Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Heetwerkwacht | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Heetwerkwacht | Freelance | Interim | ZZP

Heetwerkwacht | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Heetwerkwachten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Heetwerkwachten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 Wetenswaardigheden over een heetwerkwacht

Wanneer er sprake is van werkzaamheden waaraan gevaarlijke risico's verbonden zijn, is het belangrijk dat er goed toezicht op de veiligheid gehouden wordt. Het kan in dit geval gaan om werkzaamheden die te maken hebben met open vuur, zoals in de (petro)chemische industrie sprake van is. Bij zulke risicovolle werkzaamheden is het essentieel dat brand en daardoor onveilige werksituaties voorkomen worden.

Iemand die zich over deze situatie dient te ontfermen, is een heetwerkwacht. Hij of zij houdt preventief toezicht op risicovolle werkzaamheden waarbij sprake is van brandgevaar. Op deze manier kan een veilige werksituatie bevorderd en onderhouden worden.

Wat houdt het beroep van een heetwerkwacht precies in, welke taken en werkzaamheden voert iemand in deze positie uit en wat zijn vereiste eigenschappen van ervaren heetwerkwachten?

1. Wat houdt het beroep heetwerkwacht precies in?

Iemand met deze functie dient zich bovenal bezig te houden met het preventief toezien op risicovolle werkzaamheden. Het gaat dan specifiek over werkzaamheden waar gevaarlijke risico's omtrent open vuur aan vastzitten. Brand en gevaarlijke situaties moeten op deze manier voorkomen worden, waardoor de risicovolle werkzaamheden soepel uitgevoerd kunnen worden.

Het gaat hierbij dus om een uiterst belangrijke taak die ook zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Heetwerkwachten controleren ook of werknemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier dragen en er moet streng opgetreden worden in het geval dat de voorgeschreven regels niet gevolgd worden. Alleen zo kan de veiligheid van deze werknemers gegarandeerd worden.

Het toezien op zulke gevaarlijke werkzaamheden gebeurt ofwel binnen of buiten een besloten ruimte en kan ook plaatsvinden in de controlekamer. Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden, moeten de verschillende gereedschappen en omstandigheden in de besloten ruimte gecontroleerd worden. Daarnaast moeten procedures, werkvergunningen en evacuatieplannen geïnspecteerd worden.

Overigens dient een heetwerkwacht ook de veiligheid op de werkplek te inspecteren. Tevens moet dagelijks een rapport opgesteld worden om incidenten vast te leggen en door te kunnen spelen. Vervolgens moeten ook checklists afgegaan worden om eventuele risico's zo veel mogelijk te verkleinen. Hierbij kunnen heetwerkwachten ook extra eisen stellen om de veiligheid te vergroten. Er zijn ook gevallen waarbij de aanwezigheid van iemand met deze functie verplicht is.

2. Vereiste certificaten voor een heetwerkwacht

Om dit beroep uit te kunnen oefenen, moet een speciale opleiding gevolgd worden. Daarnaast moeten de volgende certificaten behaald worden:

 • BHV. Het certificaat bedrijfshulpverlening houdt in dat je in staat bent om eerste hulp op de werkvloer te verlenen. Daarnaast kun je een beginnende brand blussen en een pand ontruimen. Deze maatregelen worden uitgevoerd tot professionele hulpdiensten ter plekke zijn.
 • Buitenwacht/mangatwacht. Deze werknemer moet toezicht kunnen houden op werkzaamheden in besloten ruimtes om de veiligheid van werknemers in acht te nemen.
 • Gasmeten. Hierbij doe je kennis op over toxische stoffen en de inwerking ervan op het lichaam. Tevens leer je over branden en explosies en verstikking door een tekort aan zuurstof. Naast een theoretisch deel moet je zelfstandig gasmetingen verrichten en meetapparatuur rondom dit onderwerp kunnen bedienen.
 • Kleine blusmiddelen. Binnen deze cursus worden allerlei zaken bijgebracht, zoals verbranding en blussing, de verschillende brandklassen (A, B en C), draagbare en vaste blusinstallaties, brandoorzaken, hoe branden voorkomen kunnen worden en hoe de alarmering bij branden in zijn werk gaat. Daarnaast moet je blusoefeningen uit kunnen voeren en preventiemaatregelen kunnen nemen.
 • VOL-VCA. Dit diploma laat ten slotte zien dat je over basiskennis beschikt op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu. Ook moet je deze kennis kunnen toepassen, waardoor de veiligheid van jezelf en anderen gewaarborgd kan worden.

3. Welke taken en werkzaamheden voeren heetwerkwachten allemaal uit?

Om ervoor te zorgen dat werknemers op een risicovolle werkvloer veilig hun werkzaamheden uit kunnen voeren, moeten een aantal taken gedaan worden. Heetwerkwachten moeten er allereerst op toezien dat de eisen uit de heetwerkvergunning nagekomen worden. Daarnaast mogen ze maatregelen nemen om branden en andere calamiteiten te voorkomen. Ook moeten ze communiceren met opdrachtgevers en werknemers.

Wanneer er brand is, dienen de hulpdiensten ingeschakeld te worden. Overigens mag een heetwerkwacht zelf de brand proberen te plussen tot de hulpdiensten zijn gearriveerd. Hierbij moet hij of zij ook eerste hulp kunnen verlenen. In dit soort situaties moeten heetwerkwachten goed kunnen communiceren en de controle bewaren.

4. Werkveld heetwerkwachten

Een heetwerkwacht wordt ook wel een industrieel brandwacht genoemd en kan op diverse plekken aan de slag. Iemand met deze functie heeft dezelfde taken als een brandwacht, maar kan daarnaast ook gasmetingen uitvoeren, actie ondernemen bij incidenten met gevaarlijke stoffen en helpen bij slachtoffersituaties in besloten ruimtes.

Zodoende is hij of zij werkzaam in de gas-, olie- of petrochemische industrie. Overigens is er ook een aanbod vanuit de afvalverwerkende industrie. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, worden ook wel BRZO/VR bedrijven genoemd, wat staat voor Besluit Risico's en Zware Ongevallen/Veiligheidsregio.

Veelal is er sprake van een interim heetwerkwacht, wat een tijdelijke functie betreft. Andere mogelijkheden zijn werken als een freelance heetwerkwacht of zzp heetwerkwacht.

5. Wat zijn belangrijke competenties en eigenschappen van ervaren heetwerkwachten?

Dit beroep vereist ten eerste een flexibele werkhouding, aangezien je op onregelmatige tijden en op verschillende locaties ingezet kan worden. Je moet daarnaast kunnen werken volgens zeer strenge veiligheidsnormen, waarbij je ook streng op moet kunnen treden als anderen deze regels niet nakomen. Overigens is het belangrijk dat je gevoel hebt voor veiligheid en ongevaarlijke situaties.

Een heetwerkwacht is tevens een daadkrachtig persoon met een goed technisch inzicht. Op deze manier kun je beter inschatten wanneer gevaren zich voordoen en dit zorgt ervoor dat je in gevaarlijke situaties direct en adequaat handelt. Ook is het belangrijk dat je in deze functie een professionele, representatieve houding aanneemt en goed kunt communiceren met de verschillende betrokken partijen.

Door middel van deze eigenschappen kunnen heetwerkwachten een veilige werksituatie bij BRZO/VR bedrijven waarborgen.