Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR business partner | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HR business partner | Freelance | Interim | ZZP

HR business partner | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR business partners:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR business partners
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een HR business partner

De taken en verantwoordelijkheden van een HR business partner kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die HR business partners, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Adviseren en ondersteunen van managers op het gebied van performance & talent management, verzuim en employee engagement;
 • Opzetten van projecten;
 • Verandertrajecten opstellen in het kader van leiderschap en digitale transformatie;
 • Verzuimbeleid opnieuw beschrijven en implementeren inclusief instemmingstraject medezeggenschap;
 • Besprekingen voeren met de medezeggenschap en het opstellen van adviesaanvragen trajecten en invoeren van de veranderingen;
 • Adviseren en ondersteunen van het HR Services back office team bij het automatiseren van aanvragen.

Wat is een HR business partner?

HR staat voor Human Resources en richt zich op de menselijke hulpbronnen van een organisatie, oftewel het personeel. Een HR business partner is hierbij verantwoordelijk voor processen rondom Human Resources. Denk hierbij aan het ontwikkelen, in gang zetten en daadwerkelijk opvolgen van het HR beleid van een bedrijf. Dit beleid moet in lijn zijn met de algemene strategie die de organisatie aanhoudt.

Het managen van de mensen van een organisatie en verandering op de werkvloer staat centraal in dit beroep. Het is immers belangrijk dat de regels goed opgevolgd worden en dat het personeel zich op een soepele manier kan voortbewegen binnen een organisatie. Ook de organisatie zelf moet op de juiste manier omgaan met zaken omtrent het personeel, zoals het juist afhandelen van de loonkosten.

In dit artikel kom jij erachter wat het beroep van een HR business partner precies inhoudt, wat het verschil is met een HR adviseur, welke taken en werkzaamheden aan deze functie verbonden zijn en welke eigenschappen vereist zijn om het beroep goed uit te kunnen voeren.

Wat houdt het beroep HR business partner precies in?

Het managen van de menselijke hulpbronnen van een organisatie is een belangrijke taak. Zonder het personeel van een bedrijf kan het immers geen producten of diensten leveren en dus ook geen omzet draaien. Deze taak staat centraal binnen de afdeling van Human Resources Management, waarbinnen ook HR business partners werken. De rol en positie van het HR management staat nog weleens ter discussie, maar het is een vitaal orgaan binnen een organisatie.

Een HR business partner ziet ertoe dat het HR beleid afgeleid is van de strategie van een organisatie en dat het een duidelijke, significante bijdrage levert aan het realiseren van de doelen uit deze strategie. Zo hoort iemand met deze positie ook aan de directietafel, zodat op een directe manier invloed uitgeoefend kan worden op het beleid van een organisatie.

De rol van HR business partners wordt zodoende steeds meer in kaart gebracht en de waarde van deze positie wordt door steeds meer bedrijven erkend. Het gaat hierbij om een initieel beherende rol, namelijk het beheren van de personeelsadministratie. Daarnaast dient iemand met deze functie zich bezig te houden met een ondersteunende, het personeelsbeheer, en een beïnvloedende functie, het personeelsmanagement. Uiteindelijk is het ook belangrijk dat HR business partners kunnen meebepalen in de strategie- en beleidsvoering.

Dagelijks worden diverse managers geadviseerd en begeleid bij algemene vraagstukken rondom het managen van het personeel. Denk hierbij aan zaken als evaluatiegesprekken, opleiding, ontslag en rekrutering. HR business partners nemen hierbij actief deel aan de groei van mensen in hun rol als coaches. Als er overigens behoeften zijn voor verdere opleiding vanuit het personeel, dienen deze behoefte binnen het budget ingevuld te worden.

Werkveld HR business partners

Bij grote bedrijven met vaste HR teams komt het vaak voor dat HR business partners vaste functies bekleden. Echter, er wordt ook vaak gebruikgemaakt van een interim HR business partner, freelance HR business partner of zzp HR business partner. Op deze manier kunnen ze op gewenste momenten ingezet worden.

Hoe verschilt een HR business partner van een HR adviseur?

Organisaties hebben vaak moeite met het maken van onderscheid tussen verschillende HR functies, zoals HR adviseur, HR business partner en HR manager. Nu zijn er overlappende taken en werkzaamheden tussen deze functies, maar toch zijn er wezenlijke verschillen op het gebied van verantwoordelijkheid, waardoor ze apart beschouwd moeten worden.

Een HR adviseur houdt zich allereerst bezig met het uitvoeren van operationele werkzaamheden. Het gaat hierbij om een uitvoerende rol, wat overeenkomsten vormt met de functie van een HR manager. Een persoon met deze rol is namelijk eindverantwoordelijk voor HR processen en vormt de schakel met de CEO. Tevens fungeert een HR manager als aanspreekpunt voor verschillende functies en afdelingen binnen een organisatie.

Aan de andere kant zetten HR business partners strategische projecten op, waarnaast ze het verloop van bepaalde processen analyseren en monitoren. De resultaten rapporteren ze vervolgens weer aan een manager. Hierdoor houdt een business partner zich binnen HRM bezig met het blijven aanpassen om aan nieuwe eisen te kunnen voldoen.

De verantwoordelijkheid van HR business partners heeft dus een andere vorm dan bij HR adviseurs en HR managers het geval is. Ze moeten namelijk niet alleen werkzaamheden uitvoeren, maar ook een goed analytisch en organisatorisch vermogen hebben. Mensen met deze positie moeten goed aan kunnen voelen wanneer ontwikkelingen nodig zijn. In dit geval, moeten benodigde veranderingen ook daadwerkelijk in gang worden gezet.

Zogezegd is een business partner binnen de HR afdeling medeverantwoordelijk voor het ondernemen van stappen om vooruitgang te boeken. Het begrijpen van de doelen en strategieën van een organisatie zijn daarvoor essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat er kennis is van bedrijfskunde en processen binnen organisaties. Deze competenties hoeven minder sterk aanwezig te zijn bij HR adviseurs of HR managers.

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een HR business partner?

De specifieke taken en werkzaamheden binnen deze functie hangen af van de organisatie waarvoor je komt te werken. Echter, de volgende taken behoren over het algemeen bij deze positie:

 • Rekrutering en selectie. Ten eerste moet je binnen een bedrijf nieuw personeel aantrekken en ervoor zorgen dat de juiste mensen voor openstaande functies gevonden worden.
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen. Je moet goed in de gaten hebben wanneer er ontwikkelingen optreden op het gebied van de sociale wetgeving. Daarnaast moet je deelnemen aan syndicaal overleg met vakbonden.
 • Overleggen met het management. Dit is belangrijk om een goede stroming van informatie te behouden. Zij moeten immers op de hoogte gehouden worden van belangrijke veranderingen.
 • Ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat je deelneemt aan moeilijke gesprekken en ondersteuning biedt binnen de afdeling van HR. Hierbij moet je wel onpartijdig kunnen blijven.
 • De personeelsbezetting analyseren. Je dient actief mee te werken aan analyses op het gebied van de bezetting van personeel en afwezigheid van medewerkers. Daarnaast moet je het management adviseren over passende vervolgacties. Vervolgens moeten deze ook opgevolgd worden.
 • Meewerken aan HR projecten. Je moet niet alleen mogelijkheden voor verandering ontdekken en hier het beleid op aanpassen, maar ook meewerken aan de uitvoering van deze projecten.
 • Evaluatie en optimalisatie. Het is belangrijk dat de processen binnen de HR afdeling continu worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Hierdoor kan de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit ervan verzekerd worden.
 • Verantwoordelijkheden. Zoals beschreven, heeft een business partner in HR een grote verantwoordelijkheid en hier moet hij of zij zich bewust van zijn. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opvolgen van het HR beleid van een organisatie, wat moet passen bij de algemene strategie.

Welke 8 eigenschappen moeten ervaren HR business partners hebben?

Van HR business partners worden een aantal belangrijke competenties gevraagd. Deze kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld.

1. Analytisch

Je kunt problemen herkennen en hier mogelijke oorzaken voor vinden. Overigens moet je de samenhang tussen diverse onderwerpen zien en het overzicht binnen de HRM behouden. Zo kunnen verschillende HR processen in de gaten gehouden worden.

2. Effectief en sensitief

Je moet je bewust zijn van de andere betrokkenen binnen een organisatie en wat hun behoeften en verwachtingen zijn. Je moet je eigen gedrag hierop aan kunnen passen en op een effectieve manier aan verwachtingen voldoen. Immers dien je een vertrouwenspersoon te vormen.

3. Omgevingsbewust

Het is belangrijk ontwikkelingen en veranderingen in het werkveld op te merken en erop in te spelen. Je moet dus oog hebben voor veranderingen in de eigen branche en organisatie.

4. Ondernemend

Vervolgens is het belangrijk dat er iets met deze ontwikkelingen wordt gedaan. Je moet zelf actie ondernemen en gevraagd en ongevraagd advies geven.

5. Overtuigend

Je moet daarnaast in staat zijn om anderen van jouw ideeën te overtuigen. Ze moeten zich de noodzakelijke veranderingen kunnen voorstellen. Hierbij kun je op weerstand stuiten, waar je mee om moet kunnen gaan.

6. Oordeelsvorming

Op basis van de informatie die beschikbaar is moet je de juiste conclusies trekken. Jouw oordelen zijn bepalend voor het HR beleid en moeten goed aansluiten bij de marktontwikkelingen en doelen van een bedrijf. Hieronder vallen ook de kwaliteiten van oplossingsgericht en pragmatisch werken.

7. Resultaatgericht

Een andere belangrijke eigenschap is het gericht zijn op het behalen van de vastgestelde doelen en resultaten door gedreven te zijn en inzet te tonen. Acties moeten overigens ook bijgewerkt kunnen worden om doelen alsnog te kunnen behalen.

8. Visie ontwikkelend

Tot slot moet je in staat zijn om veranderingen en doelen in een visie en strategie neer te zetten. Het formuleren van deze visie en strategie zorgt voor een duidelijk toekomstbeeld dat voor iedereen tastbaar en helder is.