Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim controller onderwijs

 • Home
 • Interim controller onderwijs

Interim controller onderwijs

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim controllers onderwijs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim controllers onderwijs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een controller onderwijs?

Het onderwijs vormt een erg geprofessionaliseerde sector, bestaande uit veel hoog opgeleide docenten en managers die in hun werkzaamheden geleid worden door regels en procedures. Daarboven zit een bestuurslaag en mogelijk een raad van toezicht die de strategische belangen in de gaten houden en waarborgen. Het is belangrijk dat deze operationele, financiële en strategische processen goed met elkaar in verbinding staan, zodat de onderwijskwaliteit beschermd en continu verbeterd kan worden.

Dit wordt gefaciliteerd door een onderwijs controller. Iemand in deze positie richt zich bovenal op het versterken van de doelmatigheid van een onderwijsinstelling om de best mogelijk educatie te kunnen geven. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een controller onderwijs allemaal?

2. Wat zijn de taken en werkzaamheden van een controller onderwijs?

Een controller in het onderwijs ziet er op toe dat de operationele, financiële en strategische processen met elkaar in verbinding staan in een cyclische benadering. Dit houdt in dat het duidelijk is waar een onderwijsinstelling heen wil met haar strategische plan, wat deze verandering gaat kosten, wie de werkzaamheden precies uit moet voeren en op welke manier dit moet gebeuren. Door deze positie te bekleden, speelt een onderwijs controller een erg belangrijke rol.

Een controller in het onderwijs moet in zijn of haar baan bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, objectiveren en stimuleren van de informatievoorziening en versterken van de doelmatigheid binnen een onderwijsinstelling. Door een controller binnen deze branche staan alle belangrijke onderdelen nauw met elkaar in verbinding, waardoor een instelling op een scherpe en juiste manier diensten kan verlenen.

Het is in deze rol populair om als zelfstandige aan de slag te gaan. Immers kan je op deze manier ingezet worden bij opdrachtgevers die voor een tijdelijke periode de controle moeten hervinden. Ook doe je op deze manier diverse ervaring op in verschillende situaties, wat je weer mee kunt nemen naar een volgende opdracht. Voorbeelden van een tijdelijke dienstverband zijn werken als interim controller onderwijs, freelance controller onderwijs of zzp controller onderwijs.

3. Algemene taken

De volgende lijst met taken is over het algemeen toepasbaar op de functie van controller in het onderwijs:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het financiële beleid door ontwikkelingen en veranderingen in de onderwijssector in de gaten te houden en advies te geven aan de schoolbestuur.
 • Vertalen van ontwikkelingen in mogelijkheden of aanpassingen in het beleid.
 • Voeren van overleg, zowel intern als extern, om informatie te verzamelen en de standpunten van verschillende partijen te inventariseren.
 • Beantwoorden van vragen van medezeggenschapsorganisaties en de raad van toezicht.
 • Bijdragen aan de voorbereiding, de uitvoering en het beheer van de begroting binnen het bestuur. Dit kan door prognosegegevens te verzamelen en begrotingen in samenspraak met de schoolbestuur op te stellen.
 • Bespreken en doorvoeren van wijzigingen in de schoolbegroting.
 • Adviseren over begrotingen door scenario analyses te maken en procedures te onderzoeken.
 • Toezien op de juiste verwerking van opgestelde begrotingen in geraadpleegde, financiële administraties en informatiesystemen.
 • Ondersteunen van de schoolbestuur bij het bewaken van de budgetten door de verwerking van financiële gegevens in de administratie in de gaten te houden en aanvullende, financiële gegevens te verzamelen en aanleveren.
 • Opstellen van rapportages over financiële prestaties, risico's en bijzonderheden op maand-, kwartaal- en halfjaarbasis.
 • Opstellen van aanvullende analyses, adviezen, prognoses, rapporten en verantwoordingsverslagen op basis van verzamelde cijfermatige data.
 • Signaleren en melden van overschrijdingen van het budget.
 • Bijdragen aan de inrichting en uitvoering van de administratie, de interne controle en het risicomanagement. Dit kun je doen door advies te geven over de werking van de financiële processen binnen de organisatie en jaarlijks risicoscans uit te voeren.
 • Toetsen van de administratieve procedures, kwaliteitscriteria en interne controleprogramma's. Ook de doelmatigheid en consistentie moeten getest worden.
 • Toezien op de naleving van de gemaakte afspraken en overleggen met het schoolbestuur over de stand van zaken binnen het administratieve proces.

4. Welke verantwoordelijkheden en kwaliteiten heeft een controller onderwijs?

A. Wet- en regelgeving

Allereerst dient een controller in het onderwijs zich te houden aan de geldende regels en richtlijnen binnen de onderwijssector en rondom financieel beheer. Ook moet de kwaliteit van het onderwijs altijd in acht genomen worden en moet onderzoek op de juiste manier uitgevoerd worden.

B. Kennis

Daarnaast is het belangrijk dat iemand in deze positie kennis heeft van de organisatie- en beleidsprocessen in het onderwijs. In aanvulling hierop is kennis van financiële administratie en het begrotingsproces en de hieraan verbonden procedures essentieel. Ook moet je het een en ander weten van IT toepassingen binnen het onderwijs en hoe het onderwijs te werk gaat in een strategische, operationele en financiële context.

C. Anticiperen

Onderwijs controller zijn betekent dat je goed moet kunnen anticiperen op kritische situaties, waarbij je een goed gevoel hebt voor verscholen risico's. Deze kun je vervolgens adequaat communiceren naar het bestuur en je kunt hen passend advies geven.

D. Creatief

Je bent creatief in de zin dat je actief met nieuwe ideeën en werkwijzen komt, vanuit een noodzakelijk en inhoudelijk kader, om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Je durft van vastgestelde paden af te wijken om met originele oplossingen voor problemen te komen.

E. Flexibel

Een controller onderwijs is overigens ook flexibel en weet zich zodoende makkelijk aan te passen aan wisselende omstandigheden. Dit betekent niet dat hij of zij met alle winden meewaait, maar meer dat er consistentie en authenticiteit zijn in het gedrag.

F. Initiatief nemen

Regelmatig neemt een controller het initiatief en hij of zij is zich ervan bewust wat voor invloed dit heeft op anderen. Je ziet in deze positie snel waar er kansen liggen en weet hoe je deze met beide handen aan kunt pakken.

G. Overtuigen

Je weet feilloos hoe je anderen kunt overtuigen van jouw standpunt door deze te verhelderen, relevante aspecten te belichten en draagvlak te creëren.

H. Overzichtelijk

Een controller weet goed hoe hij of zij het overzicht in een situatie kan bewaren, waarbij hoofd- en bijzaken gescheiden blijven. Op deze manier is de controller tevens van elk detail op de hoogte.

I. Samenwerken

In deze positie moet je veel met anderen samenwerken om het beste resultaat te genereren en gezamenlijk doelen te bereiken. Je weet je hierbij ook in anderen te verplaatsen en je bent aanspreekbaar en een goede luisteraar.

J. Zelfverzekerd

Een andere eigenschap is zelfverzekerd zijn, wat het noodzakelijke fundament is om schoolbesturen professioneel te adviseren. Het draait hierbij vooral om het helder kunnen formuleren van je eigen standpunten.

H. Veel contacten

Als controller onderwijs sta je continu met mensen in contact, zowel op de werkvloer als in het bestuur. Ook met relevante instanties moet jij contacten onderhouden om de juiste informatie in te winnen en hier concrete adviezen op te baseren. Deze moeten vervolgens weer overeenstemmen met de geldende regels. Je bespreekt continu of de huidige aanpak voldoende bijdraagt aan het einddoel en waar verbeteringen mogelijk zijn met het bestuur van een school. Begrotingen en beleidsplannen worden bijvoorbeeld besproken, waarnaast naar de financiële consequenties van veranderingen moet worden gekeken.

Ook afwijkingen en een mogelijke uitputting van het budget moet ter sprake gebracht worden om tot de juiste maatregelen te komen. Overigens sta je ook in contact met een extern administratiekantoor en andere externe instanties, zoals een accountant. Zo kan de operatie, strategie en economie in een organisatie goed draaiende blijven, waardoor optimale kwaliteit binnen een onderwijsinstelling gegarandeerd wordt.​