Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Logistiek Manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Logistiek Manager | Freelance | Interim | ZZP

Logistiek Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Logistiek Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Logistiek Managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Logistiek Manager

De taken en verantwoordelijkheden van een Logistiek Manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Logistiek Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Leiding geven aan medewerkers op 1 of meerdere afdelingen;
 • Houden van functionerings-, beoordelings- en verzuimgesprekken;
 • Verantwoordelijk voor de logistieke operatie in de vestiging(en);
 • Zorgdragen voor een juiste bepaling van de voorraadhoogte, -weken, en opslagcapaciteit;
 • Verantwoordelijk voor de uitstraling van het zelfbedieningsmagazijn;
 • Verantwoordelijk voor de totale lay-out van het (zelfbedienings-) magazijn;
 • Verantwoordelijk voor de aanschaf van het intern transportmateriaal alsmede het
  onderhoud en het beheer hiervan;
 • Projectvoortgangsvergaderingen leiden, statusupdates en rapporten verstrekken en escalaties beheersen / rapporteren aan het managementteam, zowel op juridisch- als financieel- en personeelsvlak (Warehousing, Logistics en Supply Chain);
 • Aansturen, coachen, ontwikkelen en beoordelen;
 • Veranderingsmanager ter optimalisatie van de efficiency van medewerkers, middelen en materieel;
 • Formuleren en beheren van de projectomvang binnen de bedrijfs- en shared serviceteams, definiëren van leveringsfasen en beheren van wijzigingsopdrachten, en sturen op reviews om risico's te beperken;
 • Ontwikkelen, implementeren en updaten van werkstructuren, SLA’s, KPI’s, SOP's, projectschema's en middelenvereisten ter verzekering van naadloze operaties en tijdige levering van diensten;
 • Definiëren en beheren van budgetten en P&L analyses voor alle geplande activiteiten, personeel, magazijnapparatuur en -opstelling en andere operationele kosten die verband houden met het project;
 • Fijnmazige distributie;
 • Toezien op de naleving van beleid / regels / richtlijnen;
 • Initiëren, implementeren en inrichten van werkmethodes en processen ten behoeve van performance en Lean;
 • QHSE verantwoordelijke op de locatie;
 • Actief toezicht houden op de leveringen, levertijden, voorraadbeheer, en andere projectactiviteiten en relevante noodplannen ontwikkelen om risico's te beperken.

1. Wat is een logistiek manager?

Binnen veel bedrijven vinden er allerlei processen plaats, welke allemaal in goede banen geleid moeten worden. Het is immers belangrijk dat processen goed op elkaar zijn afgestemd, zoals de productie en distributie van producten of diensten. Alleen wanneer dit soort zaken goed zijn geregeld en op elkaar zijn afgestemd, zijn klanten tevreden over het eindproduct.

Dit wordt gefaciliteerd door een logistiek manager, welke lopende processen binnen een bedrijf overziet op het gebied van distributie, logistiek en transport. Ze richten zich op allerlei onderdelen van deze processen en moeten zorgvuldige planningen maken en nakomen ter bevordering van het eindresultaat.

Wat houdt deze functie eigenlijk in, welke taken en werkzaamheden vallen onder de functiebeschrijving en welke eigenschappen moeten ervaren logistiek medewerkers bezitten?


2. Wat houdt het beroep van een logistiek manager precies in?

De klant is koning en moet zijn of haar gekochte product in goede staat ontvangen. Om ervoor te zorgen dat klanten tevreden zijn over hun aankopen moet zorgvuldig gepland worden met ruimte om flexibel op veranderingen in te spelen. Dit vormt de taak van een manager in de logistiek, ook wel manager logistics genoemd. Niet alleen buigt hij of zij zich over de levering van producten en diensten, maar er wordt ook gekeken naar de voorraden en het assortiment aan aangeboden producten.

Logistiek managers moeten ervoor zorgen dat het aanbod van een bedrijf in orde is en dit wordt ook wel aangeduid met de term "supply management". Een gelimiteerde opslagruimte moet bijvoorbeeld optimaal benut worden en producten moeten op een inzichtelijke manier opgeslagen worden. Ook dienen mensen in deze positie rekening te houden met de plaatsing en volgorde van verkochte producten. Het is tevens belangrijk dat een eventuele beperkte houdbaarheid van producten wordt meegenomen bij het logistiek management.

Managers in de logistiek moeten dus met allerlei omstandigheden rekening houden in hun logistieke planning zodat de distributie en het transport van producten soepel verloopt. Naast het coördineren van logistieke processen moet ook de efficiëntie en kwaliteit ervan gecontroleerd en gemonitord worden. Om dit na te streven, moet je op de hoogte zijn van de huidige en relevante wet- en regelgeving en de ontwikkelingen op dit gebied. Indien het nodig is, moet je ook veranderingen naar deze wet- en regelgeving kunnen doorvoeren.

Een logistiek manager ontwikkelt operationele procedures en monitort de processen die plaatsvinden. Hierbij is het onderhouden van contacten met managers van allerlei afdelingen, klanten en leveranciers essentieel. Tevens dient iemand in deze positie de inzet van het personeel van zijn of haar eigen afdeling te coördineren.

3. Focusgebieden

Als logistiek manager moet je je met diverse processen tegelijkertijd bezighouden. Ook dien je diverse afdelingen aan te sturen, zoals distributie, inkoop, klantenservice, opslag en voorraadplanning. De belangrijkste focusgebieden zijn de volgende:

 • Ketensamenwerking. Dit houdt in dat er samenwerking plaatsvindt om de wensen van consumenten af te stemmen op het aanbod van de industrie. De focus ligt op de consument en op marketingactiviteiten om optimaal te voldoen aan de behoeften van klanten.
 • Klanten en operatie. Het is ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de concurrentie. Klanten verwachten een flexibele, klantgerichte service en aan deze eisen moet voldaan worden.
 • Kwaliteit. Als logistiek manager moet je op de hoogte zijn van kennis over de beste manier van presteren en je moet controle uitoefenen op het gehele productieproces. Dit moet ook overgedragen worden op de medewerkers van een bedrijf. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan de kwaliteit van producten en de onderneming zelf.
 • Logistieke informatie. Er vinden continu veranderingen plaats in hoe zaken op logistiek niveau geregeld worden, zoals de automatisering van bepaalde processen. Het is belangrijk dat informatie omtrent veranderingen op logistiek gebied bijgehouden worden, waardoor logistieke processen zo efficiënt mogelijk kunnen plaatsvinden.
 • Strategie. Tot slot is het belangrijk dat een duidelijke strategie gevolgd wordt. De wereld verandert snel en daarom is het belangrijk om rekening te houden met zaken zoals duurzaamheid, globalisering en risicomanagement. Deze zaken kunnen namelijk zowel bedreigingen als kansen creëren voor een onderneming.

4. Werkveld

Logistiek managers worden ingeschakeld bij allerlei bedrijven die te maken hebben met distributie en opslag van producten. Denk hierbij aan webshops, winkelketens en supermarkten met grote magazijnen. Ze zijn nodig in de groothandel, maar werken ook wel in de meubelindustrie, bij uitzendbureaus en in de engineering sector.

Managers in de logistiek kunnen in vaste dienst aan de slag gaan met logistieke processen, maar er zijn ook tijdelijke dienstverbanden. Als interim logistiek manager kun je namelijk voor een tijdelijke periode de distributie en het transport van een organisatie overzien. Daarnaast kun je gaan werken als een freelance logistiek manager of een zzp logistiek manager.

5. Wat zijn de taken en werkzaamheden van logistiek managers?

Als manager van de logistieke processen van een bedrijf moeten diverse taken uitgevoerd worden.

1. Analyseren en optimaliseren van werkprocessen

Allereerst moeten snel veranderende processen constant geanalyseerd en geoptimaliseerd worden. De logistieke afdeling van een bedrijf vormt immers een belangrijke schakel tussen de wensen van de klant en het aanbod van een onderneming. Om op te boksen tegen de harde concurrentie is het zodoende essentieel dat de productkwaliteit aangetoond en onderhouden wordt.

2. Bewaken van de strategische doelen

Als manager logistiek ben je verantwoordelijk voor het nastreven van de vastgestelde doelen van een organisatie. Dit kan door het beheersen van de kosten en het ondernemen van acties die helpen om de doelen te behalen. Het is belangrijk dat zaken goed op elkaar worden afgestemd.

3. Evenwichtige inzet van het personeel

Het personeel van een logistieke afdeling moet ook gemanaged worden. Dit kan gedaan worden aan de hand van het LEAN-model. Dit model volgt de volgende vijf stappen:

 • Waarde. Eerst wordt de toegevoegde waarde van het aangeboden product voor de klant bepaald. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de doorlooptijd tussen het plaatsen en bevestigen van een order.
 • Waardestroom. Vervolgens moeten alle activiteiten van een proces gedefinieerd worden omtrent het leveren van een product of dienst. Denk hierbij aan het ontvangen en verwerken van een order en het controleren van de beschikbaarheid.
 • Flow. In de derde stap worden alle overbodige activiteiten verwijderd. Je streeft bijvoorbeeld naar snelle doorlooptijden, een hoge kwaliteit en lage kosten. Door overbodige activiteiten achterwege te laten voorkom je inefficiënties.
 • Pull. De klant moet aan het stuur gezet worden, wat betekent dat hij of zij de trigger overhaalt. Op deze manier kan een order verwerkt worden en kunnen producten geleverd worden.
 • PDCA. Tot slot moet er naar perfectie gestreefd worden, waarvoor de PDCA-cyclus wordt ingeschakeld. PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act en waarborgt kwalitatieve resultaten van een doorgevoerd proces.

4. Coördineren van verbeterprojecten

Logistiek managers moeten veranderingen nauwlettend in de gaten houden en verbeterprojecten introduceren en begeleiden. Op deze manier kan een bedrijf meegaan met zijn tijd en zo efficiënt mogelijk te werk gaan.

5. Beheren van de voorraad

De voorraad bepaalt het aanbod van een bedrijf en het is daarom essentieel dat deze bewaakt en beheerd wordt. Indien er gaten in de voorraad ontstaan moet deze aangevuld worden.

6. Stimuleren van de onderlinge samenwerking

Binnen je eigen logistieke team en andere teams is het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt. Op deze manier verlopen processen soepel en zo kunnen logistieke processen op een optimale manier plaatsvinden.

7. Toevoegen van klantwaarde

Als laatste is het belangrijk dat de focus van logistiek managers op de klant ligt en dat er daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd aan producten voor klanten.

6. Welke competenties en eigenschappen moet een ervaren logistiek manager hebben?

Om de bovenstaande taken uit te kunnen voeren, moet een logistiek manager over een aantal competenties beschikken. Allereerst moet hij of zij zich goed kunnen aanpassen aan veranderlijke omstandigheden. Hij of zij moet analytisch kunnen denken en kunnen anticiperen wanneer onverwachte gebeurtenissen optreden. De logistiek is immers een snel veranderende wereld en je moet hierbij wel goed kunnen inspelen op zulk soort veranderingen.

Logistiek managers zijn overigens erg besluitvaardig en kunnen dit ook overdragen op hun team, klanten en andere betrokken partijen. Wanneer er problemen ontstaan, kunnen zij goed conflicten beheersen en voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Zij blijven de klant voorop stellen en stemmen hier de strategie op af.

Aangezien binnen deze functie diverse processen tegelijk overzien moeten worden, is het essentieel dat managers in de logistiek een beetje perfectionistisch zijn. Ze moeten streven naar een optimale distributie en transport van producten. Daarnaast moeten ze kunnen optreden als een baas naar hun werknemers en ze moeten situaties goed kunnen waarnemen. Aan de hand van deze waarnemingen kunnen passende acties bedacht en uitgevoerd worden.