Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoger Veiligheidskundige | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Hoger Veiligheidskundige | Freelance | Interim | ZZP

Hoger Veiligheidskundige | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Hoger Veiligheidskundigen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Hoger Veiligheidskundigen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

4 aspecten van de rol van een hoger veiligheidskundige

Het is belangrijk dat bedrijven de veiligheid van werknemers in acht nemen, zodat zij op een gezonde en veilige manier hun werk kunnen doen. Hier geeft een veiligheidskundige, zoals een hoger veiligheidskundige, advies over. Hij of zij buigt zich over een effectief veiligheidsbeleid en controleert de implementatie hiervan in de praktijk. Indien nodig worden bepaalde maatregelen genomen of trainingen gegeven om de veiligheid te verhogen op de werkvloer. Wat houdt de functie precies in en uit welke vier aspecten bestaat de rol?

Wat is een hoger veiligheidskundige?

De arbeidsveiligheid van werknemers is dus een prioriteit van bedrijven, waarbij bepaalde wetten en regels moeten worden nageleefd. Hier wordt een veiligheidskundige voor ingeschakeld, die een specialist is op het gebied van de Arbowet, Nederlandse veiligheidswetgeving en een effectief veiligheidsbeleid. Een hoger veiligheidskundige (HVK'er) richt zich met name op het uitdenken, opstellen en implementeren van een veiligheidsbeleid. Hij of zij moet een veilig werkklimaat kunnen faciliteren en daarnaast anderen motiveren om hier ook aan bij te dragen.

Tevens vormt de HVK'er een intern aanspreekpunt op het gebied van veiligheid en hij of zij voert gesprekken met externe partijen, zoals inspecties. Samen met de middelbaar veiligheidskundige (MVK'er) worden processen gemanaged om de veiligheid van werkzaamheden te waarborgen. Verder wordt er advies gegeven aan het management, waarbij onder andere aandacht uitgaat naar de bedrijfscultuur, mogelijke risico's en de wet- en regelgeving omtrent dit onderwerp.

Verschillende soorten veiligheidskundigen

Er zijn verschillende soorten veiligheidskundigen waar een HVK'er mee samenwerkt. Een operationeel veiligheidskundige (OVK'er) heeft bijvoorbeeld een uitvoerende, praktijkgerichte rol. De MVK'er heeft daarnaast een coördinerende en controlerende rol en ziet erop toe dat het geformuleerde veiligheidsbeleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Hij of zij geeft tevens sturing en coaching op de werkvloer en draagt actief bij aan het vergroten van het bewustzijn van veiligheid. Een HVK'er vult dit aan met een adviserende, analyserende rol die vooral is gericht op het arbobeleid. Hierbij worden complexe risico's en wetten meegenomen en manieren om de veiligheid te verhogen.

Wat zijn belangrijke aspecten van de rol van een hoger veiligheidskundige?

De rol van een hoger veiligheidskundige is gebaseerd op verschillende adviesrollen, essentiële taken en belangrijke verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er een aantal trends waarmee een HVK'er rekening moet houden.

1. Adviesrollen

Grofweg vervult een HVK'er vier adviesrollen, met eerst de rol van expert. Immers is het een veiligheidsprofessional met veel inhoudelijke en technische kennis. Hij of zij weet goed wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van de machines en stoffen waarmee wordt gewerkt. Tevens is een HVK'er altijd op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving binnen een vakgebied.

In de meer programmerende rol voert een HVK'er risicoanalyses uit. Hierbij worden organisatieproblemen aangepakt en zo kunnen mogelijke risico's in kaart gebracht worden om deze te minimaliseren. De gedragsontwikkelende rol gaat over het initiëren van verandering in een organisatie door passend advies te geven. Als laatste vervult iemand in deze positie een persoonsontwikkelende rol, waarbij hij of zij optreedt als coach om anderen meer te leren over veiligheid. Zo wordt de effectiviteit van werknemers ook vergroot en kan er een veilig werkklimaat blijven bestaan.

2. Taken

Een veiligheidskundige houdt zich dagelijks bezig met het faciliteren van een veilige werkomgeving door een brede kennis van allerlei veiligheidsaspecten. Zo weet een HVK'er bijvoorbeeld goed hoe medewerkers veilig hun functie kunnen uitvoeren en aan welke regels een werkplek moet voldoen. Deze kennis moet ook gedeeld worden met de medewerkers en leidinggevenden.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van medewerkers gegarandeerd kan worden, evalueert een HVK'er regelmatig het veiligheidsbeleid en de bijbehorende veiligheidsprocedures. Indien nodig kan dit beleid ook gewijzigd worden. Aan de hand van risicoanalyses en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden risico's ontdekt. Vervolgens kunnen nieuwe veiligheidsprocessen onderzocht en geïmplementeerd worden om deze risico's te minimaliseren.

Andere taken van een hoger veiligheidskundige zijn het evalueren van ongevalsrapporten, analyseren van letselcasussen en voorbereiden en uitvoeren van veiligheidstrainingen voor werknemers. Tevens stuurt iemand in deze positie bij wanneer er veranderingen zijn in de wet- en regelgeving. Om het draagvlak voor en de kennis van veiligheid te vergroten binnen een organisatie kunnen er ook overleggen en bijeenkomsten georganiseerd worden.

3. Competenties

Een brede en specialistische kennis van veiligheid in combinatie met een specifiek vakgebied is een vereiste voor een functie als hoger veiligheidskundige. Er zijn steeds weer innoverende technieken en wijzigingen in productiemethoden, waar de HVK'er van op de hoogte moet zijn. Daarnaast is een proactieve werkhouding van belang, omdat iemand in deze positie een grote verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van werknemers. Hij of zij bepaalt zelf de indeling van het werk, maar moet wel goed rekening houden met urgenties.

Aangezien een HVK'er met veel verschillende partijen binnen en buiten een organisatie in contact staat, is het belangrijk dat hij of zij goed kan communiceren, bijvoorbeeld met bedrijfsartsen. Een analytisch denkvermogen zorgt ervoor dat hij of zij mogelijke gevaarlijke situaties snel herkent en ontdekt. Tot slot gaat iemand met deze functie zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

4. Trends

Het is belangrijk dat veiligheidskundigen de trends rondom arbeidsveiligheid goed in de gaten houden. Momenteel spelen onder andere de volgende ontwikkelingen een belangrijke rol bij veiligheid op de werkvloer:

 • Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) winnen steeds meer terrein binnen de wereld van de arbeidsveiligheid. Zo worden er steeds vaker drones en QR-codes ingezet en is het gebruik van HSEQ-software volledig ingeburgerd geraakt. Daarnaast is er nog meer ruimte voor digitalisering, onder andere op het gebied van risico-evaluatie, management van contractanten en instructie en training.
 • Het onderwerp psychosociale stress blijft een belangrijk focuspunt. De grenzen tussen werk en privé worden flink op de proef gesteld door het toegenomen thuiswerken en het bijbehorende gebrek aan sociale contacten. Dit heeft gevolgen voor de psychische gezondheid van medewerkers.
 • Organisaties komen ook steeds meer onder druk te staan om op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier te ondernemen. Dan is een goed beleid voor de arbeidsveiligheid essentieel om de werkzaamheden in goede banen te leiden.

Ben jij een interim hoger veiligheidskundige, freelance hoger veiligheidskundige of zzp hoger veiligheidskundige of zoek jij juist naar zo'n zelfstandige professional? Dan kunnen wij jou helpen met een geschikte match. Stuur hiervoor je cv op of doe een aanvraag.