Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

KAM Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • KAM Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

KAM Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare KAM Adviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare KAM Adviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een KAM Adviseur

De taken en verantwoordelijkheden van een KAM Adviseur kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die KAM Adviseurs, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Het uitvoeren van risico-inventarisaties, taak risico analyses en functie risico inventarisaties;
 • Het beoordelen van V&G plannen en de praktische beoordeling;
 • Het beoordelen van rapportage en standaard werkinstructies;
 • (On)aangekondigd uitvoeren van werkplekinspecties en daarna verbeter voorstellen doen;
 • Begeleiding van bedrijven bij de implementatie van arbozorgsystemen en het beoordelen van handboeken (VCA / kwaliteit / milieu);
 • Begeleiden van externe audits;
 • Het verzorgen van diverse gerelateerde opleidingen zoals; VCA, werken op hoogte, werken met gevaarlijke stoffen of het beoordelen van werkvergunningen;
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken of het uitvoeren van geluid / stof metingen.

10 wetenswaardigheden over een KAM adviseur

Om de kwaliteit, de arbeidsomstandigheden en het milieu in een organisatie goed te beheersen en waarborgen, is een solide managementsysteem een belangrijk onderdeel. Iemand die verantwoordelijk is voor deze factoren en een goed functionerend managementsysteem in een bedrijf is de KAM adviseur of coördinator. Deze spin in het web heeft onder andere veel kennis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de milieuwetgeving. Hij of zij kan alleen werken, maar bij grote bedrijven zijn er zelfs vaak hele afdelingen die zich hiermee bezighouden.

Het is belangrijk om deze drie kernwaarden na te streven in een bedrijf, omdat het in een directe lijn staat met het succes en de levensvatbaarheid van een onderneming. Wat komt er echter allemaal kijken bij deze baan en welke voordelen levert het inhuren van een KAM adviseur op? Bovendien, wat zijn belangrijke feiten over dit beroep?

Wat houdt het beroep van een KAM adviseur precies in?

KAM staat letterlijk voor "Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu" en een adviseur op dit gebied is verantwoordelijk voor de zorg van deze waarden in een organisatie. Er kan één medewerker zijn die zich hierop richt, als neventaak of hoofdtaak, maar grote bedrijven hebben vaak complete afdelingen hiervoor. Het hoofddoel van een KAM coördinator is het opzetten, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Dit betekent dat een organisatie moet voldoen aan de arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteitseisen die gesteld worden.

Hier vallen diverse taken onder, zoals het organiseren van bedrijfshulpverlening en verzorgen van plannen bij calamiteiten. Iemand in deze positie ziet erop toe dat het geplande en vastgestelde systeem nagestreefd wordt binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Indien nodig, kunnen veranderingen in het systeem doorgevoerd worden. KAM adviseurs werken vaak als tussenpersoon tussen de directie en de medewerkers van een organisatie. Hierbij zorgen zij ervoor dat de medewerkers de systemen op de juiste manier gebruiken en ze leggen eventuele verbetervoorstellen voor aan de directie.

De voordelen van een KAM adviseur

Door een adviseur voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu aan te stellen, kan een organisatie sneller, beter en goedkoper bewegen in de markt:

 • Sneller: Een KAM coördinator heeft veel kennis en de juiste middelen om de waarden te waarborgen en de nodige ervaring om onnodige obstakels te voorkomen. Daarnaast wordt er met deze tussenpersoon sneller draagvlak gecreëerd door zijn of haar objectieve, externe rol.
 • Beter: Zijn of haar ervaring leidt tot een strategische aanpak, waarnaast hij of zij bekend is met veel voorkomende valkuilen op dit gebied.
 • Goedkoper: Door een KAM coördinator in te huren, is er minder belasting voor de rest van de onderneming en zijn er geen extra kosten voor trainingen. Ook verloopt de implementatie van plannen en systemen efficiënter en effectiever door de kennis en ervaring van de adviseur.

Zoek jij voor jouw onderneming nog een geschikte interim KAM adviseur, freelance KAM adviseur of zzp KAM adviseur? Dan kun je bij ons gemakkelijk een aanvraag doen, waarna we samen zoeken naar een goede match.

Interessante wetenswaardigheden over KAM adviseurs

1. Managementsystemen opzetten, implementeren en onderhouden

De eerste taak waar KAM adviseurs zich mee bezighouden, is het bewaken van managementsystemen. Hierbij wordt passend advies en benodigde ondersteuning gegeven om deze managementsystemen op te zetten, te implementeren en te onderhouden aan de hand van actuele normen en richtlijnen. Overigens omvat dit ook het verzorgen van een certificering voor de systemen om de kwaliteit ervan te garanderen.

2. Veiligheidskundig advies en ondersteuning bieden

Daarnaast is een KAM adviseur betrokken bij het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Hierbij moeten onder andere Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G plannen) opgesteld en gecontroleerd worden. Daarnaast buigt iemand in deze positie zich over de begeleiding van diverse werkzaamheden en werkinstructies.

3. Risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren

Dit onderdeel van de baan is een verplichting vanuit de Arbowet voor alle werkgevers en is ter bevordering van een veilige, gezonde werkomgeving voor de werknemers. Volgens de ISO-norm moet hiervoor een contextanalyse uitgevoerd worden, waarbij alle kansen en risico's voor een organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd worden. KAM adviseurs kunnen hierbij ondersteuning bieden door onderzoek te doen naar de functies in een bedrijf en of er genoeg zorg gedragen wordt voor het milieu en een taak- en risicoanalyse, kansenanalyse en contextanalyse uit te voeren.

4. Normen en richtlijnen omzetten in beleid

Wanneer een overzicht is gecreëerd van de normen en richtlijnen voor een bepaald vakgebied kunnen deze gekoppeld worden aan bepaalde doelstellingen voor een organisatie om passend beleid te vormen. De geïdentificeerde risico's uit de RI&E worden geclassificeerd om prioriteiten vast te stellen. Vervolgens dienen beheersmaatregelen voor de belangrijkste risico's te worden bepaald om deze te beheersen. Na de implementatie hiervan, moeten de maatregelen en het effect ervan gemonitord worden om te bepalen of deze nog aangepast moeten worden.

5. Interne en externe audits uitvoeren

Om de doorvoering van maatregelen te evalueren, worden interne en externe audits uitgevoerd, waarbij een adviseur het managementsysteem toetst aan de hand van diverse richtlijnen. Ook wordt zo gekeken of en waar er nog verbetering mogelijk is. Deze audits worden uitgevoerd op diverse gebieden, waaronder kwaliteit, milieu, asbest en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6. Multidisciplinair team motiveren en activeren

Een andere belangrijke taak is een team goed managen. Immers werkt een adviseur van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu niet alleen en hij of zij moet in contact staan met verschillende belanghebbenden in een organisatie. Iemand in deze positie moet zich kenbaar maken binnen de organisatie, collega's en leidinggevenden overtuigen van bepaalde verbeteringen en draagvlak creëren voor investeringen. Op deze manier wordt een betere, makkelijkere en efficiëntere manier van werken bevorderd.

7. Analytisch denken

Om deze taken adequaat uit te kunnen voeren, beschikt een KAM adviseur over een aantal onmiskenbare eigenschappen, waaronder een analytisch vermogen. Hiermee kan hij of zij hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden en een probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ook legt een adviseur hiermee snel verbanden om de juiste conclusies te kunnen trekken en passend advies te geven.

8. Op onverwachte situaties anticiperen

Het kan voorkomen binnen deze baan, ongeacht of iemand als vaste werknemer of als interim KAM adviseur, freelance KAM adviseur of zzp KAM adviseur werkt, dat zich een onverwachte situatie voordoet. Een adviseur moet hier goed op kunnen adviseren, bijvoorbeeld wanneer nieuwe wetten worden doorgevoerd op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden of milieu.

9. Met details omgaan

KAM adviseurs kunnen ook goed met details en specifieke procedures omgaan, waarbij ze de planning en organisatie binnen een bedrijf nauwlettend in de gaten houden. Dit zorgt voor een structurele werkhouding, wat ook de kans op fouten vermindert. Immers hebben KAM adviseurs een goed beeld van wat er moet gebeuren en hoe resultaten behaald kunnen worden.

10. Resultaatgericht werken

Het is altijd belangrijk om de beste resultaten te behalen. Immers kan een bedrijf alleen optimaal functioneren als de waarden kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu goed gewaarborgd zijn. Ook is het essentieel dat een organisatie volgens de regels opereert om niet in vervelende situaties terecht te komen. Het kan voorkomen dat een KAM coördinator een tegenslag te verduren krijgt, maar hierdoor kan hij of zij niet van slag raken. Aan het einde van de dag moeten de adviseur de problemen weten op te lossen en de gewenste resultaten voor ogen zien te houden.

Ben jij zelf een zelfstandige KAM adviseur die op zoek is naar een geschikte opdrachtgever? Stuur dan je CV op en samen vinden we de juiste werkplek.