• darkblurbg

Azure Data (Platform) Engineer VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Azure Data (Platform) Engineer voor 32 uur per week tot 24 december 2020. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio Flevoland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 14 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

Organisatie Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 450 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij zijn de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Provincie Flevoland is een uitdagende en inspirerende werkgever. Ons werkveld? De samenleving! Elke dag werken wij aan Flevoland op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. We zijn een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving.

Visie en ambitie met betrekking tot data De provincie beschouwt data als onmisbaar element voor het realiseren van maatschappelijke opgaven (coalitiedoelen) en ziet dat de provincie zich hiermee kan onderscheiden. In de informatiestrategie 2021 – 2024 is dan ook een stevige ambitie met betrekking tot data neergezet.

De komende jaren wordt extra geïnvesteerd in kennis en capaciteit op dit gebied. Dagelijks zijn diverse dataprofessionals vanuit verschillende organisatieonderdelen bezig om de ambitie vorm te geven. Voor een snelle en goede ontwikkeling van het data platform is samenwerking tussen de gebruikers (m.n. de afdelingen Strategie & Beleid en INFRA) en de afdeling Informatievoorziening essentieel. In dit kader wordt de inrichting van een ‘Data Innovatie Team’ voorzien, een virtueel team met specialisten van de genoemde afdelingen.

Deze ambities vragen ook om investeringen in nieuwe digitale middelen op data-gebied, zoals een dataknooppunt voor het snel en goed uitwisselen van data met ketenpartners, een geo-dataplatfom en een generiek dataplatform.

Dataplatform 

Voor het centraal verzamelen, ontsluiten en delen van data gaat Flevoland werken met een generiek dataplatform. Met dit platform zijn makkelijker dwarsverbanden tussen verschillende datasets te leggen en analyses te maken.

In 2019 zijn hier de eerste ervaringen mee opgedaan op een tijdelijk dataplatform, gebruik makend van ‘use cases’ van de afdelingen. Voor verdere ontwikkeling schaft de provincie in 2020 een definitief dataplatform aan. De provincie heeft op basis van de uitgevoerde proef gekozen voor de “software stack” van Microsoft voor de invulling van het dataplatform. Hierbij kunnen de volgende tools worden ingezet: Azure Datafactory, Azure Event Hubs, Azure SQL Datawarehouse, Azure Data Lake, Azure Databricks, Azure Datacatalog, Azure Machine learning studio, Azure stream analytics en Microsoft Power BI. De provincie sluit hierbij aan op ontwikkelingen bij andere provincies, waarmee de interprovinciale samenwerking wordt vereenvoudigd.

De provincie heeft gekozen voor de volgende strategie voor invoering van het dataplatform: “klein beginnen met gezamenlijk dataplatform en vervolgens doorgroeien”. Binnen deze gefaseerde aanpak zijn twee plateau’s gedefinieerd:

 • In plateau 1 wordt gestart met het formeren van een projectteam, het verwerven van een externe leverancier om het dataplatform volgens de provinciale architectuur in te richten en met het opstellen van procedures.
 • In plateau 2 wordt begonnen met uitvoering van use cases, wordt de opleiding gevolgd, worden de processen zo nodig aangepast, de organisatie/rollen ingericht en inzicht verkregen in de ontwikkeling van de kosten van het dataplatform. Zodra het dataplatform in gebruik is en zich in de praktijk bewezen heeft, wordt een aantal bestaande voorzieningen gemigreerd naar het dataplatform. Daarbij wordt (onder meer) gedacht aan:
 • de Pentaho ETL voor het verzamelen en transformeren van de brondata;
 • de Oracle staging database voor het opslaan van data voor dashboards en rapportages;
 • de Cognos omgeving die gebruikt wordt voor het maken van bedrijfsvoering rapportages;
 • de bestaande Tableau dashboards toepassingen voor Infra en S&B OBI.

Op basis van de resultaten van plateau 2 moet het dataplatform goed kunnen worden belegd binnen de provinciale organisatie, inclusief de beheersen van de kosten en mogelijkheden voor de doorontwikkeling op interprovinciaal vlak.

Opdracht 

Voor het project Azure Dataplatform zoeken we een enthousiaste en ervaren Azure Data (platform) Engineer. De werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

 • Ondersteunen bij het opstellen van de wensen en eisen ten aanzien van het dataplatform bij business (vraagzijde) en IT (randvoorwaarden)
 • Valideren/aanscherpen van Azure Dataplatform architectuur (Azure services)
 • Data Platform Engineering: realisatie van de ontworpen Azure Dataplatform architectuur, inclusief een OTAP-omgeving en een deployment methode
 • Data Engineering: ontwerpen en ontwikkelen van enkele toepassingen in samenwerking met de data-analisten van het data team. (bronontsluiting van Saas en on premise databronnen, transformatie naar informatieproducten.
 • Opzetten van de Azure Data Catalog en het begeleiden van de mensen van het datateam bij het gebruik hiervan.
 • Inrichten van proces monitoring
 • Inrichten van kosten monitoring

Minimumeisen

 • De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd vanaf de thuiswerkplek. In enkel uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om werkzaamheden in het provinciehuis uit te voeren. Als het provinciehuis wordt heropend dient de kandidaat vanaf dat moment zijn werkzaamheden uit te voeren in het provinciehuis te Lelystad;
 • Uurtarief maximaal € 98, - exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werk;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met Azure Data Platform Engineering, met name met de services Azure Data Factory, Azure Data Lake/Blob Store, Azure Functions;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met deployment in Azure, bij voorkeur gebruikmakend van Azure DevOps;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met het ontwikkelen van data pipelines in vooral Azure Data Factory en evt Azure Functions icm Python

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Bij voorkeur certified Azure Data Engineer
 • In ieder geval kennis van en ervaring met: Azure Data Factory, Azure SQL, Azure Blob store en/of Data Lake, Azure Data Catalog, Azure DevOps, Python
 • Tevens kennis van en ervaring met: ontsluiten van Saas bronnen, on premise bronnen en via API’s
 • Op de hoogte van data engineering en data warehousing best practices
 • Projectaanpak kennis/ervaring zowel waterval en agile

CV-richtlijnen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg met de opdrachtgever.

Planning 

De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op dinsdag 20 oktober 2020 tussen 11:00 uur en 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 19 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.