• darkblurbg

Manager Sociaal Domein Kwartiermaker teamontwikkeling VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Manager Sociaal Domein Kwartiermaker teamontwikkeling voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 19 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie Gemeente De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes kernen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in de zes kernen in onze gemeente. Wij werken gebiedsgericht in een netwerk met inwoners en bedrijven, dat in gezamenlijkheid zaken voor elkaar kan krijgen. Diverse ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven maken dat we zowel lokaal als regionaal voor uitdagingen staan: wonen, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid, het sociaal domein en economische ontwikkeling vragen om nieuwe vormen van samenwerking en andere oplossingen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen vanuit een heldere rolverdeling: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Team Sociaal Domein – teamontwikkeling in De Bilt
Team Sociaal Domein is een enthousiast, gedreven en grotendeels zelforganiserend team, met 21 medewerkers die actief zijn op de beleidsterreinen Wmo, Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Participatie, Sport en Onderwijs. Ook de mid- en backoffice maken onderdeel uit van dit team. De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door de GGDrU, evenals de algemene publieke gezondheidszorg. De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de Wmo bij het Sociaal Team van MENS De Bilt. Het CJG wordt per 1 januari 2021 ook bij Stichting MENS ondergebracht. Voor Werk en Inkomen werken wij samen met de Regionale Dienst Werk en Inkomen. Daarnaast is een veelheid aan netwerkpartners, zowel lokaal als regionaal, betrokken bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken en de realisatie van onze ambities. In de regio werken we daartoe nauw samen met de vijf gemeenten in Zuidoost Utrecht.

Het sociaal domein is flink in beweging. Recent heeft de gemeenteraad “De Biltse Aanpak” vastgesteld, een uitdagend beleidskader dat moet leiden tot meer financiële grip, vanuit de bedoeling dat de beperkt beschikbare gemeentelijke middelen terecht komen bij die inwoners die het echt niet zonder deze ondersteuning redden. De implementatie van De Biltse Aanpak gaat van ons en van onze netwerkpartners èn van inwoners veel vragen. Regionaal zijn het versterken van het inkoop- en contractmanagement en een pilot “resultaatfinanciering” belangrijke dossiers, naast inhoudelijke transformatieprojecten op diverse thema’s.

Er heerst in onze organisatie een informele en open sfeer waarbinnen mensen elkaar graag helpen. Tegelijkertijd is de werkdruk hoog en is heeft de ambtelijke organisatie geen ‘vet op de botten’. De uitdagingen zijn groot en is de capaciteit onvoldoende om alles te doen met de gewenste kwaliteit. Dat legt veel druk op de medewerkers, waarbij de huidige werksituatie i.r.t. corona niet helpt. Het ziekteverzuim is gemeentebreed hoog en er is risico op meer uitval. De grote tekorten in het sociaal domein leggen ook druk op medewerkers. Wij zoeken een ervaren manager sociaal domein die met aandacht voor het welzijn van de medewerkers prioriteiten helpt stellen, in afstemming met directie en college en zo sturing geeft aan de inhoudelijke opgaven.

We ontwikkelen komende periode door naar kleinere, herkenbare teams met een duidelijke inhoudelijke opdracht en een groeiend zelforganiserend vermogen. Kwartiermakers/teammanagers/teamcoaches (naamgeving is nog niet bekend) begeleiden hierin meerdere teams. We verwachten van de manager Sociaal Domein hierin ook voor andere teams ook een rol in kan vervullenen.

Opdracht
Als manager Sociaal Domein ben je ambtelijk opdrachtgever voor de opgaven in het sociaal domein en stuurt op de gewenste resultaten, waarbij je de medewerkers ondersteunt bij de prioritering en het organiseren van het werk, gericht op optimale zelforganisatie. Je legt en onderhoudt de relaties die intern en extern noodzakelijk zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Je geeft richting en sturing aan het sociaal domein, gericht op het realiseren van ambities en afspraken zoals vastgelegd in de begroting en in De Biltse Aanpak. Je fungeert als inhoudelijk sparringpartner voor zowel bestuurders als medewerkers. Waar nodig leg je dilemma’s en te maken keuzes bestuurlijk voor.
Als kwartiermaker teamontwikkeling ben je kwartiermaker voor de transitie van de teams naar meer zelforganisatie. Je zet de medewerkers in hun kracht en ondersteunt hen zowel individueel als in teamverband bij het doorontwikkelen van hun professionaliteit en zelforganiserend vermogen. Per 1 januari 2021 wijzigt de teamindeling. Je begeleidt de medewerkers en betrokken teams bij deze beweging, samen met de andere kwartiermakers. De doorontwikkeling vraagt om situationeel leiderschap, waarbij de mate van begeleiding, coaching, ondersteuning en sturing afhangt van wat nodig is. Als kwartiermakers zetten jullie je talenten optimaal in, flexibel en passend bij de behoefte.

We verwachten dat je:

 • visie hebt op de wijze waarop we onze opgaven en ambities in het sociaal domein kunnen realiseren;
 • verbindend bent en relaties kan versterken en aanleggen, zowel in de regio als lokaal, tussen de gemeente en relevante partners, gericht op het realiseren van De Biltse Aanpak (en in bredere zin de opgaven en ambities in het sociaal domein). Je ziet en benut ook de verbindingen met andere beleidsterreinen (zoals wonen, veiligheid) en met de gebieden.
 • focus aanbrengt in de ‘agenda’ van het sociaal domein en de energie helpt richten, om de benodigde stappen te zetten in het realiseren van de diverse opgaven;
 • medewerkers individueel en in teamverband ondersteunt, coacht en waar nodig aanstuurt, uitgaande van (het creëren van) een zo groot mogelijk zelforganiserend vermogen in de teams.

 Minimumeisen knock-out

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als manager bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als manager/regievoerder binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke overheid;
 • Aantoonbare werkervaring met verandertrajecten naar zelforganiserende teams;
 • Aantoonbare werkervaring met netwerkorganisatie, participatie en interactie met uitvoeringsorganisaties binnen het sociaal domein;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau.

Geef in het cv duidelijk aan of en waarom je voldoet aan de genoemde criteria. 

De kandidaten worden op basis van de gunningscriteria gerangschikt. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Definitieve selectie vindt plaats op basis van een gesprek met een aantal geselecteerde kandidaten. 

Competenties 

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

 • politiek-strategisch denkvermogen, weet belangen te zien en af te wegen en schakelt tijdig op het juiste moment en niveau;
 • situationeel leiderschap: in staat om, afhankelijk van de context en betrokkenen, die stijl in te zetten die passend is, vanuit een overtuiging dat medewerkers zelf het beste weten wat nodig is om resultaten te behalen.
 • omgevingssensitief; leeft zich in in de problematiek van anderen, weet in te spelen op de belangen van personen en organisaties en is in staat daarop te interveniëren.
 • creatief; in staat met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen. Ook in staat met nieuwe processen of methodes te komen om tot een optimaal resultaat te komen;
 • resultaatgericht: eigen en andermans werkzaamheden helpen vertalen in concrete doelen en resultaten. In staat (groepen) mensen aan te sturen op het prioriteren en organiseren van het werk en het behalen van resultaten;
 • tijdig kunnen signaleren en in oplossingen vertalen van financiële, maatschappelijke en bestuurlijke risico s.
 • besluitvaardig; het vermogen om – ook indien niet alles duidelijk en eenduidig is - richting te bepalen, keuzes te (helpen) maken en knopen door te hakken.

Gedurende de selectiegesprekken bij de gemeente zullen deze competenties beoordeeld worden. De selectiegesprekken zijn doorslaggevend.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in nader overleg te bepalen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 27 november december van 09:00 tot 12:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 25 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.