Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Gedragsspecialist | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Gedragsspecialist | Freelance | Interim | ZZP

Gedragsspecialist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Gedragsspecialisten:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Gedragsspecialisten
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 feiten over de rol van een gedragsspecialist

Het gedrag van mensen is soms onvoorspelbaar, onverklaarbaar en onbegrijpelijk. Toch zijn er specialisten op het gebied van gedrag die proberen om gedrag in kaart te brengen om vervolgens problemen te herkennen en op te kunnen lossen. Hier houdt een gedragsspecialist zich mee bezig, en dan voornamelijk met het gedrag van kinderen op een school. Het zijn leerkrachten met een extra specialisatie om kinderen op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen en helpen.

Er zijn een aantal feiten over de rol van gedragsspecialisten binnen scholen, waaronder kenmerkende werkzaamheden en verantwoordelijkheden, maar ook noodzakelijke eigenschappen om dit beroep uit te oefenen. Al deze aspecten van de rol van een specialist op het gebied van gedrag worden in dit artikel uiteengezet.

Wat is een gedragsspecialist?

Een gedragsspecialist is dus bijvoorbeeld een leerkracht op een school die gespecialiseerd is in het herkennen van gedragsproblemen bij kinderen op sociaal-emotioneel gebied. Hij of zij begeleidt kinderen die te maken hebben met een specifieke uitdaging waar zij mee kampen. Dit kan gedaan worden vanuit een eigen klas, maar de specialist kan ook als interne begeleider aangesteld worden voor de begeleiding van alle leerlingen op de school. Over de bevindingen en vooruitgang dient nauw contact te bestaan met de ouders van de kinderen en andere betrokken partijen.

De specialisatie in gedrag op scholen is nog een vrij nieuw begrip, wat volop in de ontwikkelingsfase zit. Ter waarborging van de kwaliteit en om ontwikkelingen te stroomlijnen binnen dit vakgebied is er in 2010 een Landelijke Beroepsgroep voor gedragsspecialisten opgericht, afgekort met LBGS. Dit valt weer onder de Beroepsgroep voor Professionele Begeleiders (LBBO). Op deze manier wordt de opzet en uitvoering van werkzaamheden voor gedragsspecialisten actueel gehouden en begeleid.

Gedragsspecialisten kunnen met hun kennis en expertise goed omgaan met leerlingen die behoefte hebben aan extra onderwijs en ondersteuning. Zo kunnen gedragsproblemen voorkomen en tegengegaan worden, zowel op als buiten school. Er zijn diverse manieren waarop een school deze speciale expertise in kan zetten. Immers kunnen gedragsspecialisten ook als begeleider of coach optreden om andere leerkrachten te onderwijzen. Tevens kan iemand in deze positie de school ondersteunen bij het ontwikkelen van een specifieke visie op sociaal-emotioneel gebied en een geschikte cultuur voor het bieden van ondersteuning en het selecteren en toepassen van doeltreffende methoden.

Hoe ziet de rol van een gedragsspecialist eruit?

1. Tussen leerkrachten en interne begeleiding schakelen

Gedragsspecialisten kunnen binnen een school meerdere taken vervullen, zowel verantwoordelijkheden als leerkracht als werkzaamheden voor de interne begeleiding van leerlingen. Hiermee vormt het beroep een belangrijke schakel tussen verschillende posities binnen een organisatie. Op deze manier verloopt de communicatie niet alleen beter, maar problemen kunnen ook adequater en sneller worden opgelost. Zo worden de juiste gedragstechnieken ingezet om kinderen met gedragsproblemen een optimale begeleiding te geven.

2. Leerlingen ondersteuning geven

Kinderen die met gedragsproblemen kampen, kunnen ook een grote invloed uitoefenen op de rest van een klas. In dit geval dient een specialist op het gebied van gedrag problemen tijdig te herkennen om gepaste actie te ondernemen en een negatief effect op andere leerlingen te minimaliseren. Hiervoor moeten creatieve manieren bedacht worden om de juiste oplossing te vinden voor elk individueel geval. Ook de invloed van een groep op een kind wordt hierbij meegenomen.

3. Sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren

Het sociaal-emotioneel domein van kinderen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar het is wel belangrijk om dit gebied te leren begrijpen om op de juiste manier op het gedrag van kinderen in te spelen. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen is namelijk essentieel om sociaal gedrag te verhogen en stress te verminderen. Diverse aspecten van sociaal-emotioneel leren moeten hierbij in acht genomen worden, zoals bewustwording, zelfcontrole, verantwoordelijkheid en omgangsvaardigheden.

Een school is de eerste plek waar kinderen in aanraking komen met deze waarden en waar ze dit kunnen ontwikkelen. Echter, hiervoor is het wel van belang dat de mogelijkheden geboden worden en dat gedragsspecialisten alert blijven op recente ontwikkelingen en of er nog een positief, stimulerend schoolklimaat heerst.

4. Zorgvergaderingen bijwonen

Een andere taak van gedragsspecialisten is het actief deelnemen aan zorgvergaderingen, welke vaak meerdere keren per jaar gehouden worden om leerlingen en hun zorg te bespreken. Hierbij kunnen kennis en ervaringen gedeeld worden en intervisies worden ontwikkeld om problemen aan te pakken. Een gedragsspecialist kan in dit geval bijvoorbeeld de intervisies leiden, waarbij de nadruk ligt op groepsgedrag, sociale veiligheid en interactie met andere leerlingen en leerkrachten.

5. Trainingen en workshops organiseren

Om het team op een school te versterken in het begeleiden van kinderen met gedragsproblemen kunnen trainingen gegeven worden. Hierbij begeleidt een specialist van gedrag collega's om problemen beter te herkennen en aan te pakken. Op deze manier wordt er consistentie gecreëerd in de aanpak en structuur van een schoolteam.

6. Duidelijk communiceren

Op het gebied van belangrijke competenties dient een gedragsspecialist duidelijk met allerlei betrokken partijen te communiceren. Voor kinderen moet er een veilig sociaal klimaat heersen binnen de groep, waarbij ze voldoende gecorrigeerd en gestimuleerd moeten worden. Zo wordt er rust in een klas gecreëerd door middel van verbale en non-verbale technieken. Overigens moeten ook ouders en collega's op de hoogte gebracht worden van ontwikkelingen en waar nodig andere betrokkenen.

7. Problemen herkennen en oplossen

Problemen bij kinderen moeten in een vroeg stadium herkend worden, waarbij de juiste techniek wordt toegepast aan de hand van een duidelijk plan van aanpak. Een rustige leeromgeving is voor kinderen van belang, waarvoor een inzicht in mogelijke conflicten essentieel is. Overigens moeten kinderen tegelijkertijd ook de ruimte krijgen om te ontwikkelen en fouten te maken, wat eveneens herkend moet worden.

8. Continu samenwerken

Gedragsspecialisten zijn altijd onderdeel van een groter geheel en moeten daardoor uitstekend kunnen samenwerken met andere betrokken partijen. Immers vormt het beroep een schakel tussen ouders en kinderen, de schoolleiding en leerlingen en collega's en interne begeleiding. Zodoende staat hij of zij in nauw contact met verschillende partijen. Collega's moeten hierbij ook voldoende ondersteuning krijgen om hun werk goed te doen. Tevens moeten kinderen op de juiste manier betrokken worden bij hun eigen begeleiding.

9. Stevigere en bredere positie nodig

Gedragsspecialisten bieden een grote meerwaarde aan een school door het ondersteunen van leerkrachten en kinderen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Toch krijgen ze niet altijd de ruimte om een stevige en zichtbare positie te bekleden vanuit het schoolbestuur. Zodoende moet de schoolleiding zich meer bewust worden van de onmisbare bijdrage van gedragsspecialisten en op welke manier zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verhogen.

Door meer gebruik te maken van de kennis en expertise van een specialist op het gebied van gedrag kan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen effectief gestimuleerd worden. Tevens bevordert dit een preventieve aanpak, waarin ruimte is voor verandering. Bovenal kunnen gedragsspecialisten bijdragen aan het formuleren van een duidelijk beleid om gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen en op te lossen. Gedragsspecialisten kijken hierbij namelijk naar het grotere geheel, waarin elke betrokken partij zijn eigen rol speelt. Zo kan het onvoorspelbare, onverklaarbare en onbegrijpelijke gedrag van kinderen toch in kaart gebracht worden om een geschikte oplossing te vinden en verbetering te stimuleren.


Ben jij als opdrachtgever op zoek naar een interim gedragsspecialist, freelance gedragsspecialist of zzp gedragsspecialist? Doe dan nu bij ons een aanvraag, waarna we gelijk voor jou gaan zoeken naar de geschikte kandidaat. Ook als jij zelf een zelfstandige gedragsprofessional bent, kun je bij ons terecht voor een match door je CV op te sturen.