Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim beleidsmedewerker

  • Home
  • Interim beleidsmedewerker

Interim beleidsmedewerker

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim beleidsmedewerkers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim beleidsmedewerkers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

11 tips voor de beleidsmedewerker

Een beleidsmedewerker is samen met een heel team afhankelijk voor het beleid van een organisatie of specifiek domein. Beleidsmedewerkers zijn in allerlei organisaties essentieel om een basis te bieden voor het uitvoeren van activiteiten en projecten. Dit moet overigens passen bij de huidige ontwikkelingen binnen een branche en markt. Deze baan betreft dus een grote verantwoordelijkheid en heeft een impact op de hele organisatie en de maatschappij.

Wat houdt de functie precies in en welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden horen erbij? In welke sectoren zijn beleidsmedewerkers veelal actief en welke tips zorgen ervoor dat jij als medewerker van het beleid optimaal je werk kunt doen?

Wat is een beleidsmedewerker?

Een medewerker van het beleid is iemand die beleid in een specifiek domein opstelt voor een bepaalde organisatie. In deze functie speur je vroegtijdig problemen op, welke je analyseert en waarvoor je sterke, doelgerichte oplossingen bedenkt. Samen met andere beleidsmedewerkers wordt vervolgens een plan opgesteld dat aan het bestuur van de organisatie kan worden voorgesteld. Indien het bestuur akkoord gaat met het plan, kan de uitvoering ervan in gang worden gezet.

Als medewerker van het beleid begin je met het stellen van doelen binnen een bepaalde tijdsperiode die in lijn zijn met de strategie en visie van een bedrijf. Dit beleid kan allerlei zaken omvatten, zoals de kwaliteit van een product of dienst of de besparing van kosten door bepaalde activiteiten te ondernemen of procedures aan te passen. Bovenal houd je in deze positie in de gaten wat er speelt binnen een onderneming en welke ontwikkelingen van belang zijn om mee te nemen in het beleid en door te geven aan het bestuur.

Je staat ook veel in contact met collega's, ook van andere afdelingen, om zowel informatie te vergaren, bijvoorbeeld over ontwikkelingen, als informatie te verspreiden over ingevoerde veranderingen. Op deze manier kunnen verschillende organen van een organisatie geadviseerd worden. Je werkt nauw samen met andere beleidsmedewerkers om een snelle informatiestroom te bevorderen. Essentiële kwaliteiten van een beleidsmedewerker zijn een analytisch vermogen, interesse in veranderingen en de maatschappij en opmerkzaamheid.

Waar werken beleidsmedewerkers?

Beleidsmedewerkers kunnen in allerlei branches en sectoren aan de slag, waarbij de volgende voorbeelden veel voorkomend zijn.

Juridische zaken

Beleidsmedewerkers in het juridische veld werken vaak bij de gemeente of het openbaar bestuur en zijn verantwoordelijk voor het adviseren over vergunningen, het vertegenwoordigen van juridische procedures en het adviseren over openbare orde en veiligheid. Ook dienen veranderingen in de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten gehouden te worden.

Onderwijs

In het onderwijs kun je in verschillende instellingen werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een universiteit. Hierbij adviseer je decanen, directeuren en het bestuur over allerlei zaken. Het is vooral belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden bezit om een duidelijke en volledige informatiestroom te garanderen. Beleidsmedewerkers staan namelijk continu in contact met verschillende partijen. Hierdoor ben je tevens goed op de hoogte van veranderingen in het onderwijsdomein. Overigens dien je mensen ook te kunnen overtuigen van jouw ideeën over het beleid en eventuele veranderingen hieraan.

Volkshuisvesting

Beleidsmedewerkers hebben ook een belangrijke rol bij het faciliteren van volkshuisvesting. Hierbij denk je na over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor particulieren. Zaken als duurzaamheid, huisvesting van specifieke doelgroepen en prestatieafspraken zijn in dit geval van belang. Om dit proces in goede banen te leiden, ga je gesprekken aan met bewoners van buurten om vervolgens een haalbaar en duurzaam beleid te kunnen maken.

Zorg

Je kunt ook in de zorgsector aan de slag, zoals in een ziekenhuis. Hierbij dien je steeds op de hoogte te zijn van belangrijke ontwikkelingen in het zorgdomein om hier adequaat op in te spelen. Voorbeelden van belangrijke kwesties zijn het verzorgen van een doorlopende patiëntenstroom en het invoeren van technologische innovaties, zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD).

11 Tips voor een beleidsmedewerker

Om deze functie goed in te kunnen vullen, kan jij als beleidsmedewerker de volgende tips opvolgen, waardoor je passend, doeltreffend en effectief beleid kunt ontwerpen en voorleggen aan een bestuur.

1. Verzorg een goed timemanagement

Beleidsmedewerkers hebben veel te doen, zoals vergaderen, beleid opstellen en in gesprek gaan met collega's en de doelgroep. Daarom is het belangrijk om een goed time-management te verzorgen om je taken zorgvuldig in te plannen en te prioriteren naar urgentie. Door je huidige tijdsverdeling te meten, stel je ook voor jezelf vast welke taken veel tijd kosten, maar weinig opleveren.

2. Stel de juiste vragen

In je werk is het belangrijk dat je de juiste zaken oppakt om het beleid op te stellen. Hiervoor dien je eerst de huidige situatie in kaart te brengen en welke dingen er fout gaan of voor een lagere kwaliteit of efficiëntie zorgen. Op deze manier kunnen duidelijke aandachtspunten ontworpen worden. Vervolgens schets je de situatie die gewenst is door het bedrijf. Wat moet er gerealiseerd worden en welk hoger doel dient dit? Op basis hiervan kun je goede vragen ontwerpen die beantwoord moeten worden om een oplossing voor de huidige situatie te bieden. Zo kan uiteindelijk de gewenste situatie bereikt worden. Beredeneer hierbij ook terug van de gewenste, toekomstige situatie naar de huidige situatie om noodzakelijke stappen te herkennen en vast te stellen.

3. Ontwerp een geschikte aanpak

Een vraagstuk staat niet op zichzelf en kan ook niet opgelost worden vanuit één invalshoek. Immers heeft beleid invloed op alle delen van een bedrijf. Daarom moet er een uitvoerige analyse gedaan worden naar de herkomst van een probleem in een organisatie. Tevens moeten bij elke mogelijke oplossing mogelijke resultaten worden uitgestippeld om te kijken of dit in lijn is met het doel en de gewenste uitkomsten. Aan de hand van deze analyse kunnen acties en veranderingen worden vastgesteld die noodzakelijk zijn om de resultaten te behalen. Hierbij is het belangrijk om efficiënt, doelgericht en snel te werken.

4. Overleg kort en productief

Je moet nou eenmaal veel overleggen met collega's, het bestuur en andere betrokken partijen als beleidsmedewerker. Toch is het belangrijk om dit zo kort en productief mogelijk te houden, waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat.

5. Breng een duidelijk en overtuigend advies uit

Om het bestuur van een organisatie te overtuigen van veranderingen in het beleid of een nieuw beleid moet een overtuigend advies gegeven worden. Hier moet geen speld tussen te krijgen zijn en je moet het ook goed kunnen onderbouwen in een heldere structuur.

6. Gebruik een sterke opbouw

Met betrekking tot het schrijven van een sterk beleid, moet je allereerst een sterke opbouw verzorgen om de lezer mee te nemen in je verhaal. In het beleid moet zodoende een goede inleiding gegeven worden, waarnaast de huidige en gewenste situatie wordt geschetst. Alle argumenten moeten voorzien worden van een onderbouwing van de manier waarop het beleid bijdraagt aan het realiseren van een doel. Aan het einde moeten concrete acties gepresenteerd worden die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken.

7. Benader de onwetende lezer

Veel beleidsplannen zijn moeilijk leesbaar, waarbij veel inhoudelijke kennis en expertise gegeven wordt. Toch moeten ook mensen zonder deze kennis de tekst begrijpen. Daarom is het belangrijk om een duidelijke tekst te produceren, waarin lange zinnen en moeilijke woorden worden weggelaten. Gebruik ook geen verwijzingen die lezers niet herkennen of begrijpen.

8. Spreek lezers direct aan

Een andere tip is dat je lezers direct aanspreekt met je tekst door voorbeelden te geven en een motivatie toe te voegen over welke resultaten er behaald kunnen worden met het beleid. Zo is een lezer sneller overtuigd van de waarde van de beleidsplannen.

9. Wees eerlijk en transparant

Het is tevens belangrijk om de lezer van het plan mee te nemen in het denkproces omtrent het realiseren van doelen en het behalen van een gewenste situatie. Het is dus belangrijk om eerlijk en concreet te zijn en niet alleen ideale uitkomsten weer te geven. Ook zorgen over het beleid moeten gedeeld worden. Door alle aspecten op een realistische manier te vermelden, weet een lezer waar hij of zij aan toe is.

10. Beargumenteer duidelijk

Enthousiasme in een beleidsvoorstel kan leiden tot meer overtuigingskracht, waardoor een lezer tevens veel betrokkenheid voelt vanuit jou als medewerker van het beleid tot het onderwerp. Het is belangrijk om een goede argumentatie te gebruiken en met zelfvertrouwen argumenten over te brengen, wat anderen inspireert tot actie. Zo zijn lezers zich er ook meer van bewust wat het beleid hun en het bedrijf of de organisatie gaat opleveren.

11. Schrijf een korte samenvatting

Wat ook altijd bij een beleidsplan of -voorstel hoort, is een bondige samenvatting en conclusie met de belangrijkste punten uit het document. Dit is van belang om interesse te wekken en een snel overzicht te geven op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden.


Ik ben een beleidsmedewerker

Als interim beleidsmedewerker, freelance beleidsmedewerker of zzp beleidsmedewerker kun je bij ons je CV uploaden, waarna we een opdrachtgever zoeken waar jij bovenstaande tips bij kunt toepassen.

Ik zoek een beleidsmedewerker

Opdrachtgevers kunnen ook bij ons terecht door een aanvraag te doen.