Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Financieel Directeur | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Interim Financieel Directeur | Freelance | Interim | ZZP

Interim Financieel Directeur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Financieel Directeuren:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Financieel Directeuren
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

De 6 belangrijkste taken van een Financieel Directeur (CFO): jouw financiële kapitein

In elke organisatie is de Financieel Directeur (of Financieel Bestuurder) de hoogste functionaris in de rangorde van financiële medewerkers. Tegenwoordig wordt ook vaak de afkorting CFO gebruikt, die staat voor Chief Financial Officer. In principe kunnen deze termen naast en door elkaar worden gebruikt. Wel verschilt het takenpakket per bedrijf behoorlijk, zeker ook afhankelijk van de grootte van de organisatie. In grote bedrijven is hij de laatste, en hoogste, schakel in de rij van alle financieel-administratieve handelingen. In kleinere organisaties kan hij ook een soort meewerkend financieel voorman zijn, in die zin dat hij bijvoorbeeld de rapportages opstelt, of de consolidatie voor zijn rekening neemt. Maar wat doet een gemiddelde CFO op een werkdag? En wat zijn veel voorkomende werkzaamheden voor een interim Financieel Directeur, voor de periode dat hij wordt ingehuurd? We geven hierover wat helderheid in deze blog.

1. Aan het financiële roer

De Financieel Directeur heeft dus de leiding op het gebied van alles wat te maken heeft met administratie en financiën binnen een bedrijf, of wat daar aan raakt. In de meeste gevallen geeft hij in directe zin leiding aan een aantal managers. Indirect stuurt hij alle lagen daaronder aan, al ligt de uitvoering daarvan uiteraard bij de betreffende managers, afdelingshoofden, regiomanagers, controllers, hoofden administratie et cetera. Hij zal in zijn functie dus heel veel moeten schakelen, op diverse niveaus. Overbodig om te vermelden dat uitstekende leidinggevende capaciteiten een strikte eis is. De zzp CFO zal ook een natuurlijk overwicht moeten hebben. Uiteraard heeft ook hij een inwerkperiode, maar vanaf het moment van zijn binnenkomen, moet duidelijk zijn dat hij de financiële touwtjes in handen heeft. Tevens moet hij niet bang zijn om beslissingen te nemen die negatieve consequenties kunnen hebben, bijvoorbeeld voor het personeel, of voor de ingeleende medewerkers en mensen met een tijdelijk contract. Ook zal hij de juiste vaardigheden moeten hebben om door één deur te kunnen met de Ondernemingsraad. Zijn manier van communiceren moet helder en duidelijk zijn, liefst ook zo eerlijk mogelijk, bijvoorbeeld om in lastige tijden moeilijke beslissingen in begrijpelijke taal uit te leggen.

2. Beleidsbepaling

De Financieel Directeur is natuurlijk ook degene die mede het beleid van de onderneming bepaalt. De CEO, oftewel Chief Executive Officer, is de hoogste functionaris in het bedrijf en dus ook de eindverantwoordelijke. Het kan ook zijn dat de CFO onderdeel uitmaakt van een bestuur, dat gezamenlijk de verantwoording draagt. De CEO zal zich in al zijn beslissingen laten adviseren door een paar andere directeuren en managers, waaronder ook de CFO. Zo zal deze regelmatig de CEO (en andere bestuursleden) bijpraten over de financiële stand van zaken van het bedrijf. Denk hierbij aan omzetcijfers, kosten, resultaatprognoses van grote projecten, liquiditeit, investeringen, eventuele claims et cetera. Dit kan hij alleen maar doen als hij betrouwbare informatie krijgt aangeleverd door andere financials in de organisatie. Omdat hij niet elke rapportage en aangeleverd getal kan controleren, moet hij ook kunnen vertrouwen op de financiële managers die rechtstreeks aan hem rapporteren. Zelf zal hij altijd scherp en alert moeten zijn, en snel en perfect moeten kunnen analyseren. Van een freelance Financieel Directeur vraagt dat veel, ook omdat hij nieuw wordt ingevlogen, en de mensen nog niet kent. Omdat er enorm veel van hem wordt gevraagd, en de druk hoog is, zal hij razendsnel moeten schakelen om zo snel mogelijk helderheid te krijgen als de financiële situatie van het bedrijf daarom vraagt. Het komt dus niet alleen aan op het hebben van een bepaald niveau. Maar o.a. ook op het inzetten van ervaring bij soortgelijke opdrachten.

3. Treasury

We noemden al de liquiditeit en de prognoses. Wat ook met geldstromen te maken heeft, is treasury. Je zou treasury kunnen zien als het beheren van de schatkist van het bedrijf. Cashmanagement: het optimaliseren van de geldstromen tussen het bedrijf, de bank en anderen. Denk bijvoorbeeld aan kredietverstrekkers. Daarbij gaat het ook om de financiële stromen tussen zelfstandige onderdelen van het bedrijf, bijvoorbeeld vestigingen in andere landen en werelddelen, en tussen takken in verschillende branches. Die moeten immers in principe allemaal hun eigen financiële broek kunnen ophouden. Ook het opvolgen van uitstaande leningen, en gedane en voorgenomen investeringen vallen onder treasury. Hierbij gaat het om enorme bedragen die veel invloed hebben op de geldstromen. Uiteraard wordt altijd de fiscale impact van mutaties meegenomen. Investeren of geld lenen is bijvoorbeeld extra interessant als dat leidt tot minder belasting betalen. En als er andere mogelijkheden zijn om de winst te drukken, dan moeten die zeker worden uitgezocht. De Financieel Directeur zal dus altijd goed op de hoogte moeten zijn van de belangrijkste financiële geldstromen binnen het bedrijf.

4. Investeringen

Investeringen vormen een taak apart binnen de functie-inhoud van de gemiddelde Financieel Directeur. Het belang van een investering hangt uiteraard vooral af van de hoogte. Het maakt nogal verschil of je een nieuwe vrachtwagen koopt (als je er al veel hebt), of een nieuw schip of nieuwe fabriekshal laat bouwen. Dit vergt niet alleen heel veel praten en beslissen wat je echt nodig hebt, en onderhandelen met potentiële bouwers. Het vraagt ook om het doorrekenen van diverse scenario’s, waarin o.a. de terugverdientijd wordt berekend. Grote investeringen drukken enorm op de financiële positie van een bedrijf, omdat je waarschijnlijk nog vele jaren gebonden bent aan het aflossen van het geleende bedrag. De door de investering extra gegenereerde opbrengsten zullen dat bedrag ruim moeten overtreffen. Mocht de investering verkeerd uitpakken (er is bijvoorbeeld te weinig werk voor dit type schip, of de capaciteit van de hal blijkt veel te groot), dan zal ook de CFO hierop afgerekend worden. Voor een zzp Financieel Directeur is het extra lastig als hij tijdens een investeringsproces wordt ingehuurd, dus als er al heel veel is gebeurd. Hij moet hoe dan ook de juiste beslissingen voor het bedrijf nemen, maar ook voorkomen dat hij voor een kar wordt gespannen die al boordevol zaken ligt die het proces bemoeilijken of zelfs ondoorzichtig maken.

5. Strategie bepalen

De strategie is iets wat altijd hoog op de agenda staat van de CFO en/of het bestuur van een onderneming. De strategie wordt altijd voor de langere termijn bepaald, en waar nodig tussentijds aangepast. Strategie kan betekenen de activiteiten van de onderneming voortzetten in de richting die men al ingeslagen was. Maar er kan ook een moment komen dat men besluit het roer om te gooien, enigszins of vrij rigoureus. Reden kan zijn dat de markt verandert, of dat men zich richt op een nieuwe productenlijn of een vernieuwende dienstverlening. Wellicht ook een kantoor openen in een andere regio, land of werelddeel, of andere activiteiten ontplooien in een gebied waar men tot op heden nog niet werkt. Dit zijn geen beslissingen van vandaag of morgen. Hier ligt een uitgebreid tijdsplan aan ten grondslag, dat volledig voldoet aan wat er in de strategie is vastgelegd. Hiervoor geldt hetzelfde als voor investeringen. De Financiële Directeur heeft hier een flinke vinger in de pap. Want ook dit vraagt enorme investeringen van het bedrijf, bijvoorbeeld in arbeidsuren. Gaan die uiteindelijk ruimschoots terugverdiend worden met de nieuw ontwikkelde business? Hier een bijdrage aan leveren kan een prachtige uitdaging zijn voor een interim CFO. Het vraagt wel van hem om zich heel snel materie eigen te kunnen maken, hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden (lees: focussen op wat er op het tijdspad echt toe doet), en ook weer heel snel kunnen schakelen met de juiste mensen binnen en buiten het bedrijf. Als je als freelance CFO een klus als deze bij een multinational op je cv hebt staan, dan biedt dat enorm veel mogelijkheden in het werkveld van financieel directeuren.

6. Analyseren en risico’s in kaart brengen

Een Financieel Directeur moet ook in korte tijd veel informatie door kunnen werken, en daar de hoofdlijnen uit halen. Hij hoeft niet van elke afdeling alle getallen te weten, wel de opvallendste, de meest afwijkende, de trend in vergelijking met afgelopen periodes. Hij krijgt veel rapportages aangeleverd, plus een balans en resultatenrekening en bijvoorbeeld de prognoses van de belangrijkste projecten. Hij moet altijd oog hebben voor risico’s die de onderneming loopt, door de normale bedrijfsvoering, door investeringen en door grote, risicovolle projecten. In sommige gevallen loopt het bedrijf zulke grote risico’s dat die wellicht niet eens te verzekeren zijn. Ook een interim CFO zal zich deze materie snel eigen moeten maken. Hij moet snel door hebben hoe de lijnen in het bedrijf lopen, en wie in de praktijk de grote beslissingen nemen en dus invloed hebben op het te dragen risico. Natuurlijk hoeft hij niet alles te weten wat er op de financiële werkvloer gebeurt. Maar hij moet er wel voor zorgen dat het belangrijkste voor hem gefilterd wordt. Indien nodig ‘masseert' de freelance Financieel Directeur de financiële managers, controllers, afdelingshoofden en dergelijke dusdanig dat zij hem aanleveren wat hij nodig heeft. Hij zorgt er dus ook voor dat er een financieel team staat dat goed samenwerkt en onderling goed communiceert. Hij moet alles in het werk stellen om er toe bij te dragen dat het financiële schip altijd de juiste koers vaart, ook in onrustig weer.