• darkblurbg

Beleidsadviseur bodem VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur bodem voor 27 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 4 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De afdeling Strategie & Beleid (S&B) is de beleidsafdeling van de provincie die proactief inspeelt op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Met 130 deskundige en enthousiaste medewerkers zijn we verantwoordelijk voor de beleidsthema’s Ruimte, Water, Milieu, Energie, Natuur, Landschap, Sport, Cultuur, Kunst, Samenleving, Economie, Landbouw Meerdere Smaken, Recreatie, Toerisme, Circulaire Economie, Mobiliteit, OV en Smart Mobility. We richten ons op de strategische opgaven voor de lange termijn en de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale beleid. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die leefomgevingskwaliteit.

Opdracht
Als beleidsadviseur bodem ben je onderdeel van het team milieu (7 collega’s) en je bent breed inzetbaar op alle dossiers die spelen op het gebied van bodem, bodemsanering en grondwaterverontreinigingen. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s op de afdeling (waaronder de teams water, ruimtelijke ordening en duurzame energie) en met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, waar onder andere de uitvoerende bodem- en grondwatertaken van de provincie zijn belegd. Actuele dossiers zijn onder meer:

 1. de implementatie van de Omgevingswet ten aanzien van de bodem- en grondwaterkwaliteitstaken, waaronder de overdracht van bodemtaken naar gemeenten en het doorontwikkelen van grondwaterkwaliteitsbeleid ivm het vervallen van de Wet bodembescherming;
 2. het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van zeer zorgwekkende stoffen, zoals PFAS, en het adequaat vertalen hiervan naar Flevolands beleid cq de uitvoeringspraktijk;
 3. het benutten van de ondergrond voor onder andere bodemenergie (waaronder regulering en stimulering), en
 4. het provinciale aanspreekpunt zijn voor de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek t.a.v. van de uitvoering van bodem-, bodemsanerings- en grondwatertaken die zij namens de provincie uitvoeren.

Het betreft vervanging van een medewerker die vanwege ziekte afwezig is.

Zelfstandig behartigen van het dossier:

 • Strategisch advies en beleidsontwikkeling;
 • Vertegenwoordigen van Flevoland in landelijke en regionale netwerken;
 • Opdrachtgever en sparringpartner Omgevingsdienst;
 • Begeleiding junior functie (t.z.t. aan te trekken)

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd op het provinciehuis, echter momenteel vanwege de coronacrisis vanaf de thuiswerkplek. Als de samenwerking dit vereist kan -binnen gestelde kaders vanwege de coronacrisis- gebruik worden gemaakt van faciliteiten op het provinciehuis;
 • Uurtarief maximaal € 105,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Minimaal een afgeronde opleiding op HBO Bachelor-niveau;
 • Er is geen vaste werkdag/ dagen. Er is een flexibele verdeling van werkzaamheden over de week. De werkdagen worden in overleg bepaald;
 • Als onderdeel van de selectieprocedure wordt er gevraagd naar een visie ten aanzien van de belangrijkste uitdagingen in dit werkveld en de samenwerking met de Omgevingsdienst. Wanneer een kandidaat wordt uitgenodigd dan verwachten wij deze visie op maximaal 1 A4 voorafgaand aan het gesprek. In het gesprek zien wij graag een toelichting van de visie in maximaal 5 minuten aan de hand van enkele PowerPoint sheets.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring in een rol als beleidsadviseur bodem binnen Rijk, provincie, gemeente en/of milieudienst;
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis en meer dan 2 jaar ervaring met (1) Wet bodembescherming, (2) Omgevingswet, (3) Besluit bodemkwaliteit, (4) integratie bodem- en grondwaterkwaliteitsbeleid;
 • Aantoonbare werkervaring met het opdrachtgeven aan een milieudienst en/of het aansturen en begeleiden van werkzaamheden van een junior collega;
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met visieontwikkeling en uitvoeringsprogrammering;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Politiek, bestuurlijk en organisatie sensitief
 • Proactieve flexibele houding
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Oordeelsvorming
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag, in onderling overleg nader in te vullen. Verwacht wordt een bepaalde flexibiliteit om te variëren over werkdagen in verschillende weken, afhankelijk van de dossiers en (externe) afspraken die spelen.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 11 of maandag 14 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 10 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.