Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim directeur

 • Home
 • Interim directeur

Interim directeur

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim directeuren:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim directeuren
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 dingen die je moet weten over een interim directeur

Een interim manager of directeur wordt tijdelijk ingehuurd door een organisatie om bepaalde achterliggende werkzaamheden te vervullen en voor andere redenen, zoals het doorvoeren van een reorganisatie, het zo snel mogelijk behalen van een omzetdoel of het doen van drastische bezuinigingen. Deze taak wordt aan een interim professional uitbesteed, omdat hij of zij een frisse blik kan werpen op een vastgeroeste situatie en gemakkelijker veranderingen aan kan brengen in een bedrijf. Ook kan een tijdelijke directeur ingeschakeld worden wanneer de druk hoog is, waarna hij of zij de organisatie na een bepaalde periode weer verlaat.

Interim directeuren focussen zich niet alleen op crisismanagement binnen bedrijven, maar vullen ook de gaten op de werkvloer op en bieden expertise waar dat nodig is bij projecten. Daarbij moeten ze vaak moeilijke besluiten nemen, waarvoor bepaalde eigenschappen onmisbaar zijn. Aangezien de term "interim directeur" een breed en enigszins ontastbaar begrip vormt, worden in dit artikel een aantal wetenswaardigheden gepresenteerd om een duidelijk beeld te schetsen van deze tijdelijke functie.

1. Redenen voor het inzetten van een interim directeur

Om een aantal redenen is het inschakelen van interim directeuren voor bedrijven aantrekkelijk, waaronder de volgende:

 • De huidige directeur is door ziekte of zwangerschap langdurig afwezig.
 • De huidige directeur is om een bepaalde reden op non-actief gesteld.
 • Voor een onlangs vertrokken manager of directeur is nog geen opvolger gevonden die geschikt is.
 • Specialistische hulp is nodig voor het uitvoeren van een programma of project dat parallel aan de reguliere bedrijfsvoering loopt.
 • Extra hulp is vereist in een extreem drukke periode of wanneer grote veranderingen hebben plaatsgevonden of moeten plaatsvinden in een bedrijf.

Een groot voordeel van het inzetten van een interimmer voor een ondernemer is dat hij of zij veel kennis en ervaring van eerder uitgevoerde opdrachten meeneemt. Ook zorgt het inhuren van een interim professional voor meer flexibiliteit gedurende een interim opdracht, waardoor een organisatie zich minder zorgen hoeft te maken over bepaalde taken en hier geen tijd aan kwijt is. Dit kan zorgen voor een hogere productiviteit en efficiëntie, wat uiteindelijk in de cijfers terug te zien is.

Daarnaast verzorgt een interim professional, zeker in de positie van een directeur of manager, een frisse blik in een bedrijf. Dit zijn namelijk veelal overgekwalificeerde personen met heldere inzichten en een ander perspectief dan wat er al aanwezig is binnen de onderneming. Dit perspectief kan weer overgegeven worden aan het directieteam, waardoor nieuwe motivaties en bewegingen opgewekt worden. Tevens kan er zo gericht aan een doel gewerkt worden in een korte tijd. Dit is ook wat interimmers fijn vinden: voor een korte periode heel doelgericht te werk gaan. Hier kan een bedrijf weer goed gebruik van maken.

2. Mogelijke vakgebieden

Er is niet één soort interim directeur en de werkzaamheden die iemand in deze positie moet verrichten, hangen sterk af van de sector en het vakgebied waarin hij of zij opereert. Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden en taken van een tijdelijke directeur organisatiegebonden. Het is belangrijk dat interim directeuren van veel verschillende zaken verstand hebben, maar toch zijn ze meestal werkzaam binnen een bepaald vakgebieden, waar ze specifieke kennis van hebben. Voorbeelden van vakgebieden voor interim directeuren zijn:

 • Algemeen beleid, zoals een algemeen directeur.
 • Marketing en communicatie.
 • Sales.
 • Financiën, zoals een Chief Financial Officer (CFO) en financieel controller.
 • Human Resource Management (HRM).
 • Facilitair management.
 • Juridische zaken.
 • Supply chain management, inkoop en logistiek.
 • Project- en programmamanagement.
 • E-commerce en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT).

Het grootste aantal interim professionals op management- of directiegebied is werkzaam in de industrie, retail of diensten met 37 procent. Daarnaast werkt iets meer dan een kwart van de interimmers voor de overheid, namelijk 27 procent, en veertien procent op het gebied van de financiële dienstverlening actief. Een lager aantal interim professionals, dertien procent, is in de zorg werkzaam en de overige negen procent zet zich in binnen de telecomsector of het openbaar vervoer.

Het vakgebied van interim management stijgt al jaren flink en er is veel vraag naar hoog opgeleide interim professionals. Zo heerst er zelfs schaarste op de flexibele arbeidsmarkt en vooral binnen de sectoren waar al veel vraag naar vast personeel is, zoals in de bouw, de ICT, de installatiebranche, de zorg en het onderwijs.

3. Gemiddelde duur van een tijdelijke aanstelling

Over het algemeen worden interim directeuren voor een periode van slechts drie tot negen maanden ingezet binnen een organisatie. Echter, het komt weleens voor dat iemand in deze positie langer aanblijft, bijvoorbeeld omdat er geen geschikt alternatief is of omdat vaste directeuren of managers langer wegblijven dan vooraf was ingeschat. Voor grote transities binnen bedrijven wordt zodoende meestal zes tot achttien maanden uitgetrokken. Het is tevens mogelijk voor een interimmer om in vaste dienst te komen bij een bedrijf, maar voor beide partijen heeft dit wel gevolgen voor de flexibiliteit van het dienstverband en de samenwerking. Daarom is het verstandig om deze keuze goed te overwegen.

4. Criteria voor het selecteren van de juiste kandidaat

Een steeds groter aanbod van interim managers en directeuren is beschikbaar, maar ook de vraag hiernaar blijft dus stijgen. Als organisatie die op zoek is naar een geschikte kandidaat is het belangrijk om op een aantal aspecten te letten. Zo is het allereerst essentieel om de nodige kennis en ervaring voor een functie te vergelijken met wat een kandidaat in huis heeft en of dit overeenkomt. Wanneer je bijvoorbeeld naar een tijdelijke risicomanager zoekt voor in de logistieke sector, heeft een kandidaat bij voorkeur al ervaring bij een vergelijkbaar logistiek bedrijf met een klus als deze.

Daarnaast moet een kandidaat bij de organisatie of het bedrijf passen. Hierbij dient er een klik te zijn met de betrokkenen en medewerkers van de onderneming en de werkstijl van de werknemers. Hoewel het om een tijdelijke baan gaat, is het namelijk wel belangrijk dat er draagvlak gecreëerd wordt onder de werknemers, zeker aangezien een interim directeur grote veranderingen kan aanbrengen en veel invloed heeft op beslissingen. Uitzonderingen hierbij zijn overigens crisismanagement en herstructureringen, waarbij bedrijven soms een hele andere manier van werken en structuur toegepast krijgen.

Een derde criterium is of een potentiële interim professional een frisse kijk op de situatie en een innovatief perspectief heeft en meebrengt. Het is namelijk vaak belangrijk dat een interimmer een nieuw perspectief inbrengt in een organisatie, waardoor vaste patronen doorbroken kunnen worden en een organisatie succesvol kan innoveren. Dan is het handig als een externe professional de vinger op de pijnlijke plek kan leggen en ontdekt welke acties moeten worden ondernomen om doelen te behalen. Controleer overigens ook of de referenties van een kandidaat overeenkomen met wat er in zijn of haar CV staat. Dit geeft ook al een beeld van wat voor professional in huis wordt gehaald.

Om het vinden en selecteren van de juiste kandidaat makkelijker te maken en de kans van slagen te vergroten, kun je ook bij ons als opdrachtgever een aanvraag doen. Hierna gaan wij gelijk zoeken naar een geschikte match met een interim directeur. Interim directeuren kunnen overigens ook bij ons hun CV uploaden om een ideale match te vinden.

5. Belangrijke vaardigheden van een interim directeur

Een interim professional in de richting van management moet over een aantal essentiële vaardigheden beschikken om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Onder andere de volgende eigenschappen zijn belangrijk.

A. Analytisch

Interim directeuren moeten een situatie goed in kunnen schatten en eigen maken om de beste oplossingen te vinden voor problemen en inefficiënties in organisaties. Zij kunnen ook goed omgaan met verschillende situaties en omgevingen en passen zich hier snel op aan.

B. Communicatief

Aan het hoofd van een organisatie staan en veel invloed hebben over de besluitvorming betekent ook dat een interim professional in een directeurspositie met allerlei verschillende partijen in contact staat. Hier moet hij of zij goed mee kunnen communiceren om van de stand van zaken op de hoogte te blijven en effectief veranderingen te kunnen doorvoeren. Ook kunnen op deze manier de belangen van alle betrokken partijen meegenomen worden in het proces.

C. Daadkrachtig

In deze positie moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden en een interimmer deinst hier niet voor terug, maar voert veranderingen en reorganisaties daadkrachtig door. Zo wordt ook duidelijkheid geboden aan de medewerkers van een bedrijf over wat er moet gebeuren.

D. Overtuigend

Van bepaalde genomen besluiten moeten andere partijen, zoals de directie en klanten, overtuigd worden. De oorzaken en oplossingen dienen hierbij helder gepresenteerd te worden, waardoor iedereen tot de conclusie komt dat een bepaalde beslissing tot het beste resultaat leidt.

E. Resultaatgericht

Tot slot dienen interim directeuren hun oog altijd op de resultaten gericht te houden. Immers worden ze vaak ingeschakeld om specifieke doelstellingen te behalen in een beperkte tijd. Het is belangrijk om de opdracht dan succesvol af te ronden, waardoor hij of zij positief herinnerd en teruggevraagd wordt bij het bedrijf voor een ander project.

6. Meer aandacht voor integrale bedrijfsvitaliteit

Door crisissen en spanningen op economisch en politiek gebied zijn bedrijven door de jaren heen veel naar resultaten op de korte termijn gaan kijken, waarbij er automatisch minder aandacht uitging naar de lange termijn. Toch is het belangrijk om niet alleen naar de jaaromzetcijfers te kijken, maar ook naar de dromen, koers, missie en visie die het bedrijf ooit had en hoe deze nu zijn bijgesteld. Hier richt interim Chief Executive Officer (CEO) Petra van der Linden zich op door samen met bedrijven aan hun integrale bedrijfsvitaliteit te werken.

Dit betekent dat bedrijven een balans moeten vinden tussen wat er nu moet gebeuren en wat de plannen voor de toekomst zijn. Dit is een belangrijk proces om mee te kunnen bewegen met de stroming en nieuwe manieren van werken en bedrijfsvoering. De ouderwetse bedrijfsstructuur is gebaseerd op hiërarchieën en welvaart, wat achterhaalde principes zijn, zeker aangezien op veel fronten in het bedrijfsleven de vaste structuren tegenwoordig losgelaten worden.

Voor interim directeuren is het dus belangrijk om de gevoelskant in bedrijven naar voren te laten komen, waardoor controle en eenheid samenkomen en kansen gecreëerd worden. Dit kan ook leiden tot nieuwe, mogelijk onverwachtse samenwerkingen en manieren van leidinggeven.

7. Recente ontwikkelingen voor interim directeuren

De vraag naar capaciteit en expertise, op tijdelijke of vaste basis, is altijd aanwezig geweest en dit zal in de toekomst ook blijven gebeuren. Door het steeds grotere aanbod aan interim professionals is de arbeidsmarkt momenteel aan het verschuiven richting een balans tussen flexibele en vaste krachten. Dit heeft er ook voor gezorgd dat steeds meer bedrijven meer gebruikmaken van een flexibel personeelsbestand, waarbij de vraag naar tijdelijke professionals binnen bepaalde vakgebieden flink toeneemt.

Daarnaast is de interesse vanuit professionals voor een interim functie ook steeds groter in plaats van een vast contract hebben bij een specifiek bedrijf. De toegenomen vraag en aanbod zijn in diverse sectoren zichtbaar, zowel in de publieke sector als in het zakelijke bedrijfsleven, wat bijdraagt aan de weerstand van de economie. Zo is er meer geld beschikbaar binnen bedrijven, taken en werkzaamheden kunnen efficiënter ingedeeld worden en projecten worden binnen een kortere tijdsperiode afgerond.

In aanvulling op een verhoogde efficiëntie en weerbaarheid, is er ook een hogere motivatie om inefficiënties en problemen aan te pakken en daadkracht om veranderingen en besluiten door te voeren bij interim professionals die losstaan van een organisatie. Op deze manier kan een onderneming succesvol in een volgend stadium overgaan in plaats van geleidelijke transities waar weinig resultaten uitgehaald worden en die veel weerstand oproepen binnen bedrijven.

Door de economische en Corona crisis zijn veel directeuren en managers uit vaste dienst gegaan om op zelfstandige basis te gaan werken. Nu de markt hier weer van hersteld is en aantrekt, zijn juist deze professionals interessant voor bedrijven. Via een interim contract kunnen zij ondernemingen op weg naar verbetering helpen. En als het een echt succesvolle samenwerking betreft, kan de tijdelijke directeur of manager altijd weer in loondienst treden.