Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Manager Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Manager Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

Manager Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Managers Bedrijfsvoering:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Managers Bedrijfsvoering
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 resultaatgebieden van een manager bedrijfsvoering

Een goede, solide en gezonde bedrijfsvoering is essentieel voor een onderneming om beoogde resultaten te behalen. Immers moet er een duidelijk overzicht zijn over de behaalde resultaten en welke doelstellingen op welke manier gerealiseerd gaan worden. Voor het managen van dit scala aan activiteiten en verantwoordelijkheden wordt een manager bedrijfsvoering ingeschakeld. Welke algemene taken, en binnen welke resultaatgebieden, pakt iemand met deze functietitel precies aan?

Belangrijkste kenmerken van een manager bedrijfsvoering

Managers van de bedrijfsvoering krijgen de verantwoordelijkheid over het interpreteren van data afkomstig van diverse afdelingen. Daarnaast moeten ze strategische besluiten nemen en een plan van aanpak op een succesvolle manier implementeren. Het betreft een brede functie die gegevens en informatie uit verschillende afdelingsrapporten haalt om beleidsvoorstellen te maken en een strategie te ontwikkelen. Deze kunnen voorgelegd worden aan de Chief Executive Officer (CEO) en de Raad van Bestuur. Ondanks de onduidelijke grenzen van deze functie, welke afhangen van de specifieke organisatie, kent de functie een aantal algemene resultaatgebieden waar de focus op ligt.

1. Beleid

Allereerst is een manager van de bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en realiseren van beleid, waardoor doelstellingen binnen een bedrijf behaald kunnen worden. Processen moeten hierbij op een adequate manier zijn ingericht en naar behoren worden uitgevoerd. Overigens moet dit in overeenstemming zijn met hiervoor opgestelde uitgangspunten en criteria. Bij het maken van beleid en beleidsvoorstellen moeten ontwikkelingen in een sector of branche vertaald worden naar de kaders waarin beleid wordt gemaakt.
Om beleid, van verschillende afdelingen en processen, op te kunnen stellen en te kunnen implementeren, moet een manager in deze richting initiatieven leveren voor passend beleid. Overigens kan beleid op allerlei niveaus ontwikkeld worden, zoals voor de hele organisatie of voor een specifieke afdeling. Een voorbeeld is het opstellen van financieel beleid, waaronder begrotingen vallen die in lijn zijn met de financiële doelstellingen. Ook moeten hierbij de mogelijke risico's en haalbaarheid ingeschat en meegenomen worden.

2. Administratie en financiën

Ook draagt een manager van de bedrijfsvoering zorg voor de administratie en financiële status van een bedrijf, wat een belangrijke basis is voor een goede en succesvolle bedrijfsvoering. Hierbij buigt hij of zij zich over de correcte uitvoering van crediteuren- en debiteurenbeheer, fiscaliteiten, huuradministratie en liquiditeitenbeheer. Tevens moeten de bedrijfswaarde, investeringsberekeningen, liquiditeitsprognoses en marktwaarde opgesteld en geanalyseerd worden. Hiervoor kunnen vervolgacties ontwikkeld worden.

In aanvulling hierop verzorgt een manager bedrijfsvoering de ontwikkeling van de jaarrekening en begroting, waardoor resultaten inzichtelijk worden. Dit gebeurt volgens een planning, welke aan de gestelde eisen moet voldoen. Op deze manier wordt het duidelijk of vooraf opgestelde financiële doelstellingen behaald kunnen worden. Wat ook onder dit resultaatgebied valt, is het analyseren van jaarstukken, zowel financieel als non-financieel, en deze voorzien van commentaar.

Het is ook belangrijk dat financiële posities en de hieraan verbonden kosten en risico's beheerst worden. Dit omvat het formuleren van uitgangspunten voor beleid hierover en het overzien van de uitvoering van dit beleid. Ook moet de administratieve vastlegging van veranderingen gecontroleerd worden.

3. ICT en facilitair management

Een derde resultaatgebied van de manager van de bedrijfsvoering is het besturen van de informatie- en communicatietechnologie-afdeling (ICT) en het facilitair management. Aan deze afdelingen moet leiding en sturing gegeven worden om bedrijfsdoelstellingen te behalen en uitgangspunten hiervoor moeten onderbouwd worden en inzichtelijk zijn. Plannen voor de informatisering en automatisering van bepaalden processen en de ondersteuning vanuit systemen hiervoor moeten ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Overigens moet een manager van de bedrijfsvoering hier ook advies over geven aan de Raad van Bestuur en CEO.

Daarnaast is iemand in deze positie verantwoordelijk voor de interne dienstverlening en de faciliteiten die geboden worden aan het personeel. Denk hierbij aan huisvesting en het beschikbaar stellen en onderhouden van een kantine.

4. Procesoptimalisatie

Een organisatie opereert op basis van opgestelde en afgestemde processen om een bepaald product of dienst te leveren aan de klant. Deze processen moeten zo optimaal mogelijk verlopen. Hierbij moet een manager streven naar steeds effectievere, efficiëntere en klantgerichtere werkzaamheden. Het is daarom belangrijk om mogelijkheden voor verbetering in de procedures en werkmethoden te ontdekken.

Wanneer er kansen en mogelijkheden ontdekt worden, moeten deze ook vertaald worden naar verbetermethoden en verandervoorstellen. Gedurende dit proces heeft een manager van de bedrijfsvoering een actieve inbreng om continu de kwaliteit van processen te verbeteren. Ook dient hij of zij zich aan afgesproken protocollen, procedures en het beleid te houden.

5. Interne contacten

Binnen een bedrijf dienen managers bedrijfsvoering medewerkers aan te sturen, zodat zij hun taken tijdig en correct uitvoeren. Hiervoor moeten medewerkers aangemoedigd worden om het beste uit zichzelf te halen. Ook moet hierbij de balans tussen de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van elke afdeling in de gaten gehouden worden. Medewerkers moeten geholpen worden bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om zich steeds verder te blijven ontplooien.

Het is belangrijk dat een manager van de bedrijfsvoering een interdisciplinaire samenwerking bewerkstelligt. Hierbij wordt informatie uitgewisseld tussen verschillende afdelingen. Dit kan gefaciliteerd worden door de afdelingsverantwoordelijkheden te behartigen, voorstellen en ideeën in te brengen en deze met alle betrokkenen op elkaar af te stemmen. Ook moeten taken van afdelingen met collega's op de juiste wijze vormgegeven worden.

6. Externe contacten

Ook op extern gebied moeten de belangen van alle betrokken partijen buiten een organisatie behartigd worden. Immers moeten bijvoorbeeld samenwerkingspartners en klanten de samenwerking als positief ervaren. Het is hierbij belangrijk om het juiste imago te creëren voor een organisatie naar buiten toe, waarbij voldoende contact onderhouden wordt met alle partijen.

7. Informatievoorziening

Tot slot moet voor alle betrokkenen en belanghebbenden informatie beschikbaar zijn. Niet alleen collega's moeten goed geïnformeerd zijn over relevante zaken, maar ook klanten en andere externe partijen. Om dit te bewerkstelligen, stelt een manager bedrijfsvoering op periodieke wijze rapportages op. Hij of zij voert tevens analyses uit en creëert een overzicht van de verwachtingen.

Eigenschappen van een moderne manager bedrijfsvoering

Door op bovenstaande resultaatgebieden in te spelen, worden de vijf functies van management vervuld: plannen, organiseren, instrueren, coördineren en controleren. Op deze manier kan een bedrijf op een kwalitatieve, effectieve en inventieve manier op de markt opereren.

Om al deze taken adequaat uit te voeren, is modern management belangrijk. Dit omvat een goede coach zijn voor collega's en het beste in hun naar boven halen, waardoor een team kan groeien. Ook kan een moderne manager taken goed delegeren en uit handen geven, waarnaast hij of zij goed blijft communiceren met externe en interne contacten. Dit betekent veel luisteren en zowel feedback kunnen geven als ontvangen.

Daarnaast heeft een moderne manager veel kennis van een bepaald vakgebied, onder andere vergaard door het opdoen van veel ervaring. In aanvulling hierop is hij of zij integer en oprecht, waardoor gemakkelijk een vertrouwensband met collega's en bestuursleden opgebouwd kan worden. Hij of zij heeft ook een duidelijke missie en handelt niet slechts uit eigenbelang. Wanneer iemand in deze positie voor lastige keuzes staat, durft hij of zij een knoop door te hakken. Zo kunnen doelen uiteindelijk op een productieve en resultaatgerichte manier behaald worden.

Aangezien managers in de bedrijfsvoering veel kennis en ervaring moeten hebben, kan het aantrekkelijk zijn om een tijdelijke kracht in te huren. Doe bij ons een aanvraag en wij zoeken naar de ideale interim manager bedrijfsvoering, freelance manager bedrijfsvoering of zzp manager bedrijfsvoering voor jouw bedrijf. Ben jij juist zo'n tijdelijke professional die op zoek is naar een geschikte opdrachtgever? Dan maken wij snel en makkelijk een match nadat je jouw CV hebt geüpload.