Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Arbeidsdeskundige | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Arbeidsdeskundige | Freelance | Interim | ZZP

Arbeidsdeskundige | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Arbeidsdeskundigen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Arbeidsdeskundigen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een arbeidsdeskundige?

Het komt best wel vaak voor dat er op de werkvloer een werknemer (langdurig) ziek wordt. In dit geval moeten mogelijkheden bedacht worden om deze zieke medewerker weer te re-integreren in het werkveld. Zo kunnen aanpassingen gedaan worden aan de werkplek en er kan naar nader werk binnen of buiten de organisatie gezocht worden. In dit geval komt er een arbeidsdeskundige aan te pas.

Zo'n deskundige richt zich op het voorkomen van langdurige uitval en zorgt voor een spoedige, verantwoorde terugkeer naar de werkvloer. Volgens de wet zijn werkgevers ook verplicht om onderzoek te doen naar het vermogen van werknemers om te blijven werken, wat kan door een arbeidsdeskundige in te zetten.

Wat houdt dit beroep precies in, welke taken en werkzaamheden komen erbij kijken en welke eigenschappen zijn vereist voor een goede deskundige op dit gebied?

2. Wat houdt het beroep arbeidsdeskundige precies in?

Een deskundige op het gebied van arbeid focust op de werkbelasting van een medewerker in relatie tot de belastbaarheid. Arbeidsdeskundigen zijn daarnaast experts in het voorkomen van overbelasting bij werknemers, waarbij ze helpen bij een soepel herstel. Bovenal houden deze deskundigen zich bezig met het beoordelen, herstellen en voorkomen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.

Arbeidsdeskundigen kunnen advies geven over allerlei zaken en kunnen zodoende ook re-integratie onderzoek uitvoeren. Hierbij wordt inzicht verkregen in de mogelijke werkhervatting van een arbeidsongeschikte werknemer en hoe dit vorm moet krijgen. Zo wordt een concreet re-integratieplan opgesteld met duidelijke vervolgestappen.

Daarnaast worden multidisciplinaire beoordelingen gedaan aan de hand van de mogelijkheden voor re-integratie en het dossier van een werknemer. Aanvullend kunnen arbeidsdeskundigen adviseren en ondersteunen bij processen rondom het eigenrisico dragerschap WGA en er kan advies en voorlichting gegeven worden over re-integratievraagstukken. Zo kunnen leidinggevenden en managers ondersteund worden in hun werk.

3. Werkveld arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen kunnen op een aantal manieren aan de slag. Allereerst kunnen ze werkzaam zijn bij het UWV, waarbij ze een publiekrechtelijke taak onderhouden. Hierbij werken ze samen met verzekeringsartsen en juridisch medewerkers om door middel van de wet- en regelgeving de arbeidsongeschiktheid van verzekerden te beoordelen. Ook adviseren ze werkgevers over hun wettelijke verplichtingen tijdens de re-integratie van een werknemer.

Tevens stimuleren arbeidsdeskundigen medewerkers van een bedrijf in deze positie de weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden. Zo worden bijvoorbeeld ergonomische aanpassingen op de werkplek voorgelegd of opties voor her- of omscholing.

Daarnaast houden arbeidsdeskundigen zich bij particuliere verzekeraars bezig met het beoordelen van arbeidsongeschikten. Hier ligt de focus op aansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheids-, levens- en ongevallenverzekeringen. Deze beoordelingen betrekken zich op verschillende schade-elementen.

Een derde mogelijke werkplek voor arbeidsdeskundigen is bij zelfstandige bureaus en onafhankelijke bureaus, waarbij vergelijkbaar werk verricht wordt als bij het UWV en particuliere verzekeraars plaatsvindt. Ook worden ze ingeschakeld voor advieszaken en contra-expertise gevallen of in het geval van letselschade.

Bij arbodiensten richten arbeidsdeskundigen zich op het begeleiden van arbeidsongeschikten naar de arbeidsmarkt. Dit kan zijn naar de eerder vervulde functie, maar ook naar een andere functie of werkgever. Overigens dienen arbeidsdeskundigen hierbij re-integratiebegeleiders te coachen en trainen.

Arbeidsdeskundigen kunnen ook werken bij gemeenten, waarbij ze eveneens een publiekrechtelijke taak vervullen. Zo beoordelen en begeleiden ze arbeidsongeschikten in de brede zin van participatie. Het gaat vaak om een doelgroep met veel beperkingen en problemen. Het coachen en trainen van managers en consulenten vormt ook een onderdeel van deze functie.

Bij ondernemingen kunnen arbeidsdeskundigen de taak vervullen van het beoordelen, herstellen en voorkomen van arbeidsongeschiktheid van de medewerkers. Het gaat hierbij om de eerste twee ziektejaren van een arbeidsongeschikte werknemer. Leidinggevenden en de directie kunnen tevens geadviseerd worden over passende arbeidsmogelijkheden en bemiddeling.

Tot slot is het mogelijk om als zelfstandige arbeidsdeskundige te werken binnen de hierboven genoemde werkterreinen. Zo kan een interim arbeidsdeskundige ingeschakeld worden, waarna er ook de optie is om te werken als freelance arbeidsdeskundige of zzp arbeidsdeskundige.

4. Welke werkzaamheden voeren arbeidsdeskundigen uit?

Binnen het vak van arbeidsdeskundigen zitten drie belangrijke specialismen.

A. Onafhankelijke weging van belasting vs. belastbaarheid

Arbeidsdeskundigen kunnen bij elke werknemer op ieder gewenst moment een afweging maken van de feitelijke werksituatie tegen de individuele omstandigheden. Tijdens deze afweging worden diverse factoren meegenomen, zoals iemand zijn fysieke, mentale en psychosociale toestand en de directe omgevingsfactoren. Denk bij dit laatste aan de familie, de band met collega's, persoonlijke financiën en de werkorganisatie.

B. Ondersteuning bieden bij herstel en preventie van verzuim

Met de brede kijk van arbeidsdeskundigen kunnen ze mensen die uit balans zijn geraakt ondersteunen bij het behalen van vastgestelde doelen. Samen met arbeidsongeschikte werknemers wordt naar praktische oplossingen gezocht om het werkvermogen te behouden op een nieuwe of bestaande werkplek.

Binnen deze werkzaamheid worden oplossingen op maat gemaakt om een verminderd werkvermogen optimaal te benutten. Deze individuele oplossingen houden rekening met inkomensgevolgen en sluiten aan bij mogelijkheden van werkgevers. Hierbij zijn arbeidsdeskundigen vooral actief op het tertiaire preventieniveau. Dit betekent dat werknemers waarvan bekend is dat ze een arbeidsbeperking hebben worden begeleid.

C. Hulp bieden bij een complexe re-integratie

Tot slot is een kerntaak van dit beroep het omgaan met tijdelijke beperkingen of baanverlies. Dit kost veel tijd en energie. Werknemers die binnen deze categorie vallen, hebben vaak last van complexe problemen, zoals medische, financiële, juridische, psychologische en technische issues.

Arbeidsdeskundigen kunnen hierbij een overzicht creëren en doelen bepalen die het herstel en de zelfstandigheid van de werknemer in kwestie verbeteren. Zij stellen de eigen kracht van mensen centraal, waardoor mensen weer in mogelijkheden en oplossingen gaan denken.

5. Wat zijn de eigenschappen van een ervaren arbeidsdeskundige?

Goede, ervaren arbeidsdeskundigen moeten over een aantal eigenschappen beschikken om hun werk goed te kunnen doen. Een aantal van deze eigenschappen zijn:

 • Analytisch. Zij moeten situaties goed kunnen analyseren om problemen vast te stellen en mogelijke oplossingen te formuleren.
 • Conflicten beheersen. Er kunnen allerlei situaties optreden, waarbij arbeidsdeskundigen conflicten moeten kunnen beheersen. Zo worden verdere problemen voorkomen.
 • Bemiddelen. Arbeidsdeskundigen vormen de schakel tussen de werkgever en de werknemer en moeten tussen deze partijen goed kunnen bemiddelen.
 • Integer. Zij moeten vasthouden aan hun normen en waarden, ook wanneer deze van buitenaf onder druk komen te staan. Hij of zij is betrouwbaar en eerlijk en kan verantwoording afleggen over zijn of haar eigen gedrag.
 • Klantgericht. De klant moet centraal gezet worden, waarbij contacten goed en intensief onderhouden moeten worden.
 • Luisteren. Het is belangrijk dat arbeidsdeskundigen goed kunnen luisteren om de problemen van zieke werknemers goed vast te kunnen stellen en achter oorzaken van problemen te komen.
 • Waarnemen. Tot slot is het essentieel dat arbeidsdeskundigen kunnen waarnemen om het overzicht van een werksituatie te kunnen houden.

6. Conclusie; arbeidsdeskundigen voor de re-integratie van arbeidsongeschikten

Arbeidsdeskundigen houden zich bezig met vraagstukken rondom de re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Ze zijn experts op het gebied van overbelasting voorkomen en bieden ondersteuning bij herstel van arbeidsongeschiktheid. Dit beroep kan uitgevoerd worden bij het UWV, particuliere verzekeraars, zelfstandige bureaus, arbodiensten, gemeenten, ondernemingen en als zelfstandige. Bij dit laatste gaan ze vaak aan de slag als freelance arbeidsdeskundige of zzp arbeidsdeskundige.

In hun werk maken arbeidsdeskundigen een afweging van de belasting van een werknemer en de maximale belastbaarheid die hij of zij aankan. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij herstel en preventie van ziekteverzuim. Tot slot richten arbeidsdeskundigen zich op het helpen bij re-integratie. Hierbij wordt rekening gehouden met alle factoren die een rol spelen bij het verzuim.

Op deze manier kunnen arbeidsdeskundigen arbeidsongeschikte werknemers van allerlei organisaties en bedrijven helpen om te re-integreren in hun huidige of een nieuwe functie.