Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Verzuimmanager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Verzuimmanager | Freelance | Interim | ZZP

Verzuimmanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Verzuimmanagers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Verzuimmanagers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

10 tips voor een verzuimmanager

De kosten van verzuim voor werkgevers worden geschat op vijf miljard euro en werk gerelateerd verzuim zorgt naast hoge doorlopende loonkosten ook voor uitval van personeel. Doordat langdurige ziekte en uitval van medewerkers veel kosten met zich meebrengt, wordt vaak een verzuimmanager ingeschakeld. Hij of zij richt zich op het beheer, beleid en management van verzuim in een bedrijf om verzuimpercentages omlaag te brengen.

Uiteindelijk zetten verzuimmanagers zich in voor het welzijn van medewerkers en de gezondheid van een onderneming. Wat houdt deze functie precies in en welke tips kunnen managers in deze richting opvolgen om passend verzuimbeleid op te stellen en verzuimmanagement te optimaliseren?

Wat houdt de functie van een verzuimmanager in?

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, wordt dit aangeduid met de term verzuim. Een werkgever is in dit geval verplicht om het loon over de verzuimde dagen door te betalen, wat een grote kostenpost kan worden. Immers leidt verzuim tot economische schade, doordat er geen opbrengst tegenover bepaalde personele kosten staat. Tevens kunnen gezondheidsklachten van medewerkers, veroorzaakt door hun werkzaamheden, leiden tot individuele en maatschappelijke schade. Daarom is het belangrijk om ziekteverzuim onder medewerkers terug te dringen, waar een verzuimmanager bij kan helpen.

Het managen van verzuim gaat over het bewaken van de verzuimcijfers, waarvoor een passend verzuimbeleid en nauwkeurige registratie vereist zijn. Daarnaast moeten mogelijke gevolgen van verzuim opgevangen worden, zodat de bezetting op de werkvloer op peil en een organisatie draaiende gehouden kunnen worden. Tijdens het traject van een zieke medewerker zijn verzuimmanagers actief bij diverse activiteiten, zoals het ziekmelden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Tevens kan iemand in deze positie advies geven aan de werkgever over de omgang met en procedure bij een zieke medewerker.

Binnen verzuimmanagement ligt er veel nadruk op de oorzaak van verzuim en de benodigdheden om weer aan het werk te kunnen gaan. Indien het nodig wordt geacht, kan een manager van verzuim een bedrijfsarts inschakelen om de oorzaak en mogelijke oplossingen nauwkeurig vast te stellen. Tijdens de hele ziekteperiode van een werknemer kan deze manager een rol spelen.

10 Tips voor verzuimbeleid en -management

Binnen verzuimmanagement is het allereerst belangrijk dat er een solide verzuimbeleid opgesteld en nageleefd wordt. Op deze manier is er inzicht in de verzuimpercentages en kan een standaard procedure opgevolgd worden. Vervolgens moet het verzuim ook op de juiste manier gemanaged worden. Voor beide fasen van verzuimmanagement worden hieronder een aantal tips gegeven.

1. Ontwerp een verzuimprotocol

In een verzuimprotocol staat vermeld hoe een organisatie omgaat met verzuim van medewerkers. Dit omvat welke stappen ondernomen moeten worden bij een ziekmelding en welke rechten en plichten zowel de werknemer als werkgever heeft. Hierdoor is het voor alle medewerkers duidelijk wat zij in het geval van ziekte moeten doen en ook voor de werkgever staat alles duidelijk op papier.

2. Verzorg een basiscontract

Wanneer je als werkgever personeel in dienst hebt, ben je verplicht om een basiscontract te hebben met een arbodienst, wat ook in het verzuimbeleid terechtkomt. Dit contract moet een aantal zaken bevatten:

 • Welke taken ondersteund worden door een arbodienst of bedrijfsarts.
 • Belangrijke bepalingen met betrekking tot een bedrijfsarts, zoals de toegang en hoe hij of zij advies geeft over preventie.
 • Een klachtenprocedure, met daarin hoe en waar klachten ingediend kunnen worden.
 • De rol van de preventiemedewerker en de ondernemingsraad en de samenwerking tussen deze partijen.

3. Maak duidelijke afspraken met de bedrijfsarts

Elke werknemer heeft recht op een gesprek met een bedrijfsarts, wat een werkgever bekend moet maken aan zijn of haar werknemers. De bedrijfsarts moet ook vrije toegang tot de werkvloer hebben en samen kunnen werken met een preventiemedewerker en/of medezeggenschap. Het is dus belangrijk om deze onderdelen in het verzuimbeleid vast te leggen.

4. Maak duidelijke afspraken met de preventiemedewerker

Ook de rol van een preventiemedewerker moet duidelijk worden gemaakt in het verzuimbeleid. Dit is iemand die mogelijke problemen in een organisatie kan signaleren en hierover advies kan geven. Het is een wettelijke verplichting om een preventiemedewerker in te schakelen, maar hij of zij kan ook een rol spelen in het voorkomen van verzuim.

5. Maak duidelijke planningen voor RI&E en PMO

Ieder bedrijf met personeel moet regelmatig inventariseren of er risico's zijn binnen het werkveld voor medewerkers om passende maatregelen hiertegen te ondernemen. Dit wordt gedaan via een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarmee risico's gesignaleerd en verminderd worden binnen een bedrijf.

In aanvulling hierop is het vaststellen van de manier van preventief medisch onderzoek (PMO) doen een verplichting voor werkgevers vanuit de Arbowet. Een verzuimmanager houdt zich hierbij bezig met een vragenlijst met fysieke onderzoeken, waardoor inzicht verkregen wordt in het energieniveau, de leefstijl, het werkvermogen en gezondheidsrisico's van medewerkers. Elke werknemer krijgt tijdens een persoonlijk adviesgesprek de resultaten van het onderzoek. Overigens wordt gedurende dit hele proces de privacy van werknemers gewaarborgd. Ook kan een manager hierbij kiezen voor een groepsrapportage om de gezondheid en productiviteit van werknemers over het algemeen te verbeteren. Uiteindelijk kan hiermee verzuim voorkomen en verminderd worden.

6. Blijf verder ontwikkelen

Ook binnen de wereld van verzuimmanagement blijven nieuwe inzichten ontstaan en als verzuimmanager is het belangrijk om te blijven ontwikkelen op dit gebied. Hiervoor kunnen trainingen en cursussen gevolgd worden. Zo kan verzuim effectief beheerst en beperkt blijven worden.

7. Integreer software

Software is een belangrijk hulpmiddel bij goed verzuimmanagement en maakt het werk een stuk makkelijker. Deze software moet geïntegreerd worden met andere systemen, zoals het personeelsbeheer. Op deze manier kan de afwezigheid van personeel gemeten, gevolgd en zelfs voorspeld worden. Door software te integreren met systemen voor de planning, salarisadministratie en tijdrapportage zijn verzuimpercentages accurater. Ook maakt dit het bijhouden en bewaken van verzuim eenvoudiger, waardoor het makkelijker verminderd wordt. Tevens is het uitwisselen van verzuimgegevens met het UWV een stuk makkelijker en zo wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter.

8. Gebruik actief data

De data die via verzuimsoftware vergaard wordt, moet vervolgens ook goed gebruikt worden. Zo kunnen patronen en trends rondom verzuim gedetecteerd worden, waardoor ook betere beslissingen genomen worden omtrent verzuimmanagement.

9. Onderzoek flexibiliteit voor medewerkers

Het wordt steeds belangrijker om werknemers flexibiliteit te bieden, bijvoorbeeld door middel van het werken van flexibele uren die bij hun leefstijl en tegelijkertijd bij de behoeften van een bedrijf passen. Ook moeten verzuimmanagers kijken naar het leven van werknemers buiten hun werk om hen het gevoel te geven dat er echt in ze geïnvesteerd wordt. Eenvoudige veranderingen kunnen hierbij al een groot verschil maken, zoals het bieden van de mogelijkheid om een ploeg te kiezen waarin ze werken. 85 procent van de medewerkers gelooft immers dat meer flexibiliteit hun productiever maakt en een investering hierin kan tevens kosten besparen en het geluk van medewerkers vergroten.

10. Communiceer een helder doel

Door werknemers te laten weten dat ze waarde toevoegen door hun werk en een verschil maken, waarderen ze het doel van een bedrijf ook meer. Hierdoor blijven ze langer werken bij een organisatie en hebben ze gemiddeld minder ziektedagen. Daarom moet een verzuimmanager zich richten op het verspreiden van een duidelijk doel waar iedereen in een bedrijf aan mee wil werken.


Ben je een verzuimmanager die op zoek is naar een geschikte opdrachtgever? Als je bij ons je CV uploadt, zoeken wij de perfecte match!

Ook opdrachtgevers die nog zoeken naar de ideale interim verzuimmanager, freelance verzuimmanager of zzp verzuimmanager kunnen bij ons een aanvraag doen, waarna we snel de juiste professional vinden.