• darkblurbg

Programmamanager Omgevingswet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Programmamanager Omgevingswet voor 24 - 32 uur per week voor de duur van 24 maanden. Er is geen optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van, inclusief de dorpskernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal, in totaal 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar vooral binnenstedelijk nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie en de nieuwe omgevingswet als instrument wordt de komende bouwopgave een mengeling van faciliteren en reguleren, van participeren en sturen. Het belang van een adequate invoering van de omgevingswet willen we onderstrepen met het aantrekken van een programmanager voor dit veelomvattende werkproces.

De Omgevingswet
Geeft nieuwe mogelijkheden voor meer ruimte tot initiatief, vraagt om meer samenwerking binnen de gemeente en met andere overheden. Doel van de Omgevingswet is een goede balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling. De  invoering biedt kansen om de Houtense dienstverlening te verbeteren en meer opgavegericht en digitaal te werken.

Er is sprake van een omvangrijk invoeringsproces. De Gemeente Houten is al goed op weg, maar we hebben nog een lange weg te gaan. De doelen achter de Omgevingswet vragen om veranderingen in de manier van werken van een groot deel van de gemeentelijke organisatie zoals het bestuur, beleidmakers, juristen en uitvoeringsorganisaties (vergunningen, handhaving, beheer en dienstverlening). Inhoudelijk is de Ruimtelijke Koers richtinggevend. Het is voor de programmamanager zaak om in dit dynamische speelveld oog te houden voor het resultaat voor de inwoners en initiatiefnemers van de gemeente Houten.

Al onze programmamanagers (op het gebied van Duurzaamheid, Omgevingswet, Sociale Koers, Ruimtelijke Koers, Informatisering, Organisatieontwikkeling) maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De lijnen zijn daardoor in de samenwerking met directie en bestuur zo kort mogelijk gehouden. Onze programmamanagers hebben een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.

Taken en werkzaamheden:
Als programmamanager formuleer je de hogere doelstellingen, die tot stand worden gebracht door middel van concrete projecten en acties. Het overkoepelende karakter van het programma-management is een voorwaarde om de onderlinge samenhang te waarborgen. We verwachten van jou als programmamanager een coachende stijl richting de collega’s binnen met name het proces van vergunningverlening, toezicht, handhaving, ruimtelijk beleid en dienstverlening.     

Als programmamanager ben je een belangrijke pijler binnen de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Intern is er sprake van een nauwe samenwerking met het college, de directie, de verschillende teammanagers en professionals in het gehele werkproces. Daarnaast sta je veel in contact met externe partijen. De intensieve wijze waarop je dit relatienetwerk dagelijks onderhoudt, stelt je in staat om te komen tot draagvlak en (realistische) plannen en uitvoering.

Als programmamanager Omgevingswet geef je leiding aan dit meerjarig programma dat strategisch en multidisciplinair van aard is en met grote invloed op de (lokale) omgeving/samenleving. Je bent de spil binnen het programmateam invoering Omgevingswet en tevens voorzitter van het programmateamoverleg. De volgende verantwoordelijkheden zijn bepalend voor jouw rol:

 • Je managet het programma en stuurt op programmadoelen, ontwikkeling en integraliteit;
 • Je werkt actief samen met de vele in- en externe stakeholders en zorgt voor goede ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming;
 • Je draagt zorg voor de voorbereiding van het stuurgroepoverleg;
 • Je bent opdrachtgever –gemandateerd door de stuurgroep- voor projecten die vanuit de opgave ‘invoering Omgevingswet’ zijn of worden opgestart;
 • Je faciliteert en stuurt het programmateam samen met de projectleider Omgevingswet;
 • Je draagt zorg voor het programmabudget, capaciteit, middelen, en bewaakt en stuurt op risico’s en integrale planning;
 • Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd en de programmakoers;
 • Je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

 Profiel:

 • een HBO/academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden;
 • ervaring met (de positionering en structuur van) programmamanagement;
 • over actuele kennis van het ruimtelijk domein en de ontwikkelingen rond de implementatie van de Omgevingswet en ruime ervaring met programmatische aansturing in een politieke context;
 • de drive om resultaten te bereiken.

Verder ben je: 

 • in staat om vanuit een goede visie op de materie integraal / thema-overstijgend/regionaal en op strategisch niveau te kunnen denken en werken;
 • adviesvaardig en communicatief sterk;
 • omgevingsbewust, organisatiebewust en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • coachend in je gedrag richting collega’s;
 • gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden, enthousiasmeren;
 • flexibel, creatief en vernieuwend in denken en handelen;
 • in staat het juiste abstractieniveau te onderscheiden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig);
 • zelfstandig en besluitvaardig;
 • gedreven en inspirerend;
 • initiatiefrijk;
 • flexibel inzetbaar om ook aanverwante klussen aan te pakken, aan te kunnen sturen en uit te voeren.

Vereisten

 • Aantoonbare werkervaring met programmatische sturing van de implementatie van de omgevingswet binnen een gemeentelijk instelling;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar al programmamanagement in het ruimtelijk domein;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening/toezicht/handhaving op gemeentelijk niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur voor college/portefeuillehouder en directie.

Competenties

 • strategische denkkracht
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • coachingsvaardig - verbindend - communicatief
 • plannen/organiseren
 • daadkrachtig, probleemoplossend vermogen
 • affiniteit met gem. financiën

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen

Planning
De gesprekken zijn gepland op vrijdag 30 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 27 oktober 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.