• darkblurbg

Adviseur Geluid en Luchtkwaliteit VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Geluid en Luchtkwaliteit voor 16 - 24 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 22 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2030, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Stedelijke Ontwikkeling
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad. De afdeling bestaat uit vier teams: team Stedelijk beleid, team Ruimtelijk beleid, team Grondzaken en team Projectmanagement.

Het team Ruimtelijk Beleid
Het team Ruimtelijk Beleid is samen met het team Stedelijk Beleid verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van de directie Stad. Binnen dit team werken de disciplines Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Landschap, Stadsecologie, Erfgoed & Architectuur (secretariaat stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit) en Geluid & Luchtkwaliteit.

Het team heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet en het tot stand komen van de Omgevingsvisie en een Omgevingsplan en draagt daarnaast bij aan de realisatie van concrete projecten. Het team draagt zorg voor het opstellen en bewaken van een integrale visie op de ruimtelijke kwaliteit van de stad en haar omgeving (bebouwd en onbebouwd). Zij integreert daarbij ambities vanuit het team Stedelijk Beleid en geeft richting aan de gewenste ruimtelijk fysieke omgeving van de stad. Het team draagt zorg voor de vertaling van beleid vanuit hogere overheden naar lokaal beleid en legt het beleid vast in bestemmingsplannen. Daarnaast heeft het team een belangrijke rol bij de advisering over en begeleiding van (bestemmings)plannen van derden, in samenwerking met de afdeling VVH (Vergunningen).

Opdracht
Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan. Ten behoeve van voornamelijk deze reguliere werkzaamheden (projecten en planbegeleiding) zijn wij op zoek naar een Adviseur Geluid & Luchtkwaliteit. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit de begeleiding van en advisering voor ruimtelijke procedures voor initiatieven van de gemeente of van andere initiatiefnemers.

Belangrijke werkzaamheden hierbij zijn:

 • Beoordeling & advisering bestemmingsplannen, projecten, bouwplannen en verkeersplannen e.d. op het gebied van geluid en luchtkwaliteit;
 • Beoordeling ruimtelijke onderbouwingen, akoestische onderzoeken (geluidbelasting op de gevel en gevelweringsonderzoeken) en luchtkwaliteitsonderzoeken;
 • Bepalen van de noodzaak van nader onderzoek op het gebied van geluid en luchtkwaliteit;
 • Zelf verrichten van (quickscan) onderzoeken met behulp van specifieke software (Geomilieu);
 • Het opstellen van hogere waarde besluiten geluid;
 • Vervullen van de rol van opdrachtgever voor specialistische onderzoeken op het beleidsterrein voor externe adviseurs;
 • Verstrekken van informatie op het vakgebied en het afhandelen van klachten;
 • Vertaling van adviezen in leesbare voorstellen en notities;
 • Adviseert het management en het bestuur;
 • Zorg dragen voor de bestuurlijke besluitvorming.

Vereisten

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op het vlak van geluid & luchtkwaliteit op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur geluid & luchtkwaliteit in de afgelopen 8 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 4 jaar.
 • Uurtarief vanaf € 66,50 en gemaximeerd op € 81,- inclusief reiskosten, exclusief BTW.

Competenties
Van groot belang is niet alleen de vraag wat de medewerker doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij / zij dat doet. Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren en participeren etc.

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 28 oktober 2020 van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 27 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.