Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Directeur Basisschool | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Directeur Basisschool | Freelance | Interim | ZZP

Directeur Basisschool | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Directeuren Basisschool:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Directeuren Basisschool
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Heeft jouw onderwijsinstelling een nieuwe directeur nodig? Daar kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de huidige directeur ziek is geworden, of bijvoorbeeld met verlof gaat vanwege een zwangerschap. Wat de reden ook is: het is altijd belangrijk om een goede vervanger te vinden. Een directeur biedt immers het fundament van de onderwijsinstelling. Een interim directeur basisschool zorgt ervoor dat de motortjes draaien binnen de onderwijsinstelling. Bij ons kun je een interim directeur basisschool inhuren.

Deze kun je voor een bepaalde tijd, maar ook voor een onbepaalde tijd inhuren. Het voordeel van een freelance directeur basisschool is dat deze minder gebonden is. Maar waar moet een goede zzp directeur basisschool eigenlijk aan voldoen? Met andere woorden: wat zijn de precieze taken van een directeur binnen het primair onderwijs? In dit artikel zullen wij daar eerst dieper op ingaan. Vervolgens gaan wij dieper in op de fundamentele eigenschappen die bij een directeur primair onderwijs horen. Maar voordat wij op deze onderwerpen ingaan, zullen wij eerst even kort behandelen wat een interim directeur basisschool precies is.

1. Wat is een interim directeur basisschool?

Deze vraagt klinkt wellicht als een gemakkelijke vraag. Veel mensen hebben immers een idee bij een directeur. Dit is namelijk iemand die leiding geeft aan een bepaalde organisatie. In de regel is dit ook zo, maar in het onderwijs ligt dit toch een stuk genuanceerder. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een specifieke basisschool meerdere directeuren heeft. Elke directeur heeft dan weer een andere kerntaak binnen dit systeem. Ze geven weliswaar leiding, maar de aard van de leiding kan per directeur verschillen. Het kan overigens ook andersom zijn. Dat drie basisscholen bijvoorbeeld één directeur hebben. Vaak is er per school dan wel één specifieke leidinggevende, maar het punt is dat het per school dus zeer verschillend kan zijn. Je kunt misschien wel raden waar dit mee te maken heeft. Dit heeft namelijk met de omvang van de school te maken.

Een basisschool in een klein dorpje heeft bijvoorbeeld weinig leerlingen. Tegelijkertijd zijn er ook grote steden met zeer veel leerlingen. Een dergelijke onderwijsinstelling heeft meer leidinggevenden nodig. Dit betekent ook dat de aard van het werk per directeur kan verschillen. We zullen nu ingaan op veelvoorkomende taken van een directeur.

2. De taken van een schooldirecteur

Hierboven hebben wij al even beschreven dat de taken kunnen verschillen, maar er zijn wel overkoepelende taken waar elke interim directeur basisschool in principe mee te maken krijgt. Wij zullen nu even wat dieper ingaan op die specifieke taken.

A. Leidinggevende van het schoolteam

In de eerste plaats is de directeur de leidinggevende binnen een schoolteam. Een schoolteam bestaat uit personen die verschillende functies uitoefenen. Uiteraard heb je in de eerste plaats de reguliere docenten. Tegelijkertijd hebben bepaalde basisscholen tegenwoordig ook onderwijsassistentes. Dit komt vooral voor bij grotere scholen met grote klassen. De onderwijsassistent biedt ondersteuning aan de docent. Hij of zij heeft doorgaans een lagere opleiding genoten, maar veel klimmen uiteindelijk op.

Dan zijn er natuurlijk ook nog de stagiaires. Voordat je een gecertificeerde docent primair onderwijs bent, moet je immers verschillende stages doorlopen. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de conciërges, schoonmakers en personen die verscheidene andere functies vervullen. Al met al kan gesteld worden dat de directeur leiding geeft aan het gehele schoolteam. Bij problemen is hij of zij het eerste aanspreekpunt. Bovendien zet de directeur primair onderwijs ook een bepaalde koers uit. Deze koers moet uitgezet worden, maar uiteraard moet er ook gekeken worden of men op de juiste koers blijft.

B. Aanspreekpunt voor ouders

Iedere school moet natuurlijk een aanspreekpunt voor ouders hebben. Een directeur is ook het aanspreekpunt voor ouders van de leerlingen binnen de school. Uiteraard is de directeur niet het enige aanspreekpunt. Dit heeft namelijk met de situatie te maken. Als een kind bijvoorbeeld problemen heeft met een specifiek vak, dan is de juffrouw of meester in eerste instantie het aanspreekpunt. Er kunnen echter ook overkoepelende problemen zijn. Er kan bijvoorbeeld een conflict tussen een juffrouw en een ouder ontstaan. In dergelijke gevallen is de directeur het aanspreekpunt. Hij of zij moet als het ware dergelijke geschillen kunnen beslechten. Daarbij is het van belang dat de directeur zich als eerlijke bemiddelaar manifesteert.

Maar ook bij andere problemen is de directeur het aanspreekpunt. Er kunnen bijvoorbeeld externe problemen ontstaan. Daarbij kun je denken aan problemen binnen het gezin van een leerling, of juist problemen die de leerling zelf heeft. Ook in dergelijke gevallen is de directeur het aanspreekpunt.

C. Beslisser over verlof binnen school

Je bent ongetwijfeld bewust van het feit dat kinderen verplicht naar school moeten in Nederland. Een kind mag dan ook niet zomaar ongeoorloofd afwezig zijn. De ouders van een kind moeten verlof aanvragen voor specifieke situaties. De schooldirecteur beslist in de regel over het verlof. Dit is echter niet altijd het geval.

In de eerste plaats kunnen er verschillende redenen zijn om verlof aan te vragen. In de wet wordt geen specifieke opsomming genoemd, maar veel verlofaanvragen komen veelvuldig voor. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan verlof vanwege een begrafenis. Dergelijk verlof wordt vaak direct gegeven, omdat het een bijzondere situatie betreft. Er zijn ook nog vele andere vormen van veelvoorkomend verlof. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een doktersbezoek en tandartsbezoek. Ook religieuze feestdagen kunnen reden voor verlof zijn.

Welnu, in eerste instantie moet de schooldirecteur toestemming geven voor verlof. Betreft het echter een langdurig verlof van meer dan tien schooldagen? In dat geval moet de leerplichtambtenaar beslissen. De schooldirecteur dient dan de aanvraag in, maar uiteindelijk is het de leerplichtambtenaar die het verlof kan verstrekken of juist afwijzen. Hiervoor kijkt de leerplichtambtenaar uiteraard naar de wet, maar ook naar de persoonlijke situatie en het verleden van een kind. Mocht het verlof niet verstrekt worden, dan hebben de ouders nog de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Ook daarbij kan een schooldirecteur in de regel begeleiden.

D. Vertegenwoordiger van de school

De directeur van de basisschool is niet alleen intern de vertegenwoordiger van de school, maar ook extern. Een directeur voert namelijk veel gesprekken met externe partijen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan gesprekken met directeuren van andere basisscholen. Dergelijke gesprekken gaan vaak over het algemene beleid. Er vindt ook vaak samenwerking tussen verschillende basisscholen plaats. De directeur is dan de vertegenwoordiger van de school. Ook bij andere soorten gesprekken is directeur de vertegenwoordiger. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan gesprekken met de wethouder van onderwijs binnen een bepaalde gemeente. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor gesprekken met leerplichtambtenaren.

E. Uitvoerder van taken in opdracht van het bestuur

Veel mensen zijn in de illusie dat de directeur basisschool de 'baas' is van de school. Hoewel de directeur veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft, is de directeur niet de eigenlijke baas. Dit is namelijk het schoolbestuur. Uiteindelijk is het schoolbestuur eindverantwoordelijk voor de school. Dit wordt ook wel het 'bevoegd gezag' genoemd. Het schoolbestuur zet de lijnen uit. Het schoolbestuur geeft de directeur managementstaken. Ze dragen dus als het ware bevoegdheid over aan de directeur primair onderwijs. Daarbij kun je denken aan de managementtaken. Deze taken worden officieel opgesteld in een statuut. Dit is allemaal wettelijk verplicht en er zijn ook allemaal verschillende eisen aan verbonden. Maar dit is te complex om allemaal in dit artikel uit te leggen.

3. De eigenschappen van een directeur basisschool

In het vorige gedeelte van het artikel hebben wij de verschillende taken van een directeur basisschool besproken. Maar aan welke eigenschappen moet een goede interim directeur basisschool eigenlijk voldoen? In dit gedeelte van het artikel gaan wij daar wat dieper op in. We gaan dan vooral in op de fundamentele eigenschappen. Bepaalde eigenschappen kunnen namelijk worden aangeleerd, maar sommige eigenschappen zijn ook verbonden aan de aard van een persoon.

A. Stressbestendig zijn

Het klinkt misschien als een open deur, maar als directeur primair onderwijs moet je zeer stressbestendig zijn. Elke dag in het onderwijs is namelijk zeer onvoorspelbaar. Er kan altijd wat gebeuren waardoor de gehele dag op zijn kop komt te staan. Als directeur moet je dan stressbestendig zijn, want jij bent eindverantwoordelijk. Dit betekent dat jij je hoofd koel moet houden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als directeur te maken krijgt met een onverwachte onderwijsinspectie. Dit kan erg spannend zijn. Tegelijkertijd kan er bijvoorbeeld ook een probleem zijn met een specifieke leerling. Zeker op kleinere scholen kan dit een grote impact hebben op de gehele school. Ook in dergelijke gevallen moet je als directeur altijd goed kunnen handelen.

B. Communicatief vaardig zijn

Als schooldirecteur ben je veel in contact met andere mensen. Dit zijn veel verschillende soorten mensen en elk gesprek vereist dan ook andere communicatievaardigheden. Daar zullen wij een paar voorbeelden van geven. We hadden hierboven al even besproken dat de directeur het aanspreekpunt is voor ouders met problemen. Dit kunnen problemen met de school zijn, maar ook conflicten tussen een ouder en een juffrouw of meester. In dat geval moet de directeur een zalvende houding aannemen. Hij of zij moet betrouwbaar ogen en begrip tonen voor de problematieken. Dit betekent ook dat hij of zij een luisterend oor moet kunnen bieden.

Een directeur basisschool moet ook vaak overleggen met andere schooldirecteuren. In dat geval zit je als directeur weer in een heel andere communicatieve rol. In dat geval speelt de directeur basisschool namelijk de vertegenwoordiger. Dit betekent dat hij of zij moet opkomen voor de school. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een school meer subsidie nodig heeft. Dan kunnen gesprekken met een wethouder nodig zijn. Dan heeft de zzp directeur basisschool weer hele andere communicatieve vaardigheden nodig. Hij of zij moet dan een overtuigende rol aannemen. Uiteraard zijn er nog meer voorbeelden te noemen, maar nu heb je er in ieder geval een beetje een beeld van.

C. Betrokken en enthousiast

Een schooldirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Hij of zij moet er dus ook voor zorgen dat er sprake is van een plezierige werkomgeving. Dit betekent dat een schooldirecteur ook betrokken en enthousiast moet zijn. Als je bijvoorbeeld een negatief ingestelde directeur hebt, dan zal dit ook een effect hebben op de rest van de school. Tegelijkertijd is het tegenovergestelde ook waar. Een enthousiaste directeur weet een leuke sfeer op een school te creëren en dit heeft een positief effect op de docenten, maar ook op de leerlingen. Een goede schooldirecteur heeft ook humor en is aanspreekbaar. Hij of zij moet weliswaar autoriteit uitstralen, maar het moet geen kille afstandelijke relatie zijn.

D. Ervaring in het onderwijs

Het is ook belangrijk dat een interim directeur basisschool ervaring binnen het onderwijs heeft. In sommige gevallen geeft een zzp directeur basisschool ook zelf les. Dit brengt meerdere positieve voordelen met zich mee. Op die manier houdt de zzp directeur namelijk feeling met het vak en zo creëert hij of zij ook een hechtere band met de leerlingen. Een schooldirecteur met ervaring in het onderwijs weet overigens ook tegen welke problemen docenten aan kunnen lopen. Hij of zij kan op die manier dus ook een meer coachende rol hebben. Hij of zij kan tips geven aan beginnende docenten, maar ook helpen bij eventuele problemen.

E. Inspirerend

Een goede directeur basisschool heeft ook een voorbeeldfunctie. Hij of zij moet inspirerend zijn en het één en ander hebben meegemaakt in het leven. Levenservaring wordt als positief gezien. Dit heeft dus niet alleen betrekking op ervaring binnen het onderwijs, maar ook algemene ervaring.


Directeur primair onderwijs nodig?

Wij kunnen goede interim directeuren basisschool aanbieden die voldoen aan de profielschets zoals wij die hebben beschreven in dit artikel. Het voordeel van een zzp directeur basisschool is dat je deze voor onbepaalde tijd kunt inhuren, maar ook voor een bepaalde tijd. Wil je weten wat de precieze kosten zijn? Via onze website kun je vrijblijvend een offerte aanvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te nemen, zodat wij je meer inzicht kunnen geven.