Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Intern Begeleider | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Intern Begeleider | Freelance | Interim | ZZP

Intern Begeleider | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Intern Begeleiders:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Intern Begeleiders
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. De kracht van een intern begeleider

Zoekt jouw onderwijsinstelling een interim intern begeleider? Misschien heb je een begeleider voor een bepaalde tijd nodig, maar het kan uiteraard ook zijn dat je deze voor onbepaalde tijd nodig hebt. Misschien is de huidige intern begeleider ziek geworden? Of misschien is er een andere reden? Wat het ook is: wij kunnen zeer ervaren interim intern begeleiders aanbieden. In dit artikel gaan wij wat dieper in op de kracht van een goede intern begeleider. We zullen verschillende onderwerpen behandelen. Eerst gaan wij in op de kernvraag: wat is een intern begeleider precies? Vervolgens bespreken wij de veelvoorkomende taken van een begeleider. Daarna bespreken wij de verschillende eigenschappen van een ervaren begeleider.

2. Wat is een interim intern begeleider?

Welnu, wat is een interim intern begeleider precies? Misschien is het eerst leuk om de woorden even apart te bespreken. Je weet ongetwijfeld wel wat een begeleider is. Een begeleider is iemand die anderen op weg helpt. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een huiswerkbegeleider. Het doel van een begeleider is om een ander persoon, of meerdere personen, te ontwikkelen. Een interim intern begeleider binnen een onderwijsinstelling houdt zich in principe met drie kerntaken bezig. Ze houden zich in de eerste plaats bezig met ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ook houden ze zich bezig met de coördinatie en de uitvoering. Dit klinkt nu nog wat abstract, maar wij zullen nu wat dieper ingaan op deze taken. Het zijn namelijk overkoepelende termen.

3. De werkzaamheden van een intern begeleider

Hierboven hebben wij drie overkoepelende termen benoemd. De zogenaamde kerntaken van een interim intern begeleider. Maar hoe krijgen deze werkzaamheden in de praktijk gestalte? In dit gedeelte van het artikel zullen wij de verschillende werkzaamheden uitdiepen. Op die manier krijg je een beter beeld van de interim intern begeleider en wat voor bijdrage deze kan leveren aan je onderwijsinstelling.

A. Het coachen van leerkrachten

Je bent je ongetwijfeld bewust van het feit dat het werk van leerkrachten zwaar is. Het wordt gezien als één van de zwaarste beroepen en daar zit ongetwijfeld een kern van waarheid in. Als leerkracht heb je namelijk zeer veel verantwoordelijkheden en taken. In de eerste plaats moet je natuurlijk goed onderwijs aan de kinderen kunnen geven. Dit vereist in de eerste plaats didactische vaardigheden. Als docent moet je ook rekening houden met de verschillende niveaus in een klas. Naast het geven van onderwijs heb je als docent ook nog eens een pedagogische rol. Kinderen hebben immers leerplicht en niet elke leerling is even gemotiveerd. Je moet enthousiasme kunnen brengen en ingrijpen wanneer dat nodig is. Daarnaast zijn er nog allerlei randzaken waar je als docent rekening mee moet houden. Het is kortom geen makkelijk beroep.

Een intern begeleider heeft onder andere als taak om leerkrachten te coachen. Een intern begeleider kan bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden. Dit kunnen verschillende vaardigheden zijn. Dit hangt natuurlijk ook van de docent af. De ene docent heeft bijvoorbeeld moeite met orde houden in de klas. In dat geval kan de interne begeleider helpen om de pedagogische vaardigheden te verbeteren. Tegelijkertijd kunnen er ook didactische problemen zijn. Misschien weet een docent niet goed de aandacht van de klas te krijgen. Of misschien komt de lesstof niet goed over. Ook dan kan een intern begeleider hulp bieden.

De interne begeleider kan op verschillende manieren coachen. Hij of zij kan klasbezoeken afleggen en op basis daarvan feedbackgesprekken voeren. Ook kan hij of zij preventief gesprekken voeren met een docent en tips geven. Ook videobegeleiding komt tegenwoordig regelmatig voor, aangezien de hedendaagse technologie dat gemakkelijker toestaat dan vroeger het geval was.

B. Verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem

Het is belangrijk om leerlingen in hun ontwikkeling te monitoren. Dit wordt tegenwoordig in de eerste plaats nog op de authentieke wijze gedaan. Daarbij kun je denken aan schriftelijke overhoringen, proefwerken, eindtoetsen en ga zo maar verder. Uiteraard neemt een docent deze toetsingen af, maar een intern begeleider kan verantwoordelijk zijn voor het traject. Dit kun je ook wel 'coördineren' noemen. Daar hadden wij het in de twee alinea al even over over.

Tegenwoordig bevat het leerlingvolgsysteem niet alleen de eigenlijke toetsing, maar ook persoonlijkheidskenmerken spelen steeds meer een belangrijke rol. Er wordt meer naar de psyché van een leerling gekeken in het hedendaagse onderwijs. Ook daar is de interne begeleider verantwoordelijk voor.

C. Remedial teaching

We hadden hierboven al even besproken dat tegenwoordig de psyché van de leerling meer centraal staat in het onderwijs. Tegelijkertijd betekent dit ook dat er tegenwoordig meer aandacht wordt besteed aan het individu. Uiteraard kan niet elke leerling individueel les krijgen. Sommige leerlingen kunnen echt niet meekomen in de klas. Vroeger werd daar minder aandacht aan besteed, maar tegenwoordig worden deze leerlingen begeleid. Dit wordt ook wel remedial teaching genoemd en dat is één van de zaken waar een interne begeleider zich ook mee bezig kan houden.

Maar hoe ziet dit er dan precies uit in de praktijk? Laten we daar een paar voorbeelden van geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling niet mee kan komen in de klas. Hij of zij kan worden buitengesloten en dit kan gevolgen hebben voor het leerproces. De leerling kan dan apart genomen worden door de interne begeleider om dit te bespreken. Vervolgens worden er dan plannen opgesteld om dit op te lossen. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat een leerling juist bepaalde gedragsproblemen heeft. Deze gedragsproblemen kunnen effect hebben op de gehele klas, waardoor leerproblemen voor de gehele klas ontstaan. Ook in die gevallen kan remedial teaching soelaas bieden. Vaak wordt er eerst een diagnose gesteld en vervolgens wordt er een plan opgesteld.

D. Onderwijsvisie uitzetten

Uiteraard zijn er algemene criteria waar welke onderwijsinstelling aan moet voldoen. Daarom wordt er ook een algemeen examen afgenomen. Deze is voor elke leerling hetzelfde. Daarmee kan een algemeen niveau worden vastgesteld. Tegelijkertijd heeft elke onderwijsinstelling natuurlijk ook zijn eigen visie op bepaalde zaken. Deze visie kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn het type onderwijs (religie), maar is ook afhankelijk van de regio. Ook daar kunnen wij een leuk voorbeeld van geven. In Nederland heb je bijvoorbeeld bepaalde gebieden met veel laaggeletterdheid. Een gebrek aan taalvaardigheden kan een grote impact hebben op het onderwijsverloop van een leerling.

Als een onderwijsinstelling met een dergelijk probleem wordt geconfronteerd, dan moet dit probleem aangepakt worden. Met andere woorden: er moeten duidelijke lijnen uitgezet worden. Een freelance intern begeleider kan deze visie uitzetten. Er kan bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan het leesonderwijs. Ook kunnen er verplichte leesuren worden ingevoerd. Dit is slechts een voorbeeld, maar gestalte geven aan een visie is een grote verantwoordelijkheid en de freelance intern begeleider kan dit op zich nemen.

4. Eigenschappen van een goede zzp intern begeleider

Hierboven hebben wij de verschillende taken uiteengezet. Maar aan welke eigenschappen moet een goede zzp intern begeleider voldoen? In dit gedeelte van het artikel zullen wij enkele belangrijke eigenschappen bespreken. Deze eigenschappen hebben verbinding met bovengenoemde taken.

A. Verantwoordelijkheidsgevoel

Als zzp intern begeleider is het belangrijk om een verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Dit houdt in dat jij als zzp intern begeleider bewust bent van het feit dat de taken die jij uitvoert een grote impact hebben. Je weet dat de taken naar behoren moeten worden uitgevoerd, omdat dit anders kan resulteren in grote problemen. Dit kunnen we koppelen aan enkele taken die wij hierboven hebben besproken. Als jij gestalte moet geven aan een onderwijsvisie en daar lijnen voor moet uitzetten, dan moet jij als zzp intern begeleider weten dat dit een grote invloed heeft op de school.

Ook wat betreft remedial teaching heb je als begeleider een verantwoordelijkheid. Het is immers belangrijk dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen. Je hebt dus een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Dit kan gaan om individuele kinderen, maar ook om gehele klassen. Met andere woorden: je werk doet er echt toe en dat moet je als zzp intern begeleider ook beseffen.

B. Stressbestendig

Het klinkt misschien als een open deur, maar het is ook zeer belangrijk om bestand te zijn tegen stress. Niets is immers onvoorspelbaarder dan het onderwijs. Je hebt immers met kinderen te maken en die zijn per definitie onvoorspelbaar. Er gebeurt ook zeer veel in het onderwijs en als intern begeleider heb je veel verantwoordelijkheid. Je moet dus adequaat kunnen reageren op specifieke problemen. Het is dan belangrijk dat je niet overstuur raakt, of snel vast komt te zitten in je hoofd.

C. Communicatief vaardig zijn

Als intern begeleider (ib'er) is het ook van groot belang om communicatief vaardig te zijn. In de eerste plaats moet je goed kunnen communiceren met leerlingen. Aanpassen aan het niveau van leerlingen hoort daar ook bij. Elke leerling is immers een individu en elk individu vereist een een andere aanpak. Je krijgt vaak met moeilijke leerlingen te maken en daarom moet je overtuigend over kunnen komen. Ook moet je een bepaalde autoriteit bezitten. Leerlingen moeten je serieus nemen.

Natuurlijk krijg je als ib'er niet alleen met leerlingen te maken, maar ook met docenten en andere volwassenen. Dan moet je weer op een geheel ander niveau kunnen communiceren. Kortom: je moet op verschillende niveaus kunnen communiceren en ook snel kunnen switchen.

D. Goed kunnen luisteren

Uiteraard moet je ook goed kunnen luisteren. Je bent namelijk niet alleen een coach, maar ook een aanspreekpunt voor mensen met problemen. Als je gestalte moet geven aan een onderwijsvisie, kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om informatie te vergaren bij verschillende mensen. Je moet dus goed kunnen luisteren en problemen van mensen omzetten in oplossingen en mogelijkheden. Ook het stellen van gerichte vragen speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

E. Leergierig zijn

Als ib'er moet je ook zeer leergierig zijn. Je maakt als ib'er namelijk zelf ook een ontwikkeling door. Wanneer je als ib'er andere docenten moet coachen, dan moet je natuurlijk zelf ook de juiste kennis in pacht hebben. Hoe kun je anders iemand iets leren? Dit betekent dat je als ib'er ook altijd leergierig moet zijn. Je moet dus ook ambitieus ingesteld zijn. Als ib'er blijf je namelijk groeien. Het betekent overigens ook dat je altijd op de hoogte moet zijn van de huidige ontwikkelingen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijssysteem.

Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook externe ontwikkelingen die een belangrijke rol spelen voor de ib'er. Daarbij kun je denken aan nieuwe politieke beslissingen die een impact hebben op het onderwijs. Ook daarvan moet je als ib'er op de hoogte zijn. Een goede ib'er heeft de juiste mensen om zich heen, zodat hij of zij snel op de hoogte is van het laatste nieuws. Relevant nieuws moet ook snel onderscheiden kunnen worden van minder relevant nieuws.

F. Vertrouwen uitstralen

Als intern begeleider voer je veel gesprekken met docenten, ouders en leerlingen. Dit kunnen gesprekken zijn waarbij vertrouwelijke onderwerpen worden besproken. Mensen stellen zich tijdens het gesprek kwetsbaar op. Daarom is het ook belangrijk om vertrouwen uit te stralen als ib'er. Mensen moeten het idee hebben dat ze veilig met je kunnen communiceren. Dit vertrouwen moet je natuurlijk ook verdienen als intern begeleider.


Kwalitatieve ZZP intern begeleider nodig?

In dit artikel zijn wij ingegaan op de taken van een intern begeleider. Uiteraard kunnen de taken per onderwijsinstelling verschillen, maar we hebben een globaal overzicht gegeven. Vervolgens hebben wij de belangrijkste eigenschappen van een intern begeleider besproken.

Wil jij een intern begeleider inhuren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben namelijk veel ervaren intern begeleiders. Deze voldoen aan de eigenschappen die in dit artikel naar voren zijn gekomen. Het is bijvoorbeeld mogelijk on een intern begeleider voor een korte periode in te huren. Misschien is jouw huidige ib'er met verlof vanwege een zwangerschap. Of misschien is er uitval vanwege ziekte. Je kunt dan een intern begeleider voor bepaalde tijd inhuren. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om een langdurige samenwerking aan te gaan.

Voor meer informatie met betrekking tot verschillende mogelijkheden kun je uiteraard contact opnemen. Wij helpen je graag verder. Het is overigens ook mogelijk om via onze website een vrijblijvende offerte aan te vragen. Dan weet je waar je financieel aan toe bent.