Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Juridisch medewerker | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Juridisch medewerker | Freelance | Interim | ZZP

Juridisch medewerker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Juridisch medewerkers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Juridisch medewerkers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

8 feiten over de juridisch medewerker

Gemiddeld worden er per jaar 1,8 miljoen rechtszaken door de rechtbank behandeld. De inhoud van deze rechtszaken verschilt, van ontslagzaken tot omgangsregelingen voor kinderen, geschonden patenten en huisuitzettingen. Deze zaken worden in een team van professionele, advocaten, juristen en juridisch medewerkers besproken, voorbereid en behandeld, zodat ze in goede banen geleid kunnen worden en uiteindelijk de beste resultaten behaald worden.

Voor juridisch medewerkers is het belangrijk om een breed maatschappelijk perspectief te hebben om de rechter uiteindelijk een integer, onafhankelijk, onpartijdig en professioneel oordeel te laten geven. Juridisch medewerkers zijn onmisbaar in de rechtspraak en in dit artikel volgen een aantal feiten over dit beroep.

1. Een groot, maar vergeten beroep

Dat het beroep van een juridisch medewerker onmisbaar is bij het behandelen van een rechtszaak blijkt uit het feit dat meer dan de helft van de werkzame mensen in de rechtspraak juridisch medewerker is. Hierdoor belichamen het beroep een essentiële rol in de Nederlandse rechtspraak. Echter, voor de rechtspositie van juridisch medewerkers is tegelijkertijd weinig aandacht en professionele standaarden ontbreken.

De geringe aandacht voor standaarden op juridisch gebied ligt aan de ondergeschiktheid van juridisch medewerkers ten opzichte van rechters, die de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspraak dragen en het eindoordeel vellen. Doordat de invloed van juridisch medewerkers in de praktijk spanning kan opleveren voor de onafhankelijke positie van een rechter is het moeilijk om de rol van dit beroep ter discussie te brengen.

De rechtspositie van juridisch medewerkers is vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra). Toch is over de concrete uitvoering van deze rol weinig vastgelegd en krijgen mensen met deze functietitel vaak slechts tijdelijke contacten. Er is op internationaal gebied groeiende aandacht voor het voorzien van duidelijke regels en handvatten om samenwerkingen vorm te geven.

Dit is ook in algemeen belang, aangezien er dan meer transparantie ontstaat over de manier van rechtspraak. Door meer aandacht aan interne werkprocessen te schenken, kunnen fouten op dit gebied, zoals de Toeslagenaffaire, wellicht ook sneller en beter opgespoord en voorkomen worden. Vooral standaarden en eisen over onafhankelijkheid, onkreukbaarheid, onpartijdigheid en vakbekwaamheid kunnen het vakgebied van juridisch medewerkers aanzienlijk verbeteren.

2. Nieuwe benamingen voor dezelfde functie

In 2007 is de naam "juridisch medewerker" in het leven geroepen, wat veertien jaar de standaard is geweest. Hiervoor werden deze functionarissen overigens gerechtssecretarissen genoemd. In november 2021 is echter besloten om deze functie een ander jasje te geven, waardoor juridisch medewerkers en stafjuristen nu "gerechtsjuristen" en "juridisch adviseurs" genoemd worden.

Deze wijziging komt vooral voort uit discussies over de positie en rol van juridisch medewerkers. De nieuwe benamingen zouden namelijk beter passen bij de juridisch inhoudelijke bijdrage die wordt geleverd door juridisch medewerkers. Voor een grote groep medewerkers geldt deze wijziging van functietitel, aangezien 29 procent van de werkende mensen bij de rechtspraak een gerechtsjurist is.

Voor juridisch medewerkers kunnen ook nog vergelijkbare termen gebruikt worden, zoals medewerker bezwaar. Echter, veel van deze termen, zowel de nieuwe als de oude, worden door elkaar gebruikt en hebben betrekking tot dezelfde inhoudelijke taken.

3. Beoordelen, behandelen en voorbereiden van bezwaren

Hoewel het beroep van juridisch medewerkers flink uiteen kan lopen, zijn er een aantal taken en werkzaamheden die centraal staan. Zo beoordelen zij bezwaarzaken van klanten met hun kennis van de huidige wet- en regelgeving. Ook behandelen ze bezwaren, waarna ze de verbindende factor vormen tussen klanten en collega's op juridisch gebied. Hierbij is er een bepaald persoonlijk contact met de klant en klanten moeten zich echt gehoord voelen en krijgen waar zij recht op hebben.

Meestal wonen juridisch medewerkers elke week tenminste een zitting bij, waarbij allerlei details genoteerd en bijgehouden worden. Hier gaat overigens een uitgebreide voorbereiding aan vooraf met regelmatig vergaderingen binnen een team van medewerkers over de aanpak van een zitting. Vaak volgt iemand in deze positie ook cursussen, bijvoorbeeld bij het opleidingscentrum van de rechtspraak (SSR) voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

Juridisch medewerkers controleren tevens bewijsstukken en juridische gegevens en doen onderzoek naar de juistheid, relevantie en volledigheid van dossiergegevens. Hier moet overigens ook een logische ordening in aangebracht worden. Tot slot moeten dossiers ook beheerd en bewaakt worden voor de wettelijke termijnen, waarvan een duidelijk overzicht onderhouden moet worden.

4. Verrichten van frontoffice werkzaamheden

Verder verstrekt een juridisch medewerker ook advies en informatie over bijvoorbeeld de eigen organisatie of de stand van zaken van een bepaald klantdossier of een juridische procedure. Aan de andere kant dient hij of zij ook informatie en advies in te winnen bij belangrijke partijen. Indien hij of zij een vraag niet kan beantwoorden, moet een klant doorverwezen worden naar een collega. Zo zijn juridisch medewerkers goed op de hoogte van het verloop van juridische procedures.

5. Bieden van ondersteuning bij onderzoek en beleid

Juridisch medewerkers die werkzaam zijn in het openbaar bestuur moeten in opdracht van collega's of leidinggevenden ook beleidsvoorstellen voorbereiden en evalueren. Hiervoor dienen zij gegevens die nodig zijn voor onderzoek te selecteren en verwerken, bijvoorbeeld in een grafiek of tabel. Deze gegevens moeten vervolgens mondeling of schriftelijk gepresenteerd worden.

6. Ondernemen van marketingactiviteiten

In de zakelijke dienstverlening verrichten juridisch medewerkers tevens marketing- en promotieactiviteiten voor een organisatie. Hiervoor verzamelt en verwerkt hij of zij gegevens over de markt voor het management en verwerkt deze eveneens in grafieken en tabellen. Iemand met deze functie kan ook voor promotieactiviteiten ingezet worden of gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan het produceren van promotiemateriaal.

7. Werkzaam bij organisaties, openbaar bestuur of zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerkers vertegenwoordigen een grote groep binnen de rechtspraak en hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie categorieën van werkplekken:

 • Allereerst zijn mensen met deze functietitel werkzaam bij organisaties, zoals overheidsorganisaties, maar ook profit- en non-profitorganisaties.
 • Een tweede mogelijke werkplek is in de richting van het openbaar bestuur, waarbij juridisch medewerkers onder andere werken bij de Belastingdienst, gemeenten, ministeries, provincies en waterschappen. Binnen deze categorie vallen ook zelfstandige bestuursorganen en rechterlijke instanties.
 • Tot slot zijn juridisch medewerkers actief in de zakelijke dienstverlening en ze kunnen hierbinnen werkzaam zijn in de rechtsdienstverlening. Dit gebeurt bijvoorbeeld ter ondersteuning van de advocatuur, bedrijfsjuristen, de deurwaarderspraktijk, de Kamer van Koophandel (KvK) en het notariaat. Daarnaast vallen de makerlaardij en het verzekeringswezen hieronder.

8. Toenemend belang van juridische technologie

Net zoals andere medewerkers op het gebied van rechtspraak krijgen juridisch medewerkers te maken met diverse trends. Hierbij is het groeiende belang van het gebruik van juridische technologie als belangrijkste trend aangewezen door 79 procent van de juristen en juridisch medewerkers. Immers worden veel processen in allerlei branches en sectoren tegenwoordig geautomatiseerd en zo is ook de juridische wereld aan de beurt.

Dit houdt in dat een steeds groter gedeelte van de informatievoorziening via geautomatiseerde systemen plaatsvindt die de juridisch medewerker ondersteunen bij het opstellen van documenten en het doorlopen van procedures. Ook kunnen hierdoor makkelijker verschillende activiteiten geclusterd worden. Als gevolg hiervan kunnen juridisch medewerkers voor meer taken ingezet worden, ook wel functiedifferentiatie genoemd, waardoor de kansen voor dit vakgebied op de arbeidsmarkt aanzienlijk groter zijn.

Andere ontwikkelingen op juridisch gebied die de baan van een juridisch medewerker beïnvloeden zijn:

 • Veranderingen van rollen en verhoudingen tussen klanten en professionals.
 • Om kunnen gaan met steeds complexere informatie.
 • Belang van voldoen aan de verwachtingen van klanten en het management.
 • Grotere invloed van internationale en Europese regelgeving op de nationale regelgeving.
 • Toename van het aantal Alternative Legal Service Providers (ALSP’s) en niet-juridische personeelsleden.

Als opdrachtgever kun je bij ons een aanvraag doen om vervolgens gematcht te worden met een interim juridisch medewerker, freelance juridisch medewerker of zzp juridisch medewerker. Aan de andere kant zijn ook zelfstandige professionals welkom om hun CV op te sturen voor het vinden van de geschikte opdrachtgever.