Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Arbo adviseur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Arbo adviseur | Freelance | Interim | ZZP

Arbo adviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Arbo adviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Arbo adviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Het belang van een Arbo adviseur in jouw bedrijf

De arbeidsomstandigheden zijn van essentieel belang om een goede productiviteit van de medewerkers te waarborgen, alsook om de rechten te garanderen waarin de arbeidswetgeving voorziet. Het hoofddoel van de advisering op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk is dan ook te helpen bij de naleving van de normen en specificaties van de vigerende wetgeving, en tevens te zorgen voor een doeltreffende en aangename dialoog tussen werkgever en werknemers.

Bovendien kan de adviesdienst op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk een betere plaats bieden voor de uitwisselingen tussen onderneming en medewerkers, waardoor gunstige voorwaarden worden geschapen voor de ontwikkeling van de ondernemingen.

Hoe is de adviesdienst op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

De advisering op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk wordt gedaan door een Arbo adviseur, meestal technici en ingenieurs op het gebied van de veiligheid op het werk, artsen, therapeuten en specialisten op het gebied van milieuomstandigheden. Naast het zorgen voor een geschikte plaats voor de ontwikkeling van diensten, is de adviseur verantwoordelijk voor het opstellen van rapporten en preventieve beschermingsmaatregelen, als een manier om ongelukken en bijna ongevallen in bedrijven te voorkomen. Hun voornaamste functies zijn:

 • Diagnose van problemen of aspecten die kunnen worden geoptimaliseerd;
 • Bepaal de oplossingen en verbeteringen die moeten worden aangebracht;
 • Stel doelen;
 • Traceer paden om resultaten te bereiken.

Het doel van de Arbo adviseur is de ondernemingen bij te staan bij de tenuitvoerlegging en de naleving van de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, en hen aldus te helpen deze in de praktijk te brengen en te voorkomen dat de organisaties worden beboet wegens niet-naleving van de wetgeving.

Wat doet een Arbo adviseur?

De Arbo adviseur helpt bij de verplichtingen en de naleving van normen en wetten. Tot de belangrijkste taken van deze beroepsbeoefenaar behoort het opstellen van rapporten en programma's die de gezondheid en veiligheid op de werkplek moeten waarborgen.

Uitwerking van het medisch controleprogramma en de gezondheid op het werk

Dit document evalueert en identificeert de beroepsrisico's op de werkplek. De Arbo adviseur geeft aan welke acties door het bedrijf moeten worden ondernomen om de gezondheid van de werknemers op het werk te bevorderen.

Het is zeer belangrijk om in jouw bedrijf een Arbo adviseur te hebben, zodat het voldoet aan de wettelijke verplichtingen en de gezondheid van de medewerkers waarborgt, door het laten uitvoeren van arbeidsgeneeskundige onderzoeken: opnames, periodieke, herintreding, functiewijziging, ontslag en aanvullende onderzoeken naar gelang van het risico, binnen de termijnen en met inachtneming van de wet.

Uitwerking van het programma voor de preventie van milieurisico's

Dit document heeft ten doel de gezondheid en integriteit van de werknemers te beschermen door middel van het anticiperen op, onderkennen, evalueren en vervolgens beheersen van bestaande milieurisico's of risico's die zich in de werkomgeving kunnen voordoen.

Opstelling van het technisch verslag over de arbeidsomstandigheden

Dit verslag heeft tot doel de bestaande schadelijke agentia in de werkomgeving te documenteren en te evalueren of zij ongezonde omstandigheden kunnen veroorzaken voor de werknemers die er uiteindelijk aan worden blootgesteld.

Uitwerking van de ergonomische werkanalyse

Document dat ten doel heeft parameters vast te stellen die het mogelijk maken de arbeidsomstandigheden aan te passen aan de psychofysiologische kenmerken van de werknemers, teneinde een maximum aan comfort, veiligheid en efficiënte prestaties te bieden.

Het maakt integraal deel uit van de bredere reeks initiatieven van het bedrijf op het gebied van de bescherming van de gezondheid en de integriteit van de werknemers, en moet worden afgestemd op de andere voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Waarom investeren in advies over veiligheid op het werk?

Wie denkt dat investeren in consultancy op het gebied van arbeidsveiligheid duur is, heeft de schade van een ongeval niet aan den lijve ondervonden.

De toepassing in de ondernemingen van de normen inzake veiligheid op het werk is niet alleen wettelijk verplicht, maar verhoogt ook de productiviteit van de ondernemingen, aangezien het aantal ontslagen en de door ongevallen en beroepsziekten veroorzaakte kosten aanzienlijk dalen.

Via consultancy geven bedrijven blijk van hun bezorgdheid over de veiligheid van hun medewerkers en dragen zij bij tot de bevordering van het fysieke en emotionele welzijn.

Wij benadrukken ook dat naleving van de veiligheidsnormen de reputatie van het bedrijf weerspiegelt, waardoor de geloofwaardigheid bij werknemers, leveranciers en klanten toeneemt. Het succes van een onderneming is deels te danken aan haar goede reputatie en het positieve imago dat zij op de markt heeft.

Voordelen van het inhuren van een Arbo adviseur

Specifieke kennis

Een Arbo adviseur beschikt over de specifieke kennis die vereist is. Arbeidsveiligheid is van toepassing op bedrijven in alle segmenten, maar elk segment heeft zijn specifieke kenmerken en risico's, en een deskundige zal elk daarvan identificeren.

Verhoog productiviteit en vermijd verliezen

De toepassing van gezondheids- en veiligheidsnormen op het werk verhoogt de productiviteit van het bedrijf, omdat het aantal verzuimdagen en de kosten als gevolg van ongevallen en beroepsziekten dalen.

Gekwalificeerde professional

Specifieke kennis van het gebied is van fundamenteel belang om programma's te ontwikkelen die schade voor het bedrijf en de werknemer helpen voorkomen.

Conclusie

Hoewel er verplichte normen zijn, zijn veel ondernemers zich daar niet van bewust en daarom is het belangrijk een gespecialiseerde deskundige in de arm te nemen, omdat hij/zij al het werk zal verrichten dat gericht is op de naleving van de geldende normen, zodat de organisatie geen sancties kan oplopen. Zij zal ook helpen bij de invoering van een gezondheids- en veiligheidsbeheerssysteem dat is afgestemd op de realiteit van dat bedrijf.

Een Arbo adviseur kan jouw bedrijf helpen om het concept arbeidsveiligheid in de praktijk te brengen volgens een geheel van regelgevende normen, preventieve acties en maatregelen ter verbetering van de werkomgeving.

De preventieve acties of maatregelen die in het kader van het advies worden genomen kunnen van technische, administratieve, educatieve, technische, organisatorische, arbeidshygiënische, milieuhygiënische, enz. aard zijn.

Het hoofddoel van het advies is de best mogelijke levenskwaliteit in de werkomgeving te bevorderen vanuit een diagnose van de activiteiten van het bedrijf.