• darkblurbg

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een ​Sociaal Pedagogisch Hulpverlener​     Ik ben een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Sociaal Pedagogisch Hulpverleners:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Interim Freelance ZZP Sociaal Pedagogisch Hulpverlener SPH

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


10 kenmerken van een sociaal pedagogisch hulpverlener

Als gevolg van een stoornis, ziekte, handicap of persoonlijke problemen kunnen mensen tijdelijk of langdurig professionele hulp nodig hebben om het leven weer zelfstandig op te pakken. Zij hebben dan intensieve begeleiding en ondersteuning nodig in een instelling of thuis om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Deze taak neemt een sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH) op zich.

Iemand met deze functie vervult diverse rollen, heeft een bepaalde dagindeling en kan werkzaam zijn binnen verschillende settingen. Daarnaast is samenwerking voor een SPH'er heel belangrijk om geïntegreerde zorg te kunnen bieden. Voor al deze verantwoordelijkheden zijn een aantal eigenschappen essentieel.

1. Professional, regisseur en steunpilaar

Een sociaal pedagogisch hulpverlener, oftewel SPH'er, houdt zich dus bezig met het welzijn van mensen en hun aanpassingsvermogen in de samenleving. Hiervoor is specifieke kennis en ervaring nodig en dit welzijnswerk is de afgelopen jaren flink onderschat. Toch vervult een SPH'er een drietal belangrijke rollen:

 • Professional. Allereerst is een SPH'er een professional die ontwikkelingen en veranderingen in het vakgebied goed in de gaten houdt en de praktijk hierop aanpast. Hierbij hoort ook een professionele houding, wat betekent dat er een balans moet zijn tussen betrokkenheid en afstand.
 • Regisseur. Als regisseur coördineert iemand met deze functie de zorg voor een cliënt samen met andere betrokken disciplines om een adequaat behandelplan op te stellen en uit te voeren.
 • Steunpilaar. Tot slot is een SPH'er een vertrouwenspersoon en steunpunt voor de cliënt en de directe betrokkenen. Zodoende is hij of zij een spin in het web van zorgverlening.

2. Algemene dagindeling

Binnen het vakgebied van sociaal pedagogische hulpverlening staat de zelfredzaamheid van een cliënt centraal. Om bij te dragen aan deze zelfredzaamheid voert een SPH'er een aantal taken uit.

Ten eerste brengt hij of zij de situatie van een cliënt in kaart samen met andere specialisten, zoals de psychiater, psycholoog, fysiotherapeut en orthopedagoog. Hierin worden directe betrokkenen en de woon- en leefsituatie meegenomen en de mogelijkheden en beperkingen van de persoon in kwestie. Aan de hand hiervan kan een behandelplan samengesteld worden met concrete begeleidings- en zorgdoelen, waarin rekening gehouden wordt met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Vervolgens wordt de zorg, zoals vastgesteld in het behandelplan, door de SPH'er gecoördineerd. Hiervoor wordt een taakverdeling gemaakt en collega's moeten op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen. Een SPH'er maakt bijvoorbeeld een rooster met activiteiten, doelen en therapieën uit het behandelingsplan. Gedurende dit hele proces wordt de cliënt intensief begeleidt, individueel of in een groep. Zo leert hij of zij omgaan met problemen en mogelijkheden gebruiken om verder te ontwikkelen. Dit kan gaan om praktische zaken, zoals boodschappen doen, maar ook creatieve uitingen, zoals schilderen. Het is dan de bedoeling dat de cliënt hier zelfstandig mee om leert gaan.

Regelmatig evalueert een SPH'er met andere behandelaars of het plan voldoende helpt en of het moet worden bijgesteld. Ook dient contact onderhouden te worden met het directe netwerk van de cliënt. Als laatste algemene taak houdt een SPH'er een dossier van elke cliënt bij met daarin de voortgang en status van de behandeling.

3. Ambulante, residentiële en semi-residentiële setting

De term sociaal pedagogisch hulpverlener is erg breed en omvat verschillende functies en werkvelden binnen drie verschillende settingen:

 • Ambulante hulpverlening. Dit wordt ook wel thuisopvang genoemd en hierbij woont de cliënt thuis, waarbij ondersteuning wordt gegeven om hier zelfstandig te blijven wonen. Doelgroepen die hieronder vallen zijn onder andere mensen met een verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel en probleemgezinnen.
 • Semi-residentiële hulpverlening. Binnen deze categorie vallen cliënten die thuis wonen, maar naar een instelling gaan voor een dagbehandeling. Voorbeelden zijn kleuterdagverblijven, psychiatrische klinieken en dagverblijven voor gehandicapten.
 • Residentiële hulpverlening. In de dag- en nachtopvang zijn cliënten opgenomen in een vervangende thuissituatie, zoals behandelingstehuizen voor kinderen en jongeren, bejaardenhuizen, crisisopvang voor gezinnen, afkickklinieken en psychiatrische ziekenhuizen.

4. Samenwerken in een multidisciplinair team

Cliënten die begeleiding ontvangen van een sociaal pedagogisch hulpverlener hebben vaak complexe problemen. Daarom werken SPH'ers in een multidisciplinair team aan een behandelplan. De teamsamenstelling kan flink verschillen, maar beroepen die hierbij betrokken zijn, zijn veelal artsen, psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders, ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

De leidinggevende is vaak een zorgcoördinator, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening. Een SPH'er heeft overigens ook de mogelijkheid om door te groeien naar beleidsmatige, leidinggevende functies, zoals een afdelingshoofd van een zorginstelling, zorgcoördinator of sectordirecteur.

5. Communicatief

Doordat een SPH'er met veel verschillende disciplines samenwerkt, moet hij of zij goed kunnen communiceren. Dit vereist ook een groot inlevingsvermogen om een boodschap op een tactvolle manier aan de cliënt over te brengen. Tevens dient een SPH'er goed te luisteren naar het verhaal van een cliënt en de mensen in zijn of haar omgeving. Hierbij vraagt iemand in deze positie door en rapporteert op een objectieve manier over de situatie en het niveau van een cliënt aan de directe betrokkenen en collega's. Overigens betekent dit ook dat een SPH'er in staat is om het gebruik van verschillende middelen en methoden uit te leggen en te verklaren.

6. Creatief

Creativiteit is voor deze baan ook erg belangrijk, wat gaat over de vaardigheid om bruikbare en originele oplossingen te ontwikkelen en hanteren. Dit moet overigens wel passen bij het beleid van een organisatie, maar kan zorgen voor meer persoonsgerichte zorg, waardoor cliënten zich meer gehoord voelen. Tevens kan de zorg hierdoor beter aansluiten op de behoeften en wensen van iemand, wat bijdraagt aan zijn of haar welzijn.

7. Flexibiliteit

Een SPH'er is verantwoordelijk voor uiteenlopende taken en werkzaamheden en moet snel kunnen schakelen tussen verschillende behandelmethoden, wanneer een aanpak niet tot de gewenste resultaten leidt. Ook moet hij of zij verschillende gedragslijnen kunnen hanteren. Onder deze eigenschap valt tevens om kunnen gaan met wisselende dagindelingen. Immers weet een SPH'er vaak niet wat een dag hem of haar gaat brengen. Soms wordt een SPH'er geconfronteerd met onverwachte gedragingen en reacties van cliënten. Daarnaast zijn er onregelmatige diensten en kan het voorkomen dat taken van een ander overgenomen moeten worden.

8. Georganiseerd

Op methodische wijze wordt samen met collega's een behandelplan opgesteld, specifiek gericht op de zorgvraag van een cliënt. Hiervoor moet een SPH'er erg doelgericht, planmatig en systematisch kunnen werken. Alle betrokken collega's moeten overigens een duidelijke taak hebben en deze uitvoeren volgens de vastgestelde normen aan kwaliteit en tijdsbesteding. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

9. Stressbestendig

Een sociaal pedagogisch hulpverlener moet sterk in zijn of haar schoenen staan en kalm blijven bij emoties en spanningen. Cliënten kunnen namelijk last krijgen van een acute psychose, waarbij direct en op een adequate manier ingegrepen moet worden en crisishulpverlening toegepast moet worden. Een andere oorzaak van stress is een tekort aan personeel, waarbij een SPH'er eveneens goed moet blijven functioneren.

10. Zelfstandig

Tot slot dient een SPH'er zelfstandig te zijn om direct te kunnen handelen in situaties. Iemand in deze positie moet op zijn of haar eigen kennis en ervaring terug kunnen vallen om de juiste beslissingen te nemen.


Ik ben een sociaal pedagogisch hulpverlener

Ben jij een interim sociaal pedagogisch hulpverlener, freelance sociaal pedagogisch hulpverlener of zzp sociaal pedagogisch hulpverlener en op zoek naar de ideale opdrachtgever in een ambulante, residentiële of semi-residentiële setting? Upload dan je CV en wij zoeken voor jou een geschikte match.

Ik zoek een sociaal pedagogisch hulpverlener

Ben jij juist een opdrachtgever die naar een zelfstandige professional op dit gebied zoekt? Ook dan kun je bij ons een terecht door een aanvraag te doen, waarna wij de beste kandidaat zoeken voor de klus.