkzaamheden bij de Opdrachtgever.
 2. De Fee-overeenkomst eindigt automatisch zodra de professional de werkzaamheden voor de Opdrachtgever beëindigd heeft. De Opdrachtgever is gehouden de tot dan toe in rekening te brengen bemiddelingsfee te vergoeden.

Artikel 5 – Informatieplicht Opdrachtgever

Bureau Ad Interim kan de Opdracht uitsluitend uitvoeren als zij tijdig volledige en juiste informatie ontvangt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle relevante informatie. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van voormelde informatie is Bureau Ad Interim gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Bureau Ad Interim is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid. De polis van voormelde verzekering met de geldende polisvoorwaarden zal indien Opdrachtgever daar een aantoonbaar belang bij heeft kosteloos op eerste schriftelijk verzoek worden verstrekt.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering ten laste van Bureau Ad Interim komt.
 3. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Bureau Ad Interim beperkt tot € 1.000,00 (één duizend euro). In dat geval heeft Opdrachtgever uitsluitend recht op een schade-uitkering door Bureau Ad Interim wanneer het gaat om een door Bureau Ad Interim uitdrukkelijk erkende en/of bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak gegrond verklaarde aanspraak. Daarbij heeft te gelden dat Opdrachtgever dit vergoedingsrecht niet heeft, indien de reden/oorzaak van niet-uitkering door de verzekeraar bij Opdrachtgever gelegen is.
 4. De persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers van Bureau Ad Interim wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Bureau Ad Interim is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van door haar ingeschakelde derden en is zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever gerechtigd (mede) namens Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derde te aanvaarden.
 6. Bureau Ad Interim is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.
 7. Bureau Ad Interim is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: disfunctioneren van de bemiddelde professional(s), gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding, indien Opdrachtgever Bureau Ad Interim ter zake niet binnen 12 (twaalf) maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Ad Interim van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door Bureau Ad Interim uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Tarieven

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Bureau Ad Interim genoemde tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de bemiddelingsvergoeding door Bureau Ad Interim aan Opdrachtgever worden bepaald conform de werkwijze zoals op de website is aangegeven: https://bureauadinterim.nl/over-ons/tarieven/
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kan Bureau Ad Interim met de Opdrachtgever bij de Fee-Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Bureau Ad Interim heeft het recht de bemiddelingstarieven te wijzigen, echter niet tijdens een lopende Fee-Overeenkomst.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bureau Ad Interim zal in beginsel op maandelijkse basis en achteraf declareren. Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt voor alle betalingen door Opdrachtgever aan Bureau Ad Interim een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. Indien betaling na de eerste aanmaning uitblijft, is Opdrachtgever tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de invordering verband houden verschuldigd, zulks met de wettelijke rente van de openstaande declaraties en met een absoluut minimum van € 50,00.
 4. Indien een declaratie niet tijdig door Opdrachtgever wordt voldaan, is Bureau Ad Interim gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten voor eventuele andere Opdrachten van Opdrachtgever. Bureau Ad Interim is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit (direct of indirect) voortvloeit.
 5. Alle openstaande posten van Opdrachtgever worden in geval van liquidatie, faillissement, (buiten)wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Betalingen zullen eerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

Artikel 9 – Archivering

 1. Na het afronden van de Opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken welke door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht aan Bureau Ad Interim zijn verstrekt, bewaard.
 2. Het dossier zal vervolgens voor de duur van 7 (zeven) jaren na het einde van het afronden van de Opdracht in het digitale archief worden bewaard.

Artikel 10 – Overig

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen in nader overleg treden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Bureau Ad Interim en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.