Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Middelbaar Veiligheidskundige | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Middelbaar Veiligheidskundige | Freelance | Interim | ZZP

Middelbaar Veiligheidskundige | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Middelbaar Veiligheidskundigen:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Middelbaar Veiligheidskundigen
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 rollen van een middelbaar veiligheidskundige

Een middelbaar veiligheidskundige (MKV'er) houdt zich continu bezig met de arbeidsveiligheid van werknemers op de werkvloer. Daarnaast is deze functie gericht op preventief risicomanagement, zodat werkzaamheden soepel kunnen verlopen. Door middel van het geven van geschikt advies wordt de veiligheid van medewerkers binnen een bedrijf bewaakt en beheerd. Deze functie omvat een aantal essentiële rollen, waarmee een MKV'er een onmisbare toevoeging vormt op het veiligheidsmanagement binnen een organisatie.

Wat is en doet een MKV'er?

Een MKV'er beheert en controleert allerlei aspecten van veiligheid binnen een bedrijf. Een belangrijk onderdeel van deze functie is het geven van advies over de arbeidsomstandigheden. Hij of zij beschikt over veel kennis van het Arbobeleid, van het faciliteren van de gezondheid van werknemers tot het ontwikkelen van een effectief verzuimbeleid en het naleven van de Arbowetgeving. In veel landen is het inschakelen van de hulp van een MKV'er verplicht, maar dit hangt wel af van de grootte van een bedrijf en de mogelijke risico's die er spelen.

Tijdens zijn of haar werkzaamheden brengt een middelbaar veiligheidskundige de mogelijke gevaren en risico's van de werkzaamheden in kaart. Om deze risico's te minimaliseren en vermijden, bedenkt en implementeert hij of zij effectieve beheersmaatregelen. Naderhand wordt het effect van deze maatregelen geëvalueerd. Iemand met deze functie werkt op een operationeel niveau en weet veel af van de wetten en regels waar bedrijven zich aan moeten houden rondom arbeidsveiligheid. Tevens beschikt een MKV'er over kennis van het coördineren van veiligheidstaken op de werkvloer.

Welke rollen vervult een middelbaar veiligheidskundige?

In een bedrijf vervult een middelbaar veiligheidskundige diverse rollen om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

1. Risico-analist

Allereerst brengt iemand met deze functie alle mogelijke risico's van de taken en werkzaamheden op de werkvloer in kaart. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ongevallenanalyses uitgevoerd worden en veiligheidsprocedures en -instructies worden regelmatig gecontroleerd op hun effectiviteit en duidelijkheid. Ook het veiligheidsbeleid wordt met regelmaat onder de loep genomen. Op basis van deze analyses worden veiligheidsrapportages opgesteld, waarin knelpunten beschreven staan.

2. Adviseur

Aan de hand van de analyses die een MKV'er maakt, wordt een geschikt advies uitgebracht. Dit advies wordt gegeven aan het management en de directie van een bedrijf en eventueel aan een Ondernemingsraad. Hiermee wordt informatie gegeven over de huidige situatie en op welke gebieden er verbetering mogelijk is. Tevens worden hierbij passende maatregelen geïntroduceerd om de veiligheid van werknemers te verhogen. Voor de rol als adviseur is het belangrijk dat de veiligheidskundige op de juiste manier informatie kan vinden, interpreteren en toepassen in de praktijk.

3. Toezichthouder

Wanneer er, samen met de andere veiligheidskundigen en het management, concrete, preventieve maatregelen zijn ontworpen ter verhoging van de veiligheid, ziet een MKV'er erop toe dat deze correct worden geïmplementeerd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingen aan het veiligheidsbeleid of het toepassen van nieuwe veiligheidstaken. Hierbij zorgt de MKV'er ervoor dat iedereen zich houdt aan deze nieuwe taken of het veranderde beleid.

4. Instructeur

Als er nieuwe maatregelen geïntroduceerd worden, kan het ook voorkomen dat er voorlichting gegeven moet worden over de juiste toepassing ervan. Tevens kunnen instructies vereist zijn bij het veilig gebruiken van nieuwe hulpmiddelen of materialen. Hier is een MKV'er bij betrokken, bijvoorbeeld door uit te leggen hoe persoonlijke beschermingsmiddelen het beste gebruikt kunnen worden. Iemand met deze functie bij zo aan de ontwikkeling van de medewerkers als een coach en adviseur.

5. Vraagbaak

Een MVK'er beschikt over veel kennis van veiligheidskunde en vakinhoudelijke kennis. Daarom dient hij of zij ook als vraagbaak voor het personeel en management, bijvoorbeeld bij vragen over het veiligheidsbeleid, de huidige stand van zaken en verbetermethoden.

6. Netwerker

Een middelbaar veiligheidskundige heeft een groot netwerk opgebouwd binnen en buiten een organisatie. Hij of zij staat bijvoorbeeld veel in contact met de medewerkers en het management van een bedrijf. Hierbij fungeert een MVK'er als een spin in een web omtrent het adviseren, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten rondom de arbeidsomstandigheden. Ook onderhoudt iemand met deze functie contacten met externe deskundigen op het gebied van gezondheid, Arbobeleid en -wetgeving, verzuim en preventie.

7. Trendbewaker

Het is belangrijk dat een MVK'er ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en markt goed in de gaten houdt. Een belangrijke huidige ontwikkeling op het gebied van arbeidsveiligheid is bijvoorbeeld de flexibilisering van werk. Nederland heeft momenteel een van de meest flexibele arbeidsmarkten in West-Europa, wat inhoudt dat werkgevers en werknemers geen vaste contractrelatie aangaan. In dit geval wordt er juist meer gewerkt met tijdelijke contracten. Dit heeft vooral te maken met de fiscale en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in Nederland.

Echter, flexibel werk kan ook risico's en onzekerheden met zich meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Immers krijgen zij soms een andere training en scholing, ook over veilig werken, waardoor ze aan meer risico's worden blootgesteld. Een middelbaar veiligheidskundige moet rekening houden met deze mogelijk hogere arbeidsrisico's en hoe flexibel en vast werken op de juiste manier naast elkaar kunnen bestaan.

Een andere ontwikkeling is die van de robotisering. ICT wordt steeds ingewikkelder en breder toegepast en deze toepassingen hebben een grote invloed op werkzaamheden binnen organisaties. Geavanceerde machines en robots kunnen steeds meer taken uitvoeren die nu nog gedaan worden door mensen. De inzet van zulk soort machines en robots is van invloed op de veiligheid van werknemers, waarbij het de arbeidsomstandigheden kan verbeteren. Zo kunnen robots gevaarlijke en fysiek zware taken overnemen, zoals werken met gevaarlijke stoffen. Dit zorgt voor een vermindering van de fysieke en psychosociale risico's voor werknemers.

Overigens gaat ook deze trend gepaard met nieuwe risico's op de werkvloer. Er kunnen namelijk altijd onvoorziene situaties ontstaan waar een MVK'er in het veiligheidsbeleid rekening mee moet houden. Daarnaast leidt het tot een verandering van het menselijke werk en de rol van medewerkers. Hierbij moet er wel een goede samenwerking bestaan tussen mensen en robots met aangepaste maatregelen om werknemers in bescherming te blijven nemen.

Ben jij op zoek naar of ben je zelf een interim middelbaar veiligheidskundige, freelance middelbaar veiligheidskundige of zzp middelbaar veiligheidskundige? Doe bij ons een aanvraag of upload je cv en wij maken de ideale match.