• darkblurbg

Medior Senior Wabo-vergunningverlener VACATURE

Vacature aangemaakt: 25-09-2020

Wij zijn op zoek naar een Medior / Senior Wabo-vergunningverlener voor 32 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 november 2020. Reageren voor 1 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De reorganisatie van de afdeling VVH is vrijwel afgerond. De nieuwe afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 1. Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van (complexe) omgevingsvergunningen voor:
  • bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
  • tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
  • overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.
 2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
 • regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
 • controleren van de volledigheid en / of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
 • toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en / of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid.
 • het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
 • het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen / adviseurs van relevante vakdisciplines;
 • opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
 • het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
 • organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
 • waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.
 1. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
  • verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
  • beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

Vereisten

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
 • Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en Handhaving.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde aanvullende cursus bouwbesluit of bouwverordening;
 • Een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1;
 • Een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker vergunningverlening in de afgelopen 8 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met Squit XO.
 • Uurtarief maximaal € 80,- inclusief reiskosten en exclusief BTW

Competenties

 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstandig;
 • Organiserend vermogen;
 • Bewust risico gestuurd werken;
 • Omgevingsbewust;
 • Politiek sensitief;
 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Onder druk kunnen presteren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 6 oktober 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.