• darkblurbg

Medewerker Beleidsontwikkeling Water VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Beleidsontwikkeling Water voor 16 - 24 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 2 maanden. Regio Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 23 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt  gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! 

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.   

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Veiligheid & Duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu . We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Water is voor de gemeente Westland een belangrijk thema. Zowel voor de glastuinbouw, als voor het natuurbeheer, als voor recreatie is het behoud van goed water en het afvoeren (zuiveren) van afvalwater essentieel. Gemeente Westland heeft hierin een gedeelde verantwoordelijkheid met Hoogheemraadschap Delft (en de Provincie Zuid-Holland).

Voor de komende tijd werken de twee partijen aan zowel een gezamenlijk (operationeel) jaarplan 2021, als aan bestuurlijke afspraken rondom Schoon en Gezond Water.

Cluster Beleid en Cluster Ruimte zijn van belang in deze afspraken. Jaarplan 2021: Gemeente Westland (en HHD) werken aan een robuust watersysteem. Waarbij robuust als definitie heeft: functioneel en toekomstbestendig. Zoals opgenomen in het Waterklimaatplan werken we aan:

 • Bewust waterbestendig handelen;
 • Waardevol water; schoon, voldoende en bruikbaar;
 • Naar een robuust watersysteem en een watercyclus.

Zowel Cluster Beleid als Cluster Ruimte leveren input voor het jaarplan. In het jaarplan worden activiteiten opgenomen van gemeente Westland én van het HHD, die leiden tot de benoemde doelen. De evaluatie van 2020 is hierin verwerkt.

De activiteiten van gemeente Westland moeten binnen de huidige begroting taakstellend worden opgenomen. De nieuwe bestuurlijke afspraken zijn onderdeel van het jaarplan 2021 en kan leiden tot veranderende inzet vanuit de gemeente.

Het Rijk heeft in 2020 de nieuwe doelen en maatregelen van de Kader Richtlijn Water (KRW) 2022-2027 vast gelegd. Deze doelen zijn van grote invloed op de wettelijke normen en activiteiten die het Hoogheemraadschap (in samenwerking met onder andere gemeenten en Provincie) zal moet borgen.

Met betrekking tot de waterkwaliteit wordt er nadrukkelijk gekeken naar kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater, het grondwater en de afvalwaterketen. De wetgeving, moet vertaald worden naar handhaving, voorlichting en maatregelen en vraagt een sterke samenwerking met alle betrokken partijen. Gemeente Westland heeft eind 2020 aangegeven de bestuurlijke overeenkomst  ‘Schoon en Gezond Water Delfland’ (welke betrekking heeft op KRW-lichamen)te willen verlengen tot 2027. Begin 2021 wil HHD echter ook afspraken maken over lokaal water, wat tot voor kort buiten schot is gebleven.

In 2021 zal gekeken moeten worden welke maatregelen genomen kunnen worden (al dan niet binnen begroting).

Doel is te komen tot:

 1. Een gemeenschappelijk jaarplan tussen HHD en Gemeente Westland. Binnen de gemeente Westland zijn Cluster Ruimte en Cluster Beleid.
 2. Een collegevoorstel ten behoeve van verschillende scenario’s bestuurlijke afspraken, waarin op basis van rollen en verantwoordelijkheden de ambities van KWR / Rijk gehaald kunnen worden (inclusief begrotingsconsequenties).

Als Medewerker Beleidsontwikkeling Water ontwikkel je strategisch beleid op de middellange termijn, zoals het Waterplan, de circulaire waterketen, de verbinding met groen en natuur en de aanpak van gebiedsprocessen. Hiervoor werk je nauw samen met andere afdelingen en overheden, zoals het Hoogheemraadschap Delfland en de provincie. Je houdt ervan om als spin in het web zorg te dragen voor de jaarlijkse actualisatie en het realiseren van de uitvoeringsagenda van het Waterplan. Hierbij integreer je ontwikkelingen, beleid en regelgeving naar de praktijk binnen de gemeente Westland. Je coördineert de ambtelijke en bestuurlijke overleggen, watertafels, en samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland. Ook ben je verantwoordelijk voor de communicatie richting burgers en bedrijven en stemt dit af met Hoogheemraadschap.

Vereisten

 • Uurtarief maximaal € 79,00 inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde wo opleiding in het vakgebied water of 1 jaar werkervaring als beleidsmedewerker water in de afgelopen 3 jaar.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied beleid en water in de afgelopen 6 jaar.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker ontwikkeling / beleidsmedewerker in de afgelopen 4 jaar.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsstukken in de afgelopen 6 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke planning en controlcyclus in de afgelopen 4 jaar.

Competenties

 • Je bent gewend om te werken op het snijvlak van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie op lokaal niveau en dat gaat je goed af.
 • Je bent resultaatgericht, beschikt over overtuigingskracht en bent initiatiefrijk in het zoeken naar niet standaard oplossingen.
 • Daarnaast ben je flexibel en kun je onder druk partijen met elkaar verbinden en coachen.
 • Met een heldere toekomstgerichte visie kom je vlot tot plannen en organiseren.
 • Je zoekt de samenwerking op, bent communicatief vaardig en je hebt een goed inlevingsvermogen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 29 oktober 2020 van 09.00 uur tot 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 28 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.