Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Financial controller | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Financial controller | Freelance | Interim | ZZP

Financial controller | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Financial controllers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Financial controllers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Financial controller

De taken en verantwoordelijkheden van een Financial controller kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Financial controllers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Lid van het management team;
 • Verzorgen van periodieke rapportages voor directie;
 • Samenstellen van de jaarrekening inclusief consolidatie;
 • Ontwikkelen, invoeren en onderhouden van ICT (ERP, administratieve- en rapportagesystemen);
 • Onderhouden van contacten met derden, o.a. accountant, groepsdirectie / groepscontrolling, belastingdienst;
 • Beoordelen van investeringsvoorstellen en -investeringsaanvragen;
 • Leiding geven aan financiële afdeling;
 • Opstellen van de stukken ten behoeve van de jaarrekening controle;
 • Begeleiden van het jaarrekeningtraject;
 • Aanspreekpunt van de Accountant;
 • Leiden van de Financiële Administratie;
 • Maandafsluiting werkzaamheden;
 • Verbeteren van het maandafsluitingsproces;
 • Opstellen van werk en taakverdelingen en instructies schrijven voor de maandafsluiting.

De financial controller: 8 taken van de bedrijfsbrede controlfreak

Je hebt controllers en controllers. Waar de projectcontroller projectmatig bewaakt, kijkt de business controller naar de hele business, ondersteunt het management op strategisch niveau en adviseert daarover. Maar de financial controller is degene die die hele business bewaakt op financieel gebied. Er zit vaak wel overlap in deze werkvelden, maar het zijn zeker ook functies met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Die financiële controller, wat doet die dan precies? Waar houdt hij zich voornamelijk mee bezig?

1. Het opstellen van de begroting

De begroting van een organisatie kunnen we zien als de voorkant van het financiële jaar. Plannen en doelstellingen zijn omgezet in cijfers, die de verwachtingen weergeven. Er wordt bijvoorbeeld een bepaalde omzet nagestreefd, meestal hoger dan vorig jaar. Dit betekent dat sommige kosten ook wat hoger zijn, en per saldo resulteert daar dan een hogere winst uit. Aan het opstellen van de begroting gaat heel veel rekenwerk vooraf, en overleg met directie en managers. Zo is bij de meeste organisaties het personeel de belangrijkste factor. Blijft het personeelsbestand naar verwachting in stand? Zijn er extra mensen nodig om die extra omzet te realiseren, of puur en alleen om het personeelstekort op te heffen? Of moet er worden ingekrompen en zullen de personeelskosten dus fors lager moeten uitvallen? Hoe dan ook is de begroting het startpunt, opgesteld met een vooruitziende blik, maar het blijft een momentopname.

2. Bewaken realiteit versus begroting

De begroting is ook een bewakingstool. Zo kan gedurende het jaar aan de hand van de begroting vrij eenvoudig worden geconstateerd of de verwachtingen worden waargemaakt. De financial controller vergelijkt daarmee de werkelijk gerealiseerde omzet met die begroting. Ook houdt hij in de gaten of de kosten zich volgens verwachting ontwikkelen. Stel dat de hierboven genoemde personeelskosten over een bepaalde periode fors hoger zijn dan diezelfde periode vorig jaar, terwijl er nauwelijks schot zit in de omzet? Dan trekt hij aan de bel en zet vragen uit. Hij moet daarbij scherp zijn op de waarheid, geen genoegen nemen met halve antwoorden. Een antwoord kan zijn dat er nu extra uren worden gemaakt voor een grote order waarvan de omzet in de volgende maand valt. Maar er is echts iets aan de hand als niemand een goede verklaring heeft: hij zal echter verder zoeken en blijven analyseren tot hij het ‘lek’ boven heeft.

3. Analyseren

Het woord analyseren viel al even: het is één van de belangrijkste taken van de financial controller. Waar elders in de organisatie mensen zich vooral bezig houden met het invoeren en registreren van gegevens, analyseert hij wat er nu precies staat. Loopt dat grote project zoals we hadden verwacht? (hoewel dit in principe het werkveld van de projectcontroller is) Draaien we in die regio die omzet die de regiomanager als target had afgegeven? Scoren we die marge die we met z’n allen hadden berekend? Als de antwoorden ja zijn, is er niet zoveel aan de hand, hoewel ook dan analyseren zeker zin heeft. Want voor je het weet, laat je ergens ongemerkt geld liggen. Maar is het antwoord nee, dan moet er worden geanalyseerd, soms tot op detailniveau. Niet alleen om verklaringen te vinden, maar ook te kijken of en hoe er bijgestuurd kan worden, en om prognoses nogmaals te bezien en eventueel aan te passen.

4. Rapporteren

Een andere, heel belangrijke taak van de financial controller is het opstellen van diverse rapportages. Dit doet hij zowel einde van het jaar, maar nog veel vaker tussentijds. In de meeste bedrijven wordt er maandelijks gerapporteerd. Het komt er eigenlijk op neer dat de financiële controller zorgt dat hij op het eind van de maand alle benodigde informatie in handen heeft om een betrouwbare rapportage neer te kunnen leggen. Omdat iedereen in het bedrijf druk is, komt het regelmatig voor dat hij andere rapportages en gegevens zal moeten ‘najagen’. Collega’s kunnen dat als niet prettig ervaren, de controller zal dus zowel goed het belang hiervan moeten kunnen uitleggen als voet bij stuk houden. Tegelijkertijd vraagt het van hem op een dusdanige manier te werk te gaan en te communiceren dat hij geen collega’s tegen zich in het harnas jaagt. Maar altijd zal één doel voor hem bovenaan staan: op het afgesproken moment de verwachte rapportage bij de directie neerleggen en bespreken. Mist hij informatie, dan doet hij een onderbouwde aanname die hij in zijn rapportage meeneemt.

Voor de interim financial controller ligt hier een even lastige als interessante uitdaging. Hij moet namelijk in heel korte tijd duidelijk krijgen hoe de lijnen lopen en waar hij welke informatie vandaan haalt. Ook zal hij snel en met de juiste tact mensen die hij niet kent moeten benaderen om gegevens boven water te krijgen, als ze al niet zijn aangeleverd. Hij moet ook snel in de gaten krijgen wie er een handje van heeft om laat, onvolledig of vaag te zijn. Natuurlijk kan hij de laatste rapportage als uitgangspunt nemen en zal hij worden voorzien van input en namen. Maar hij is zelf verantwoordelijk voor de volgende rapportage, ook als hij net in het bedrijf werkt. Een onjuiste rapportage kan namelijk grote financiële en andere gevolgen hebben.

5. KPI’s monitoren

KPI’s zijn kengetallen, de thermometers van jouw organisatie. Ze geven aan hoe jouw bedrijf presteert, zeker in vergelijking met voorgaande periodes. De financiële controller houdt ze in de gaten en rapporteert er over. Als ze er nog niet zijn of een belangrijke KPI volgens hem ontbreekt, dan ontwikkelt hij deze. Door zijn gedegen financiële kennis weet hij hoe je de gezondheid van een bedrijf kunt meten, en welke getallen je daarin moet meenemen. In steeds meer organisaties is er een dashboard beschikbaar, waarin de belangrijkste KPI’s continu worden gemonitord. Een zzp financial controller weet aan de hand van de KPI’s direct hoe een organisatie er in financieel opzicht voor staat. Ook weet hij wat er moet gebeuren, om er voor te zorgen dat de onderneming aan de beterende hand raakt.

6. Eindejaarswerk

Eén keer per jaar komt alles samen. Natuurlijk: er zijn de maandelijkse rapportages, wellicht ook kwartaaloverzichten en halfjaarcijfers. Maar op het eind van het jaar wordt letterlijk de balans opgemaakt. Werkzaamheden die in de loop van het jaar nog wel eens konden blijven liggen, moeten nu echt worden opgepakt. Je wil als financial controller zo min mogelijk nog uit te zoeken posten en onduidelijkheden in je jaarcijfers. Zo moeten balansrekeningen worden uitgezocht, overboekingen en correcties nu echt worden uitgevoerd, en saldoverklaringen worden opgemaakt. Want elke niet verklaarde post roept vragen op, en je zal zien dat de accountant juist die posten eruit pikt. Vervelend, maar dat is zijn werk. Het werk van de financial controller is om dat te voorkomen, want minder vragen betekent in principe ook lagere accountantskosten. Natuurlijk doet de financiële controller dit niet allemaal alleen, maar het is wel zijn verantwoordelijkheid. Het gaat erom zijn medewerkers op de juiste manier aan te sturen, de voortgang te bewaken en zijn planning in de gaten te houden. Als ergens begin januari het boekhoudkundige jaar is gesloten, is er geen escape meer. Wat er dan staat, is de basis voor de balans en de resultatenrekening. Natuurlijk kan er altijd nog extracomptabel worden gecorrigeerd of aangepast, maar dat wil je als goeie controller zoveel mogelijk voorkomen, o.a. ook weer om vragen te voorkomen. Kom je in de decembermaand binnen als freelance financial controller, dan vraagt dat veel van je. Je moet enorm snel schakelen en een beeld hebben van de financiële organisatie, zowel in processen als in bemensing. Je weet wat je te doen staat om tijdig een betrouwbaar jaarverslag neer te leggen.

7. Evalueren en leren

Als goede controller wil je ook leren. Direct in het begin van het jaar zet je op een rij wat er goed en minder goed ging tijdens de jaarafsluiting. Je wil hier zelf van leren, en dat geef je ook je medewerkers mee. Waar liggen de verbeterpunten in het proces? Op welke informatie was het ’t langste wachten? Gedurende het jaar neem je ook financiële processen onder de loep. Waar mogelijk breng je veranderingen aan. Wat vorig jaar nog zo’n gestroomlijnd proces leek te zijn, kan nu toe zijn aan verbetering, bijvoorbeeld door de groei van het bedrijf. Als financial controller zoek je altijd naar mogelijkheden om te optimaliseren, daar wordt uiteindelijk iedereen binnen het bedrijf beter van.

8. Liquiditeitsbewaking en prognoses

Alles wat er in die boekhouding gebeurt, heeft ook invloed op de geldstromen, op de liquiditeit. Je wil als directie niet alleen weten wat er op dit moment op de bank staat, maar ook hoe dat over een maand zal zijn, of wellicht ook al over een week. Zeker in bedrijven waar veel geld omgaat, kan het ‘iets later’ betaald krijgen van een grote factuur veel invloed hebben. Je wil voorkomen dat je onverwacht (en onnodig) in het rood komt of geld vrij moet maken. Dus houdt de financiële controller ook die geldstromen in de gaten en geeft prognoses af. Indien nodig, kunnen bijvoorbeeld grote facturen iets later worden betaald. Het gaat erom dat je je bedrijf mede gezond houdt.