• darkblurbg

Planeconoom VACATURE

Vacature aangemaakt: 29-09-2020

Wij zijn op zoek naar een 2 Planeconomen voor 28 tot 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 9 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Zoetermeer 

Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2030, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Stedelijke Ontwikkeling en team Grondzaken 

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, evenals de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad. De afdeling bestaat uit de teams Stedelijk beleid, Ruimtelijk beleid, Grondzaken en Projectmanagement.

Het team Grondzaken draagt zorg voor het opstellen, sturen en bewaken van het grondbeleid en de daaraan gekoppelde werkzaamheden. Dit doen we onder andere vanuit de disciplines Vastgoedeconomie (planeconomie), vastgoedjuridica en uitgifte / verwerving. Vastgoedeconomie is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van het grondbeleid van de gemeente. In Zoetermeer hebben we circa 15 grondexploitaties, maar in toenemende mate is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Opdracht 

Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven is de projectenportefeuille flink gegroeid. Daarnaast vragen ontwikkelingen zoals de wijziging van de BBV, invoering van de Vpb-plicht en toenemende aandacht voor de beheersing van grondexploitaties veel aandacht en tijd van onze planeconomen. Ten behoeve van voornamelijk de reguliere werkzaamheden binnen projecten zijn wij op zoek naar twee planeconomen.

In Zoetermeer neemt het Projectmatig werken een steeds grotere rol in. Dit betekent dat je als vastgoedeconoom namens Grondzaken onderdeel bent van verschillende projectteams. Dit vraagt van jou scherp financieel inzicht creëren en sturing, verschillende belangen kunnen doorgronden en je advies goed over kunnen brengen. Daarnaast vraagt het balanceren tussen de projectbelangen en de brede gemeentelijke belangen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de navolgende taken:

 • Ondersteuning en advisering van projectmanagers bij het opstellen van de businesscase in de haalbaarheidsfase van projecten (zowel grondbeleid gerelateerd als investeringsprojecten) en coördinatie van de inbreng van andere financiële- en fiscale expertise;
 • Financieel-economische begeleiding tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase van projecten, waaronder:
  • Opstellen en bewaken van projectbegrotingen, zowel voor projecten vallend onder actief grondbeleid als faciliterende projecten (kostenverhaal), en de periodieke (jaarlijkse) herzieningen daarvan;
  • Adviseren bij de opdrachtbeschrijving t.b.v. de projectmanager m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in de betreffende grond- en gebiedsexploitaties zijn vastgesteld;
  • Ter beschikking stellen van budgetten en het voeren van het budgetbeheer van de plannen waarvoor de grondexploitatie of gebiedsexploitatie is vastgesteld;
  • Voeren van de control op grondexploitaties en projectbegroting faciliterende projecten;
  • Ondersteunen van de projectmanager in het voorzien en beheersen van de risico’s van projecten;
 • Vervullen van een zelfstandige rol m.b.t. het gevraagd en ongevraagd leveren van financieel-economische adviezen;
 • Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure (realisatie) overeenkomsten en privaatrechtelijk overeenkomsten;
 • Het periodiek leveren van informatie aan het management t.b.v. risicomanagement, geldstroombeheer, managementrapportages, begroting en jaarrekening.

Profiel

 • Werkzaam (geweest) als planeconoom;
 • Een afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Relevante praktijkervaring;
 • Analytisch vermogen;
 • Onderkennen van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het vakgebied;
 • Onderhandelings- en communicatieve vaardigheden;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Vereisten

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom of financieel strategisch adviseur in gebiedsontwikkelingen in de afgelopen 8 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen met minimaal 250 woningen in de afgelopen 4 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen binnen een gemeente met faciliterend grondbeleid met minimaal 100 woningen in de afgelopen 4 jaar,
 • Maximaal uurtarief van € 98 inclusief reiskosten en exclusief BTW
 • Beschikbaar per 1 november 2020

Competenties

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de planeconoom doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet.  Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel weten om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning 

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 16 oktober 2020 9:00 tot 12:00 uur en maandag 19 oktober 2020 van 9:00 tot 12:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 15 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.