Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Beherend Apotheker | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Beherend Apotheker | Freelance | Interim | ZZP

Beherend Apotheker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Beherend Apothekers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Beherend Apothekers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

8 belangrijke onderwerpen bij de functie van beherend apotheker

Een beherend apotheker is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg van een apotheek, wat samen met een team van medewerkers gebeurt. Het is belangrijk dat de apotheker goed leidinggeeft, belangrijke wetten en regels naleeft en een kwaliteitsbeleid ontwikkelt. Zo wordt de kwaliteit van de farmaceutische zorg gegarandeerd, wat van belang is voor de volksgezondheid. Wat houdt deze baan in en met welke onderwerpen houdt een beherend apotheker zich allemaal bezig?

Wat is een beherend apotheker?

Een beherend apotheker wordt ook wel een openbare of gevestigde apotheker genoemd en is een geneesmiddelenexpert die tevens aan het hoofd staat van een openbare apotheek. Dit kan als eigenaar zijn, maar ook als franchisenemer van een keten van apotheken of in loondienst. Een gevestigde apotheker is de eindverantwoordelijke voor de farmaceutische zorgverlening en houdt zich bezig met de zakelijke kant. Hij of zij doet aan medicatiebegeleiding, ontwikkelt medicatiebeleid en bereidt op kleine schaal geneesmiddelen. Ook het personeelsbeleid valt onder de taken.

De beherend apotheker is de manager van de apotheek. Dit betekent dat een team aangestuurd en de administratie en financiën beheerd moeten worden. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Overigens moet de apotheek ook continu door blijven ontwikkelen in de steeds veranderende zorgmarkt. Zodoende is een aanpassingsvermogen aan de omgeving essentieel.

Wat kenmerkt de functie van beherend apotheker?

1. Samenwerken in een team

Een gevestigde apotheker werkt altijd samen in een team van medewerkers die samen de farmaceutische zorg op zich nemen. Er werken over het algemeen apothekersassistenten, ondersteunende medewerkers, andere apothekers en farmaceutisch consulenten. Soms zijn er meerdere managers om het team leiding te geven. Toch draagt de gevestigde apotheker altijd de eindverantwoordelijkheid en hij of zij delegeert taken aan de teamleden op basis van hun bevoegd- en bekwaamheid.

Aan het hoofd van een apotheek staan, betekent ook het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hierin staan regels voor werkgevers en werknemers ter bevordering van de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van werknemers. De focus ligt op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Overigens is er door de apotheekbranche een Arbocatalogus opgesteld.

2. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz is opgesteld voor het waarborgen van een goede zorg. Elke apotheker is verplicht om te handelen als een goede hulpverlener. Ook buiten de openingstijden moet er bijvoorbeeld toegang zijn tot farmaceutische zorg en apothekers zijn verantwoordelijk voor de patiëntendossiers. Tevens moeten afspraken met andere zorgverleners worden nagekomen en apothekers dienen te handelen volgens de professionele standaarden.

3. Geneesmiddelenwet

Naast de Wkkgz is de Geneesmiddelenwet belangrijk voor apothekers, wat gaat over het vervaardigen, verhandelen en de distributie ervan tot aan de patiënt. Alleen apothekers, huisartsen met een vergunning als apotheker en instanties en personen met een speciale vergunning mogen geneesmiddelen produceren en verhandelen.

Op het gebied van geneesmiddelen zijn er nog meer wetten, zoals de Opiumwet, waarin de regels voor het verkopen, gebruiken en vervaardigen van verdovende middelen staan beschreven. Daarnaast is er de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc). Men mag alleen in het bezit zijn van bepaalde grondstoffen indien er een activiteitenvergunning voor is. Voor apotheken geldt er een vrijstelling, zolang ze de officiële taken uitvoeren. Tot slot gaat de Zorgverzekeringswet (Zvw) over welke farmaceutische zorg en hulpmiddelen in aanmerking voor een vergoeding komen.

4. Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Alle apothekers moeten zich als zorgverlener registreren in het BIG-register, waarin basisberoepen staan voor professionals in de gezondheidszorg, zoals artsen en fysiotherapeuten. Dit betekent ook dat het om een beschermde beroepstitel gaat en dat apothekers onder het medisch tuchtrecht vallen. Er wordt volgens de Wet BIG wel een onderscheid gemaakt tussen openbaar apotheker en ziekenhuisapotheker.

5. Oog voor de omgeving

Veel omgevingsfactoren hebben invloed op de manier waarop het apotheekbeleid is ingericht en dus welke farmaceutische zorg er geleverd wordt. Een gevestigde apotheker onderzoekt deze omgevingsfactoren, zoals de lokale zorgomgeving of regionale omgeving en de gehele maatschappij. Ontwikkelingen die zich voordoen in deze omgeving beperken de keuzevrijheid van een apotheker. Er is bijvoorbeeld ook veel samenwerking nodig met externe partijen om optimale zorg te kunnen blijven leveren. Voorbeelden van zulk soort organisaties zijn zorggroepen, vakbonden, een beroeps- en branchevereniging en een apothekencollectief.

6. Vorming van kwaliteitsbeleid

Om een richting te geven aan de werkzaamheden die worden verricht in een apotheek wordt er een kwaliteitsbeleid opgesteld. Dit is vaak vastgelegd in een jaarplan en hierin staan allerlei doelen. Het is geen statisch plan, maar ontwikkelt zich juist in de loop der tijd. Doelen kunnen dus ook aangepast worden en zo nodig worden er nieuwe onderwerpen en ontwikkelingen in het beleid opgenomen. Voor dit soort aanpassingen is het belangrijk dat er veel informatie verzameld wordt, bijvoorbeeld uit de lokale zorgomgeving maar ook uit de maatschappij. Dit soort informatie gaat onder andere over:

 • Veranderingen in de wet- en regelgeving;
 • nieuwe richtlijnen in de professionele standaarden;
 • de missie en visie van de desbetreffende apotheek;
 • de zorgbehoefte van de patiëntenpopulatie;
 • de afspraken met de zorgverzekeraar;
 • ontwikkelingen op duurzaamheids- en maatschappelijk gebied omtrent verantwoord ondernemen;
 • ontwikkelingen in de lokale en regionale samenwerking.

7. Patiëntendossiers bijhouden

Een apotheek houdt van alle patiënten een patiëntendossier bij, waarin de nodige patiëntgegevens staan voor het verlenen van een goede farmaceutische zorg. Hiervoor moet er wel een geneeskundige behandelovereenkomst zijn gesloten tussen de apotheker en de patiënt. Over het algemeen staat de volgende informatie in het patiëntendossier:

 • Administratieve gegevens;
 • kenmerken van de patiënt;
 • geleverde farmaceutische zorg;
 • uitgegeven farmaceutische producten;
 • bijzondere persoonsgebonden leefgewoonten en omstandigheden.

8. Informatiebeveiliging en privacy

Bij het patiëntendossier is informatiebeveiliging en privacy van gegevens uiterst belangrijk. Het bevat immers privacygevoelige informatie en de informatie wordt tussen verschillende zorgverleners uitgewisseld die bij de behandeling betrokken zijn, zoals een huisarts. Er moeten voldoende maatregelen getroffen worden door de beherend apotheker om de gegevens van patiënten te beschermen. Doordat de apotheek een vertrouwensrelatie aangaat met een patiënt is het waarborgen van privacy essentieel. Anders kan dit gevolgen hebben voor de zorg die wordt geleverd.

Ben je als opdrachtgever op zoek naar een interim beherend apotheker, freelance beherend apotheker of zzp beherend apotheker? Doe een aanvraag bij ons en wij maken de perfecte match. Als zelfstandige professional kun je ook bij ons terecht voor een match door je cv naar ons op te sturen.