Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Zorgcoördinator onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Zorgcoördinator onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Zorgcoördinator onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Zorgcoördinators onderwijs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Zorgcoördinators onderwijs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een zorgcoördinator onderwijs?

Binnen het onderwijs is het erg belangrijk dat de belangen van de leerlingen altijd goed behartigd en bewaakt worden. Immers hebben sommige leerlingen baat bij meer ondersteuning en hulp, waar anderen dit juist weer minder nodig hebben. Wanneer leerlingen op de juiste manier begeleid worden gedurende hun schoolcarrière zullen zij een stevigere basis hebben gevormd voor hun verdere carrière en leven.

Een beroep dat zich richt op de intake, doorstroom en uitstroom van leerlingen op scholen is de zorgcoördinator onderwijs. Daarnaast is iemand met deze functie gespecialiseerd in het signaleren van additionele ondersteuningsbehoeften voor bepaalde leerlingen, waarvoor de juiste middelen ingezet kunnen worden. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een zorgcoördinator in het onderwijs en wat zijn de functie eisen van deze baan?

2. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een zorgcoördinator onderwijs?

Een zorgcoördinator die werkzaam is in het onderwijs richt zich op de interne zorgstructuur van een school en met name op het signaleren van behoeften onder leerlingen voor het krijgen van extra ondersteuning. Voor leerlingen die extra ondersteuning en stimulering nodig hebben, kunnen dan de juiste middelen gevonden worden om de zorg te verbeteren. Gedurende de intake, doorstroom en uitstroom van leerlingen is de zorgcoördinator actief. Zorgcoördinatoren kunnen actief zijn op diverse onderwijsinstellingen, waaronder het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook het speciaal-, praktijk- en beroepsonderwijs. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een zorgcoördinator onderwijs precies?

A. Zorgdragen voor de zorgcoördinatie op een onderwijsinstelling

Allereerst dient een zorgcoördinator in het onderwijs de zorg die geleverd wordt op een onderwijsinstelling te coördineren. Dit wordt gedaan door zorgactiviteiten tussen de eerste- en tweedelijns zorgverleners te coördineren, wat betekent dat de verschillende vormen van begeleiding afgestemd moeten worden op elkaar. Ook moeten hiervoor taken verdeeld worden tussen alle betrokken partijen en experts en er moet worden vastgesteld hoe de interne leerlingbegeleiding uitgevoerd wordt met behulp van activiteiten van externe hulpverleners. Tevens is de zorgcoördinator verantwoordelijk voor het bijhouden van het beschikbare budget voor noodzakelijke begeleidingsuren en zorgactiviteiten voor leerlingen.

B. Bijdragen aan het ontwikkelen van het zorgbeleid

Het is in een zorginstelling ook belangrijk dat er een goed zorgbeleid wordt opgesteld, zodat iedere leerling de juiste, gelijke aandacht kan krijgen. Dit wordt gefaciliteerd door het zorgbeleid te toetsen en evalueren en door een bredere maatschappelijke oriëntatie toe te passen op dit beleid. Nieuwe ontwikkelingen en veranderingen moeten op een adequate manier geïmplementeerd worden in het zorgbeleid. Ook moet de deskundigheid van zorgcoördinatoren continu ontwikkeld blijven worden op het gebied van subsidiëring en de geldende wet- en regelgeving. Op deze manier kan de beste zorg voor alle leerlingen geleverd worden binnen de kaders van de wet- en regelgeving en het vastgestelde budget.

C. Verzorgen van bijzondere en intensieve begeleiding van leerlingen

Sommige leerlingen vereisen meer hulp en ondersteuning dan anderen, waarvoor zorgcoördinatoren begeleidingsgesprekken moeten voeren naar het voorstel dat wordt gegeven door coaches, het ondersteuningsteam (OT) of betrokken teamleiders. Daarnaast moeten gesprekken met de ouders of verzorgers van de desbetreffende leerling gehouden worden, zodat een volledig beeld van de situatie verkregen kan worden. Vervolgens worden de specifieke problemen van leerlingen besproken met externe instanties om een concreet en toepasbaar handelingsplan voor leerlingen op te kunnen stellen en uit te kunnen voeren. Een zorgcoördinator in het onderwijs dient ook een speciale coach te informeren en begeleiden om leerlingen die dit nodig hebben de juiste hulp te bieden.

D. Bijdragen aan de ontwikkeling van beleid voor de begeleiding van leerlingen

Niet alleen moet er een beleid zijn voor een specifieke onderwijsinstelling om leerlingen die dit nodig hebben op de juiste manier extra te begeleiden en ondersteunen, ook moet er een algemeen beleid zijn over de juiste begeleiding van leerlingen. Hiervoor moeten landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en de manier van leerlingenbegeleiding gevolgd worden, waarover vervolgens gerapporteerd dient te worden aan de directie. Vernieuwingen moeten op een adequate manier geïmplementeerd worden en er moet zorggedragen worden voor de evaluatie van kwaliteitszorg met als uiteindelijk doel het verbeteren van de leerlingbegeleiding in het algemeen.

E. Afleggen van verantwoording aan de directie

Een zorgcoördinator in het onderwijs moet verantwoording afleggen aan de directie van een zorginstelling over de kwaliteit en uitvoering van het opgestelde zorgbeleid. Hierbij moeten te allen tijden de huidige wet- en regelgeving en specifieke richtlijnen in acht genomen worden. Dit is essentieel om specifieke beleidslijnen te formuleren en onderwijsprogramma's vast te stellen in het belang van het onderwijsleerproces. Een zorgcoördinator neemt belangrijke besluiten over de vormgeving en uitvoering van het zorgbeleid binnen een school en vertegenwoordigt ook een onderwijsinstelling.

F. Onderhouden van contacten

Een zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het onderhouden van diverse interne en externe contacten met:

 • Leerlingen, om hen naar tweede- of derdelijns begeleiding door te verwijzen.
 • Ouders of verzorgers, over de extra zorg die hun kind nodig heeft.
 • Eerste- en tweedelijns zorgverleners, over leerlingen die extra zorg nodig hebben om de juiste zorg te bieden.
 • Ambulante begeleiders, over de financiering binnen onderwijsinstellingen.
 • Externe professionals, over bepaalde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hen op een adequate manier door te verwijzen.
 • Groepsleerkrachten en andere interne begeleiders (op het primaire onderwijs), om een soepele aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen.
 • Vertegenwoordigers van scholen in een samenwerkingsverband, over het ingevoerde zorgbeleid en de ontwikkeling ervan.

3. Welke functie eisen gelden er voor een zorgcoördinator onderwijs?

Door het dynamische karakter van dit beroep komt het vaak voor dat mensen als zelfstandige zorgcoördinator aan de slag gaan. Voorbeelden van een tijdelijke functie zijn bijvoorbeeld een interim zorgcoördinator onderwijs, freelance zorgcoördinator onderwijs en zzp zorgcoördinator onderwijs. Door als tijdelijke kracht te werken, ben je flexibel in te zetten voor potentiële opdrachtgevers en vergaar je kennis van diverse, uiteenlopende situaties, wat jouw expertise binnen dit vakgebied vergroot. De volgende functie eisen gelden voor een zorgcoördinator onderwijs:

 • Opleiding tot zorgcoördinator of ondersteuningscoördinator volgen om de basiscapaciteiten te ontwikkelen voor het correct uitvoeren van deze baan.
 • Eventueel extra opleidings- of trainingsactiviteiten volgen om binnen de gewenste onderwijsinstelling aan de slag te kunnen.
 • Zowel theoretische als praktische kennis van het onderwijs en het coördineren van zorg binnen onderwijsinstellingen.
 • Kennis van regelgeving omtrent subsidiëring, het werven van fondsen en zorgbeleid binnen het onderwijs.
 • Kennis van verwijzingsproblematiek met betrekking tot het verwijzen van leerlingen naar externe partijen en deskundigen.
 • Inzicht in een specifieke organisatie, uitvoerende taken en de toegepaste werkwijze.
 • Inzicht in en kennis van de mogelijkheden van instanties die zich richten op hulpverlening van leerlingen.
 • Kennis kunnen overdragen naar diverse betrokken partijen, zoals leerlingen, ouders en zorgverleners.
 • De uitvoering van een zorgvuldig samengesteld zorgplan begeleiden, coördineren en initiëren.
 • Helpen en verzorgen, aangezien je leerlingen de best mogelijke ondersteuning wilt bieden met jouw dienstverlenende karakter.
 • Samenwerken met verschillende groepen van experts en betrokken partijen om de beste oplossing voor problemen te vinden.
 • Anderen iets bijbrengen, waarbij je de situatie aan mensen duidelijk kunt uitleggen en hen kunt vertellen over een doeltreffende oplossing.
 • Geordend en netjes werken om ervoor te zorgen dat je het overzicht in een situatie kunt bewaren en waardoor ook anderen begrijpen en volgen waar je aan werkt.
 • Vertrouwen creëren bij anderen dat je volgens de gemaakte afspraken te werk gaat en dat de afgesproken taken uitgevoerd worden.
 • Risico's vermijden en tegelijkertijd mogelijke risico's opsporen om ervoor te zorgen dat de geleverde zorg aan leerlingen niet in gevaar komt.