Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bovenschools Directeur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Bovenschools Directeur | Freelance | Interim | ZZP

Bovenschools Directeur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Bovenschools Directeuren:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Bovenschools Directeuren
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een bovenschools directeur?

De directie van een school heeft een grote verantwoordelijkheid naar de betrokkenen op de school toe, wat zowel leerlingen omvatten als leraren, ouders of verzorgers, teamleiders en andere betrokken partijen. De directeur van een school overziet een eerlijke behandeling voor al deze partijen om voor een optimale educatie voor de leerlingen te kunnen zorgen.

In Nederland gebeurt het steeds vaker dat scholen een directeur delen, waardoor binnen een aantal scholen één directeur actief is en de processen overziet. Een persoon in deze positie wordt ook wel een bovenschools directeur of een meerscholendirecteur genoemd. Hij of zij moet de managementvisie van een organisatie uitstralen en ervoor zorgen dat duidelijke keuzes worden gemaakt met betrekking tot het organisatiemodel. Op deze manier kan een overkoepelende strategie aangehouden worden.

Waarom is het een relevante positie bij het beleid binnen scholen, welke kenmerken worden gevraagd voor het zijn van een bovenschools directeur en welke verantwoordelijkheden heeft iemand in deze positie?

2. Waarom is een duidelijke schoolleiding van belang?

Het onderwijs let tegenwoordig erg op de kosten die binnen het management gemaakt worden. Er moet soms veel bezuinigd worden, waardoor ook het totale aantal directeuren in Nederland afneemt. Vacatures kunnen intern opgevuld worden door een directeur de leiding te laten nemen over meerdere scholen. Dit kan vanuit allerlei belangen gedaan worden, zoals financiële overwegingen, maar ook door principiële en strategische voordelen. Zo kan bijvoorbeeld het onderwijsaanbod goed op elkaar afgestemd worden binnen verschillende scholen, waardoor meer gelijkheid wordt gegenereerd.

Het is belangrijk dat er een duidelijke schoolleiding wordt aangesteld, aangezien anders bepaalde problemen kunnen ontstaan. Voorbeelden van problemen zijn:

 • Directeuren krijgen te veel verantwoordelijkheden, waardoor ze het overzicht van hun taken niet meer kunnen bewaren.
 • Medewerkers krijgen geen duidelijke leiding en richting en worden snel overbelast. Dit is zeker een knelpunt indien leraren als aanspreekpunt worden aangesteld en met additionele taken opgezadeld worden.
 • Leerlingen en hun ouders of verzorgers missen een duidelijke leiding en structuur en komen met klachten.
 • Er ontstaat een verhoogde werkdruk op de werkvloer, een stagnatie van innoverende innovaties en een verminderde kwaliteit van de educatie.

Als gevolg van de bovenstaande problemen kan een school in een slecht daglicht gezet worden, waardoor ze een minder goede reputatie hebben. Een bovenschools directeur kan hier een oplossing voor bieden door duidelijk leiderschap te tonen en te voldoen aan de verwachtingen van betrokkenen.

3. Wat wordt er gevraagd van een bovenschools directeur?

Om een bovenschools directeur te worden, zijn een aantal kenmerken essentieel. Allereerst moet je namelijk beschikken over aantoonbare en relevante ervaring in een leidinggevende positie. Het gaat hierbij over een leidinggevende functie aan professionals in een onderwijsorganisatie of in een organisatie uit een sector die hieraan gerelateerd is. Daarnaast is het belangrijk als je inzicht hebt in en affiniteit met ontwikkelingen die zich voordoen in het (primair) onderwijs.

Tevens dien je ervaring te hebben op het gebied van het vertalen van ontwikkelingen op de lange termijn naar concrete organisatiedoelen. Dit moet vervolgens duidelijk vermeld staan in de actieplannen en het beleid. Heb jij ervaring met het voeren van financieel beheer en beleid op een verantwoordelijke manier? Dan is het voor jou mogelijk om bovenschools directeur te worden.

In aanvulling hierop dien je ook kennis te hebben van de methoden en technieken binnen interne kwaliteitszorg, controle en planning, bedrijfsvoering, financieel beleid, personeelsmanagement en risicomanagement. Bovendien moet je een netwerk hebben opgebouwd, waarnaast je over een academisch denk- en werkniveau moet beschikken. Als laatste vereiste voor deze baan moet je voldoen aan een uitgebreide profielschets, welke specifiek wordt opgesteld voor een openstaande functie.

4. Werken in een tijdelijke functie

Aangezien het onderwijs een dynamische wereld is, veranderen de vraag naar en het aanbod van schooldirecteuren weleens. Dit betekent ook dat flexibiliteit erg belangrijk is. Door als tijdelijke kracht aan de slag te gaan, bijvoorbeeld als interim bovenschools directeur, freelance bovenschools directeur of zzp bovenschools directeur, kun je deze flexibiliteit bieden. Zo kun je in tijden van nood bijspringen bij scholen waar het hard nodig is. Ook zorgt dit ervoor dat je meer diverse ervaring opdoet in deze sector, wat je weer kunt gebruiken in een nieuwe situatie.

5. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft iemand als bovenschools directeur?

Een eerste gebied waar een bovenschools directeur zich mee bezighoudt, is het ontwikkelen van het integrale beleid, waarbij actief leiding wordt gegeven aan de scholen waarover hij of zij waakt. Dit betekent dat iemand in deze positie een beleidsbepalende rol heeft, waarbij doelstellingen voor één of meerdere scholen worden vastgesteld. Tevens moeten er kaders gevormd worden voor het beleid omtrent het onderwijs en de organisatie. Het is ook belangrijk dat er toegezien wordt op de uitvoering van dit beleid, zodat een optimaal resultaat behaald kan worden.

Iemand met deze functie kan goed doelen vertalen naar plannen. Hij of zij moet veel verschillende processen overzien, mogelijk op verschillende locaties. Dit vereist een structurele manier van werken en een duidelijke leidinggevende rol. Doelen die opgesteld worden bij het bestuur moeten ook naar concrete uitwerkingen worden omgezet, zodat de beoogde veranderingen en oplossingen ook daadwerkelijk een resultaat kunnen bewerkstelligen. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt.

Naast het ontwikkelen en doorvoeren van nieuw beleid, valt het analyseren van het onderwijsproces ook binnen de takenlijst. Dit omvat het opstellen van begrotingen en jaarverslagen en controleren in hoeverre beslissingen van het bestuur het gewenste effect behalen. Tot slot is het belangrijk dat er zorg gedragen wordt voor het managen van het personeel. Je moet een aanspreekpunt vormen en mogelijkheden creëren voor medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer en -beleid en kunt personele vraagstukken adequaat adresseren. Op deze manier weet iedereen waar hij of zij aan toe is om een eerlijke bijdrage te leveren.

6. Benodigde capaciteiten van een bovenschools directeur

Belangrijke eigenschappen voor iemand in deze positie zijn onder andere:

 • Doelgericht en planmatig te werk gaan;
 • Sterke netwerken kunnen opbouwen;
 • Passie hebben voor het verbeteren en optimaliseren van het onderwijs.