Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Cognitief Gedragstherapeut | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Cognitief Gedragstherapeut | Freelance | Interim | ZZP

Cognitief Gedragstherapeut | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Cognitief Gedragstherapeuten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Cognitief Gedragstherapeuten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

4 wetenswaardigheden over een cognitief gedragstherapeut

Cognitieve gedragstherapie bevat elementen van zowel cognitieve therapie als gedragstherapie, waarbij de cognities van mensen centraal staan. Deze vorm van therapie gaat er vanuit dat negatieve gevoelens en gedragspatronen bij mensen veroorzaakt worden door de manier waarop mensen naar zaken kijken. Een cognitief gedragstherapeut kan helpen om deze gedachtes op een andere manier te interpreteren, waardoor iemand een objectievere kijk kan ontwikkelen.

In dit artikel kom je erachter wat cognitieve gedragstherapie precies inhoudt, op welke therapievormen het gebaseerd is en welke doelgroep het aanspreekt. Daarnaast worden verschillende gedragstherapeutische technieken besproken die een cognitief gedragstherapeut in zijn of haar werk kan toepassen.

1. Vorm van psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie vormt de combinatie van gedrags- en gesprekstherapie. De grondlegger van deze therapievorm is de Amerikaanse psychiater Aaron Beck, wie een theorie en behandelingswijze ontwikkelde waarbij de cognities van mensen centraal staan. Deze cognities zijn fantasieën, gedachtes, herinneringen en opvattingen van iemand over bepaalde gebeurtenissen.

Deze vorm van therapie behoort tot een van de meest gebruikte behandelmethoden van Nederland. Het is een korte, gestructureerde vorm van therapie die zowel naar het heden als naar de toekomst kijkt. Hierbij is het verhaal van iemand belangrijk en samen met de therapeut wordt gekeken naar negatieve denkgewoonten en de oorsprong hiervan. Zo leert iemand anders omgaan en aankijken tegen problematische situaties.

Door iemands gedrag en gedachten te bespreken, onderzoeken en veranderen nemen psychische klachten af. Zodoende omvat cognitieve gedragstherapie het gevoel, het gedrag en de gedachten van iemand. Hierdoor worden problemen concreet en direct aangepakt en zo kan gedrag actief behandeld worden. Van de persoon die behandeld wordt, wordt ook een actieve bijdrage aan het proces verwacht, wat door middel van oefeningen en vragenlijsten opgewekt wordt. Een cognitief gedragstherapeut kan ook huiswerkopdrachten meegeven om de behandeling ook buiten de sessies door te zetten.

2. Combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie

A. Wat is cognitieve therapie?

Cognitieve therapie haakt in op de emoties en gedachten van iemand en hoe deze elkaar beïnvloeden. Wanneer iemand bepaalde gebeurtenissen bijvoorbeeld steeds vanuit een negatief perspectief bekijkt, worden er eenvoudig angstige, geïrriteerde of sombere gevoelens opgewekt. Er wordt samen met de therapeut onderzocht of deze denkwijze klopt met de werkelijkheid. Indien iemand de neiging heeft om negatief te denken en oordelen, kan onderzocht worden hoe deze denkwijze veranderd of aangepast kan worden. Om realistischere, positievere gedachten uit te werken en te stimuleren, wordt gebruikgemaakt van specifieke technieken en oefeningen en de focus ligt op de toekomst.

B. Wat is gedragstherapie?

Gedragstherapie richt zich aan de andere kant vooral op iemands gedrag en hoe dit veranderd kan worden. Iemands gedrag bepaalt namelijk in grote mate hoe die persoon zich voelt. Indien iemand uit angst geneigd is om bepaalde situaties te vermijden, neemt deze spanning misschien in eerste instantie af, maar op de lange termijn kan het problemen juist verergeren. Tijdens gedragstherapie brengen de behandelaar en de behandelde persoon samen het probleemgedrag en de omstandigheden die dit voortbrengen in kaart. Daarna kan gezocht worden naar passendere gedragspatronen en hoe iemand deze aan kan leren. Ook worden er samen oefeningen bedacht en voorbereid met een andere vorm van gedrag.

3. Voor kinderen, jongeren en volwassenen

Cognitieve gedragstherapie is voor verschillende doelgroepen en problemen effectief. Bij al deze doelgroepen en problemen gaat het om het ontdekken en corrigeren van fouten in het denkpatroon van iemand die tot afwijkend gedrag en psychische problemen leiden. De inhoud van deze therapievorm wordt uiteraard aangepast aan de specifieke problemen waarmee iemand kampt, maar er zijn wel veel bekende methoden die doorgaans veel gebruikt worden.

Zowel kinderen en jongeren als volwassenen en gezinnen kunnen terecht bij een cognitief gedragstherapeut. De duur van programma's loopt erg uiteen en kan variëren van een behandelperiode van slechts drie maanden tot wel een jaar. Deze vorm van therapie wordt dus bij verschillende problemen ingezet, waaronder de volgende:

 • Agressiviteit, woede en frustratie;
 • angst, paniekstoornissen en fobieën;
 • depressies;
 • eet- en gedragsstoornissen;
 • opzettelijke zelfbeschadiging.

4. Verschillende gedragstherapeutische technieken

Diverse gedragstherapeutische technieken worden toegepast om problemen in de denkwijze van mensen aan te pakken. Mensen gaan zich hierbij richten op storende gedachten en leren deze vanuit een ander perspectief te bekijken om hier adequaat op te reageren. De focus ligt ook op het reguleren van agressie en het versterken van de zelfcontrole, vaak aan de hand van protocollen en specifieke technieken. De volgende technieken worden veel ingezet.

A. Cognitieve herstructurering

Een cognitief gedragstherapeut kan er eerst voor kiezen om cognitieve herstructurering toe te passen. Bij deze techniek worden storende gedachten opgespoord en uitgedaagd door middel van specifieke vragen. Zo kan gevraagd worden wat er zou gebeuren als iemand een belangrijk examen of deadline niet haalt. Nadat deze storende gedachten in kaart zijn gebracht, worden betere gedachten geformuleerd, oftewel cognities worden geherstructureerd. Hierdoor kan iemand een andere, positievere betekenis gegeven worden aan iemands omgeving.

B. Gedragsexperimenten

Experimenten met het gedrag worden ingezet om het gedrag van iemand te bestuderen. Vaak worden negatieve emoties, zoals angst of frustratie, in dit geval opgewekt onder begeleiding. Deze emoties zijn een aanzet tot probleemgedrag, waaronder alcohol- of drugsmisbruik, een verkeerd eetpatroon of het ontwijken van sociale situaties. Dit wordt ook wel exposure genoemd en heeft als doel om de intensiteit van negatieve gevoelens te verlagen. Als gevolg hiervan kan problematisch gedrag afgeleerd worden.

C. Probleemoplossend denken

Bij deze techniek leert een therapeut zijn of haar cliënt een bepaalde denkstrategie aan. Het wordt vooral bij kinderen en jongeren gebruikt en bevat de volgende stappen:

 • Wat is het probleem en waar komt dit vandaan?
 • Hoe kan dit probleem worden opgelost met een alternatieve strategie?
 • Wordt het plan nog steeds opgevolgd en waarom wel of niet?
 • In hoeverre is er vooruitgang in de denkwijze en het gedrag?

D. Psycho-educatie

Psycho-educatie wordt veel bij jongeren gebruikt en hierbij wordt voorlichting gegeven over problemen en hoe jongeren hier het beste mee om kunnen gaan. De therapeut legt uit hoe gedachten invloed hebben op gedrag en legt oefeningen voor aan jongeren om emoties te herkennen en benoemen. Ook ouders kunnen advies, informatie en steun krijgen in dit proces.

E. Woedethermometer

Door middel van een woedethermometer wordt inzicht gegeven in de spanningsopbouw van woede. Samen met de therapeut vult de cliënt in hoe boos hij of zij zich voelt op een schaal van nul tot honderd, waarnaast tussenstappen in deze opbouw van boosheid worden besproken. Daarna worden mogelijke interventies ontworpen voor de cliënt zelf en zijn of haar omgeving om deze woede en frustratie tijdens verschillende tussenstappen af te laten nemen.

F. Zelfmanagement

Zelfmanagement betekent ook wel "de baas over jezelf zijn". Hierbij leren mensen zichzelf meer onder controle te houden en aan te sturen door middel van haalbare doelen. Ze observeren, evalueren en belonen zichzelf en hulpmiddelen kunnen ingezet worden om dit proces te stimuleren. Voorbeelden van dit soort hulpmiddelen zijn een zelfbeoordelingslijst en een dagboek bijhouden.

G. Zelfinstructietraining

Deze techniek wordt ook wel de "hardop-denken-methode" genoemd en helpt mensen om hun gedrag aan te sturen met behulp van zelfinstructies. Een cliënt kan bijvoorbeeld zichzelf de instructie geen om goed te kijken en/of luisteren of om alle mogelijkheden te bestuderen om vervolgens de beste optie te kiezen.


Als interim cognitief gedragstherapeut, freelance cognitief gedragstherapeut of zzp cognitief gedragstherapeut kun je je CV naar ons opsturen, waarna wij de geschikte opdrachtgever voor jou zoeken. Opdrachtgevers kunnen ook bij ons terecht voor een match door een aanvraag te doen.