Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Gedragswetenschapper | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Gedragswetenschapper | Freelance | Interim | ZZP

Gedragswetenschapper | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Gedragswetenschappers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Gedragswetenschappers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een gedragswetenschapper?

Het menselijke gedrag blijft een onderwerp van studie en wordt bepaald door allerlei factoren in de omgeving van een individu. In ruil hiervoor heeft het gedrag van een persoon ook invloed op zijn of haar omgeving, zoals de naaste familie, het milieu en andere omgevingsfactoren. Er kunnen ook problemen ontstaan in iemand zijn of haar gedrag, waarbij een gedragswetenschapper ingeschakeld kan worden.

Een gedragswetenschapper moet voor zijn of haar beroep het gedrag van mensen met problemen observeren en onderzoeken. Hierbij wordt advies gegeven aan andere hulpverleners en er kan op een universitair niveau gekeken worden naar problemen rondom het gedrag van individuen.

In dit artikel kom je erachter wat dit beroep precies inhoudt, welke taken en werkzaamheden erbij komen kijken en welke competenties en eigenschappen vereist zijn voor een ervaren wetenschapper van het gedrag.


2. Wat houdt het beroep van gedragswetenschapper precies in?

Iemand met dit beroep richt zich op het gedrag van individuen die last hebben van problemen rondom hun gedragsuitingen. Er wordt geobserveerd en onderzoek uitgevoerd om achter de oorzaken van deze problemen te komen. Ook kan er hierbij advies worden gegeven aan andere hulpverleners over de beste aanpak bij dit soort problemen. Het gedrag wordt onderzocht door middel van diagnostische observatie- en onderzoeksmethoden.

Individueel of in een specialistisch team stellen gedragswetenschappers een behandelplan op voor een cliënt. Vaak betekent dit ook dat je eindverantwoordelijk bent voor de behandeling die een cliënt ontvangt en welke voortgang er wordt geboekt. Hierbij dienen gedragswetenschappers contact te houden met de familieleden of verzorgers van de cliënt en andere betrokkenen, zoals jeugdzorg. Het is essentieel dat ouders of voogden worden betrokken bij het proces om achter de oorzaken van bepaald gedrag te kunnen komen.

Gedragswetenschappers moeten er ook voor zorgen dat de behandelplannen worden nageleefd en dat het gedrag daadwerkelijk verandert. Zij houden zich bezig met onderzoek doen naar nieuwe, specifieke behandelmethoden en gedragingen die zich kunnen voordoen. Op deze manier kunnen ze het gedrag van een cliënt goed in context plaatsen en de juiste oplossing voor problemen vinden.

3. Verschil met een orthopedagoog

Doordat gedragswetenschappers zich veelal richten op het direct behandelen van minderjarige cliënten komen de werkzaamheden overeen met een orthopedagoog. Een orthopedagoog houdt zich namelijk bezig met problemen in de leer- en opvoedingsomgeving van kinderen. Dit is ook het focusgebied van gedragswetenschappers, maar vormt slechts een onderdeel.

Gedragswetenschappers kunnen namelijk ook een adviserende, indirecte rol spelen bij problematische gedragssituaties. Mensen met dit beroep kunnen zich zodoende ook meer op de theoretische, onderzoekende kant van het vak richten, wat afwijkt van de werkzaamheden van een orthopedagoog. Daarnaast kunnen gedragswetenschappers ook werken met volwassenen, zoals gevangenen of psychiatrische patiënten.

4. Opleiding

Om wetenschapper van het gedrag te worden, moet je de universitaire master Gedragswetenschappen of Pedagogische Wetenschappen afgerond hebben. Veel mensen die dit beroep gaan uitoefenen beginnen bij een universitaire bachelor in Pedagogische Wetenschappen of Psychologie. Hierbij volgt dan een specialisatie in de vorm van een master, zoals hierboven zijn beschreven.

De genoemde bacheloropleidingen duren drie jaar en de masteropleidingen nemen één of twee jaar in beslag. In totaal duurt het dus vijf jaar voordat iemand opgeleid is tot gedragswetenschapper.

Het is echter ook mogelijk om een HBO Toegepaste Psychologie te volgen, maar je zult in dit geval uiteindelijk in de praktijk wel minder verantwoordelijkheden krijgen dan iemand die een universitaire opleiding heeft genoten.

5. Werkveld

Binnen dit vakgebied kan je bij diverse organisaties aan de slag. Veelal werken gedragswetenschappers bij GZ-instellingen, wat staat voor gezondheidszorg. Het gaat hierbij om uiteenlopende organisaties, die een hele brede, maar ook een heel specifieke doelgroep aan kunnen spreken. Binnen deze zorginstellingen wordt het behandeltraject in gang gezet.

Je kunt daarentegen ook aan de slag gaan als interim gedragswetenschapper, waarbij je tijdelijk bij zorginstellingen opdrachten uitvoert en/of cliënten begeleidt. Andere vormen van een tijdelijk dienstverband zijn de freelance gedragswetenschapper en de zzp gedragswetenschapper. Door middel van deze tijdelijke opdrachten kun je over verschillende onderwerpen kennis en ervaring vergaren. Tevens is het voor instellingen voordelig, omdat ze iemand kunnen inschakelen op momenten dat er extra capaciteit nodig is.

6. Arbeidsmarktperspectief

Wetenschappers van het gedrag van mensen hebben over het algemeen veel kansen in de arbeidsmarkt, zowel in vaste dienst bij een instelling als werkend als zelfstandige. Dit komt doordat gedragstherapie en behandelingen bij gedragsproblemen brede vakgebieden zijn. Zodoende is er een breed aanbod aan werkgevers op dit gebied die cliënten met gedragsproblemen kunnen helpen.

Er zijn ook doorgroeimogelijkheden voor gedragswetenschappers, zoals het krijgen van een leidinggevende functie binnen een zorginstelling of het uitvoeren van bepaald wetenschappelijk onderzoek. Ook kun je wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van mensen in probleemsituaties leiden. Hierbij is het ook mogelijk om te promoveren wanneer je over een universitaire studie beschikt.

7. Welke taken en werkzaamheden voeren gedragswetenschappers uit?

Gedragswetenschappers moeten binnen hun vakgebied een aantal taken uitvoeren omtrent gedragsproblemen bij jongeren en/of volwassenen. De volgende werkzaamheden vallen onder de functiebeschrijving.

1. Adviseren

Allereerst dienen hulpverleners geadviseerd te worden, zowel gevraagd als ongevraagd. Het advies omvat de toepassing van bepaalde therapieën en de mogelijke uitwerking hiervan op cliënten. Ook leidinggevenden van een instelling, uitvoerend medewerkers en daarnaast de ouders en/of verzorgers moeten advies en ondersteuning krijgen van gedragswetenschappers.

2. Behandelen en onderzoeken

Een tweede belangrijke taak van gedragswetenschappers is het doorgronden van problemen rondom gedrag. Hierbij dient het gedrag nauwlettend geobserveerd en onderzocht te worden, aan de hand waarvan behandelplannen kunnen worden opgesteld. Voordat zo'n onderzoek en behandeling plaatsvinden, wordt er met de cliënt gepraat, waarbij het gedrag geobserveerd wordt. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van de expertise van andere professionals. Denk hierbij aan leiders van groepen, jeugdzorgmedewerkers, maatschappelijk werkers en psychologen.

3. Beleid ontwikkelen

Aan de hand van observaties kunnen bevindingen worden vastgelegd. Hierbij moet de deskundigheid van interne medewerkers bevorderd worden en ook kan er voorlichting gegeven worden over bezoek- en omgangsregelingen, onderzoeksvragen, rapportages, strafzittingen en uithuisplaatsingen. Gedragswetenschappers dienen ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van beleid rondom de hulpverlening binnen een organisatie. Tekortkomingen moeten gesignaleerd worden in hoe hulpverlening momenteel wordt aangeboden, waarna verbetervoorstellen kunnen worden voorgelegd.

4. Coördineren

Tot slot dienen gedragswetenschappers het gedrag van cliënten te beïnvloeden, waarbij een vakmatige inbreng wordt geleverd bij het opstellen en eventueel bijstellen van behandelplannen. Het coördineren van de zorg voor een cliënt is jouw verantwoordelijkheid en jij moet de inbreng van hulpverleners of instanties op elkaar kunnen afstemmen. Daarbij bewaken en evalueren gedragswetenschappers de uitvoering van de behandeling. Wanneer een andere hulpverlener overigens vastloopt, kun jij adequaat ingrijpen.

Samengevat moeten gedragswetenschappers de volgende taken uitvoeren:

 • Begeleiden van hulpverleners en zorgmedewerkers.
 • Beïnvloeden van het gedrag van cliënten.
 • Doorgronden van problemen omtrent gedrag.
 • Observeren van de gedragingen van cliënten.
 • Opstellen van plannen rondom een behandeling.
 • Vastleggen van de bevindingen uit analyses en onderzoeken.

8. Wat zijn belangrijke competenties van een goede gedragswetenschapper?

Om de taken en werkzaamheden zoals hierboven beschreven goed uit te kunnen voeren, zijn een aantal competenties en eigenschappen essentieel. Een ervaren gedragswetenschapper moet allereerst beschikken over een uitgebreide interesse in mensen in het algemeen en het gedrag dat mensen vertonen. Dit is belangrijk, omdat hij of zij hierdoor gedreven onderzoek kan doen en nieuwe oplossingen of mogelijkheden kan vinden voor gedragsproblemen.

Tevens dienen gedragswetenschappers geduldig te zijn, omdat bepaalde situaties niet altijd in één keer duidelijk worden en er met instabiele cliënten gewerkt wordt. Inlevingsvermogen is hierbij van belang, om goed de situatie van een cliënt te kunnen begrijpen. Dit is gelinkt aan de vaardigheid om goed te luisteren en je op mondeling gebied goed uit te kunnen drukken. Op deze manier kun je bepaalde gedachten goed onder woorden brengen en duidelijk maken aan verschillende partijen welke stappen mogelijk genomen kunnen worden.

Vervolgens is het belangrijk dat iemand in deze positie beschikt over een groot analytisch vermogen. Uiteenlopende situaties van verschillende mensen met problemen moeten immers onderzocht worden, wat een groot onderzoekend vermogen vergt. Je moet zogezegd intensief zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen. Hiervoor is het ook essentieel dat je in het bezit bent van goede contactuele eigenschappen, zodat je ook met andere betrokkenen, zoals ouders of hulpverleners, kunt communiceren.

Tijdens het behandelen van cliënten of het ondersteunen van behandelingen moet je flexibel zijn en kritisch te werk gaan. Gedragswetenschappers zijn gevers in de zin dat zij veel begrip moeten hebben voor cliënten en hun situatie. Zij moeten hier omheen kunnen plannen en kunnen meebewegen met cliënten en hun belangen. Tot slot is het hierbij belangrijk dat gedragswetenschappers een bepaalde mate van perfectionisme bezitten, zodat ze echt tot het uiterste gaan om de beste oplossing te vinden voor problemen.