Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Casemanager Verzuim | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Casemanager Verzuim | Freelance | Interim | ZZP

Casemanager Verzuim | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Casemanagers Verzuim:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Casemanagers Verzuim
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is het beroep van een casemanager verzuim?

Het kan binnen een bedrijf voorkomen dat een medewerker (langdurig) ziek wordt, oftewel dat er verzuim optreedt. Hierbij is het belangrijk voor zowel de medewerker als de werkgever dat er een soepele, goede re-integratie plaatsvindt. Zo kan de werknemer in kwestie weer zijn of haar rol vervullen in de huidige of een nieuwe functie.

Om dit re-integratieproces op een optimale manier te laten plaatsvinden, kan een casemanager verzuim ingeschakeld worden. Hij of zij kan in naam van de werkgever de zieke werknemer begeleiden en vormt ook het aanspreekpunt voor werknemers in deze positie. Ook wordt er advies gegeven en deze manager stimuleert alle partijen om op tijd hun taken uit te voeren.

In dit artikel kom je erachter wat dit beroep precies inhoudt, welke taken en werkzaamheden erbij komen kijken en welke eigenschappen ervoor vereist zijn.

2. Wat houdt het beroep casemanager verzuim precies in?

Een casemanager die zich richt op verzuim speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van werknemers binnen een organisatie. Wanneer een medewerker voor een langdurige periode ziek wordt, moeten de werkgever en werknemer samen afspraken maken om op een snelle, duurzame manier een re-integratieproces op te zetten. Gedurende dit proces moeten aan regels voldaan worden, zoals de Wet verbetering poortwachter.

Deze wet beschrijft op welk moment welke stappen gezet moeten worden wanneer een re-integratieproces in gang is gezet. Zo moet er op tijd een probleemanalyse geschetst worden door een aangestelde bedrijfsarts, waarna een plan van aanpak gemaakt moet worden. Een casemanager verzuim ondersteunt hierbij en vervult een cruciale rol.

Grote bedrijven hebben vaak tenminste één casemanager in dienst voor het afhandelen van verzuim. Kleinere bedrijven huren ze vaak in, waarbij een interim casemanager verzuim verzuimzaken komt ondersteunen binnen de organisatie. Daarnaast zijn er ook mensen die werken als freelance casemanager verzuim of zzp casemanager verzuim. Deze kunnen onder andere via een arbodienst ingeschakeld worden.

3. Verschillende soorten

Binnen dit vak zijn er twee verschillende categorieën te onderscheiden. De eerste is de casemanager inzetbaarheid, welke namens een werkgever de regie over een bepaald verzuimproces voert. Hij of zij ziet ertoe dat alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter worden genomen binnen de toegestane tijdspanne. Daarnaast wordt het contact tussen de bedrijfsarts, werkgever en werknemer verzorgd.

Overigens mag een casemanager inzetbaarheid niet weten wat er op medisch gebied aan de hand is. Voor de re-integratie van een zieke werknemer is het bovenal belangrijk om te achterhalen wat de medewerker in kwestie wel nog kan, wat door de bedrijfsarts wordt bepaald. Een casemanager inzetbaarheid kan vervolgens concrete plannen voor het herstel ontwikkelen.

Een casemanager taakdelegatie daarentegen werkt onder het toezicht van een bedrijfsarts en mag enkel onder zeer strikte voorwaarden iets weten over de medische toestand van een arbeidsongeschikte werknemer. Het voordeel hiervan is dat deze casemanager de eerste vragen bij een ziekmelding mag stellen. Zo kan gevraagd worden wat er precies speelt of of er spoed is bij een afspraak met de desbetreffende bedrijfsarts.

De bedrijfsarts beslist in dit geval nog steeds over verdere stappen en blijft daardoor eindverantwoordelijk. Als het ware ontlast de casemanager taakdelegatie de bedrijfsarts, waardoor hij of zij meer tijd heeft voor het uitvoeren van de kerntaken. Op deze manier is er ook meer aandacht voor de zieke medewerker, waardoor een re-integratie versoepeld en versneld wordt.

4. Wat zijn veel voorkomende taken en werkzaamheden van casemanagers?

De hoofdtaak van een casemanager die zich richt op verzuim is ervoor zorgen dat de afspraken uit het plan van aanpak worden nagekomen door alle betrokken partijen. Dit omvat met name de werkgever en werknemer van een bedrijf. Ook is het belangrijk dat hij of zij de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter kent. Tevens dient hij of zij een vast aanspreekpunt te vormen voor de arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, werkgever en werknemer.

Deze functie komt met een aantal essentiële taken. De volgende werkzaamheden dienen door een aangewezen casemanager in praktijk gebracht te worden:

 1. Het opstellen van een plan van aanpak met de zieke werknemer in kwestie. Hierbij wordt vastgelegd welke vervolgstappen gezet moeten worden en hoe dit vormgegeven gaat worden.
 2. Het aanspreekpunt zijn voor alle betrokken partijen. Dit omvat ook het UWV. Zo kan een goede communicatie gegarandeerd worden.
 3. Het bewaken van het proces van de re-integratie. Zo wordt een soepel en snel proces gestimuleerd, waardoor de werknemer snel weer aan de slag kan in een oude of nieuwe functie.
 4. Het opstellen van een verzuimdossier volgens de regels van de Wet verbetering poortwachter. Op deze manier kunnen de ondernomen acties verantwoord worden aan alle betrokken partijen.
 5. Het voeren van een evaluatiegesprek. Hierbij wordt gekeken hoeveel progressie geboekt wordt en wat er nog verbeterd kan worden.
 6. Het opvolgen van de wettelijke verplichtingen bij een verzuim.

5. Welke eigenschappen moet een ervaren Casemanager verzuim hebben?

Ten eerste moet een casemanager verzuim een probleemoplosser zijn, waarbij hij of zij binnen de kaders van de wet oplossingen weet te vinden die ontstaan na een ziekmelding. Daarnaast moet hij of zij over strategisch inzicht beschikken, aangezien de belangen van diverse partijen meegenomen moeten worden in besluiten en plannen.

Een derde belangrijke eigenschap is het samenwerken met zowel werkgevers als werknemers en andere betrokken partijen. Casemanagers moeten initiatief nemen, aangezien het herstel van een zieke medewerker niet vanzelf in gang wordt gezet en resultaten snel en effectief geboekt moeten worden.

Bij het begeleiden van verzuim is de casemanager degene die het werkgeversbelang moet overzien. Tevens is het belangrijk dat hij of zij kritische keuzes kan maken en een goed inlevingsvermogen heeft. Tot slot is het belangrijk dat een casemanager verzuim over zekere basiskennis beschikt. Zo is het belangrijk dat hij of zij de begrippen WGA, WIA en WVP kent om het werk goed uit te kunnen voeren.