Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Kwaliteitsfunctionaris | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Kwaliteitsfunctionaris | Freelance | Interim | ZZP

Kwaliteitsfunctionaris | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Kwaliteitsfunctionarissen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Kwaliteitsfunctionarissen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Kwaliteitsfunctionaris

De taken en verantwoordelijkheden van een Kwaliteitsfunctionaris kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Kwaliteitsfunctionarissen, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Procesbegeleider bij de externe ISO audit
 • Het opstellen, bewaken en (laten) uitvoeren van het kwaliteitsbeleid;
 • De ontwikkeling van kwaliteitscontroleprocessen;
 • Het opzetten van een monitor- en managementsysteem;
 • Het opstellen van rapportages met betrekking tot kwaliteitsnormen;
 • De monitoring van interne processen op basis van meldingen en audits en het geven van gevraagd en ongevraagd advies;
 • Het plannen en uitvoeren van interne audits en het rapporteren van de bevindingen;
 • Het actualiseren van procedures, procesbeschrijvingen, protocollen en werkinstructies;
 • Het coachen van collega’s op het gebied van kwaliteitsbeleid;
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Kwaliteitsissues bespreken met directie en MT;
 • Klachtenafhandeling;
 • Het analyseren, beoordelen en registreren van externe en interne klachten;
 • Het gestructureerd oplossen van problemen aan de hand van rapportages;
 • Het initiëren en realiseren van verbeterprojecten binnen de productie;
 • Het optimaliseren en continu verbeteren van instructies en procedures;
 • Uitvoeren van interne audits en beoordelen en rapporteren van de behaalde resultaten;
 • Deelname aan verschillende overleggen op gebied van kwaliteit.

Vaardigheden van een Kwaliteitsfunctionaris

 • Veel aandacht voor detail om ervoor te zorgen dat alle producten en diensten voldoen aan de standaardvereisten;
 • Sterke, grondige kennis van de gevestigde kwaliteitsnormen van de organisatie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in het geven van feedback en het aangeven van verbeteringen waar nodig;
 • Vermogen om goed samen te werken binnen een teamomgeving;
 • Sterke organisatorische vaardigheden voor het voorbereiden van documenten en het verzamelen van gegevens;
 • Vaardig in het organiseren en prioriteren van acties om deadlines te halen;
 • Vermogen om beleid en procedures te ontwikkelen.
 • Analytisch vermogen om problemen op te lossen, te evalueren, te plannen en procesverbetering te sturen;
 • Sterke organisatorische en interpersoonlijke vaardigheden;
 • Inzicht om de juiste handelwijze te bepalen in complexe situaties;
 • Vermogen om zelfstandig te werken;
 • Creativiteit;
 • Positieve houding.

10 tips voor een effectieve kwaliteitsfunctionaris

De kwaliteit van producten, diensten en productieprocessen is belangrijk voor de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie. Door een hoge kwaliteit worden niet alleen meer opbrengsten gegenereerd, ook draagt het bij aan een goede reputatie en de klantenwerving. Immers zijn klanten op zoek naar producten en diensten van een hoge kwaliteit om hun behoeften mee te vervullen. Als kwaliteitsfunctionaris staat dit onderwerp centraal in jouw baan en zodoende buig je je over het kwaliteitsbeleid. Hoe ziet een baan als kwaliteitsfunctionaris er precies uit en welke tips kunnen jou helpen om efficiënt kwaliteitsbeleid te faciliteren?

De invulling van een baan als kwaliteitsfunctionaris

Als kwaliteitsfunctionaris toets je het kwaliteitsbeleid van een bedrijf. Dit document bevat alle plannen en eisen voor het functioneren van een bedrijf, zoals de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Zorgmedewerkers moeten bijvoorbeeld altijd vriendelijk en behulpzaam zijn naar cliënten en patiënten. Daarnaast kan in kwaliteitsbeleid ook staan dat het management een transparante bedrijfscultuur moet creëren en behouden. Een functionaris van de kwaliteit is er in dit geval verantwoordelijk voor dat het bedrijf aan de gestelde normen voldoet, waardoor de beste kwaliteit van producten en diensten bereikt wordt.

Vaak werk je als kwaliteitsfunctionaris op een kwaliteitsafdeling, waarin je in een team preventieve maatregelen bevordert in alle stappen van een productieproces. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met het voorlichten van medewerkers en het management, faciliteren van opleidingen en instructies op kwaliteitsgebied en verhogen van het bewustzijn. Daarnaast is het belangrijk om productiemiddelen en -methoden continu te blijven verbeteren.

In deze positie moet er ook leiding gegeven worden bij het ontwikkelen van het kwaliteitsbeheer door middel van onder andere actieprogramma's. Tevens beoordeel je het kwaliteitsniveau van producten en diensten door onderzoek te doen en het kwaliteitssysteem regelmatig te beoordelen. Specialistische werkzaamheden behoren ook tot het takenpakket van een kwaliteitsfunctionaris, waarbij je informatie over de kwaliteit verzamelt en beoordeelt. Op basis hiervan kunnen weer maatregelen ontwikkeld worden om de kwaliteit te verhogen.

10 Tips voor een effectief kwaliteitsmanagement

1. Draag een duidelijke visie uit

Je kunt mensen alleen inspireren om de kwaliteit te verbeteren door een heldere visie uit te dragen. Maak duidelijk waarom kwaliteitsmanagement essentieel is om het gewenste resultaat te behalen en betrek medewerkers actief bij het ontwikkelen van deze visie. Dit creëert namelijk betrokkenheid en motivatie om actief bij te dragen aan verbetering. Kwaliteitsmanagement moet overigens ook een onderdeel zijn van de organisatiecultuur, aangezien deze veel invloed op elkaar uitoefenen.

2. Creëer kwaliteitsbewustzijn

Een volgende tip is het creëren van draagvlak binnen een organisatie, wat begint met bewustzijn. Het is belangrijk dat medewerkers de consequenties van bepaalde handelingen weten en begrijpen wat het kwaliteitsbeleid inhoudt. Hun handelen moet namelijk in lijn zijn met dit beleid, waarin zij geloven en waar ze achterstaan. Ook hierbij is het belangrijk dat werknemers betrokken zijn bij het vaststellen van de manier van werken, zodat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om het op de juiste manier uit te voeren.

3. Houd kennis actueel

Vraag je regelmatig af of medewerkers nog beschikken over de meest actuele kennis en vaardigheden om hun werkzaamheden optimaal uit te voeren. Als dit niet het geval is, kun je scholing of trainingen aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van E-learning. Ook de kennis van systemen moet up-to-date blijven, waardoor informatie op de beste manier wordt vastgelegd. Zo kunnen formulieren, handboeken, procedures en werkinstructies actueel en toegankelijk gemaakt worden met behulp van een documentmanagementsysteem. Tevens zorg je er zo voor dat kwaliteitsmanagement dichter bij de mensen blijft.

4. Wees een toegankelijke leider

Organisaties werken steeds vaker met zelfsturende teams, waardoor leiderschap ook verandert. Leidinggeven gaat steeds meer over het inspireren en motiveren van teams en het behouden van een duidelijk overzicht. Voor kwaliteitsfunctionarissen is dit ook belangrijk, wie het juiste voorbeeld moeten geven en zowel formeel als informeel kunnen optreden.

5. Verzorg interessante trainingen

Kwaliteit begint bij het juist opleiden van werknemers. In de voedselindustrie is kennis van de voedselveiligheidsstandaarden bijvoorbeeld belangrijk en in veel sectoren zijn periodieke trainingen vereist. Voor het beste resultaat is het van belang dat je de trainingen leuk indeelt, waardoor werknemers de stof beter opnemen en de kennis ook efficiënter in de praktijk kunnen toepassen.

6. Geef voldoende complimenten

Vaak gaat het in de baan van een functionaris van de kwaliteit over het verbeteren van de kwaliteit, maar je moet af en toe ook stilstaan bij de vooruitgang die al is gemaakt. Laat medewerkers zo regelmatig horen wat ze goed doen door middel van complimenten, wat ze ook motiveert om zich verder te blijven ontwikkelen. Tevens creëer je zo een positieve sfeer in een organisatie. Je kunt bijvoorbeeld ook de behaalde resultaten op de werkvloer tastbaar maken via een digitaal scherm of online dashboard. Daarnaast kun je een traktatie uitdelen wanneer een doelstelling is behaald.

7. Betrek het management

Niet alleen de werknemers, maar ook het management moet actief betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Immers spelen zij een belangrijke rol bij het verzorgen van kwaliteit op afdelingen en ze beïnvloeden medewerkers hierbij veel. Zo kun je kwaliteitsdoelstellingen opstellen met het management en de resultaten van trendanalyses met hun delen. Ook hierdoor wordt er meer betrokkenheid gegenereerd binnen een organisatie.

8. Communiceer duidelijk

Voor het creëren van draagvlak is een goede interne communicatie essentieel, waardoor het een belangrijke competentie is voor een kwaliteitsfunctionaris. Zo voorkom je wantrouwen bij betrokken partijen en zorg je ervoor dat er een goede, dynamische informatiestroom op gang komt. Ook draagt dit bij aan bewustwording en betrokkenheid van medewerkers. Communiceer via verschillende kanalen, zoals via e-mail, nieuwsbrief en vergaderingen.

9. Zorg voor een gedeelde verantwoordelijkheid

Zoals is gezegd, is betrokkenheid en bewustzijn van medewerkers en leidinggevenden belangrijk voor het bedrijfsresultaat en de kwaliteit van producten en diensten. Daarom is het van belang om kwaliteit een onderwerp voor iedereen te maken door acties uit te zetten door de gehele organisatie. Zulk soort activiteiten zorgen voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het faciliteren van kwaliteit.

Voorbeelden hiervan zijn een online actielijst ontwerpen en beschikbaar stellen. waarmee acties met elkaar gedeeld kunnen worden en iedereen snel op de hoogte is van de gemaakte voortgang. Voor jou als functionaris van de kwaliteit biedt het tevens een handig overzicht om de verdere kwaliteitsmanagement op af te stellen. Op deze manier wordt het concept van kwaliteit niet alleen tastbaar en overzichtelijk, maar ook beheersbaar doordat jij en andere kwaliteitsmedewerkers niet steeds achter mensen aan hoeven te lopen om dingen voor elkaar te krijgen.

10. Vraag feedback en reflecteer

Door regelmatig om feedback te vragen van medewerkers en leidinggevenden zorg je ook voor meer betrokkenheid en inbreng van buitenaf. Immers kunnen anderen een ander perspectief bieden op een onderwerp, waardoor er continu verbeterd kan worden. Werknemers voeren het werk ook dagelijks uit, waardoor ze makkelijk ideeën ontwikkelen over mogelijke verbeteringen ten goede van de kwaliteit. Laat medewerkers bijvoorbeeld zelf inspecties uitvoeren, waardoor het functioneren van een afdeling op een andere manier bekeken wordt.

Na het ontvangen van feedback moet je ook niet vergeten om de tijd te nemen om hierop te reflecteren. Stel hierbij allerlei kritische vragen en bedenk manieren waarop een bedrijf zijn aanbod kan blijven afstemmen op de wensen en behoeften van de beoogde doelgroep. Op welke manier kun je het proces stroomlijnen om kwaliteit te blijven verbeteren?

Wij helpen met het vinden van de beste match tussen een zelfstandige professional en een opdrachtgever. Dus ben jij een interim kwaliteitsfunctionaris, freelance kwaliteitsfunctionaris of zzp kwaliteitsfunctionaris of juist op zoek naar zo'n professional op het gebied van kwaliteit? Meld je dan nu bij ons aan met je cv of door een aanvraag te doen.