• darkblurbg

Programmamanager uitvoering prestatieafspraken 2021-2022 VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Programmamanager uitvoering prestatieafspraken 2021-2022 voor 16 uur per week voor 24 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Gelderland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 6 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk (WSN), de Alliantie, Huurders Organisatie Nijkerk (HON) en Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA) maken prestatieafspraken voor de periode 2021-2022, met een vooruitblik naar 2025. De partijen signaleren gezamenlijk dat er een stevige opgave ligt voor de realisering van sociale woningbouw in de gemeente. De gemeente heeft een ambitieuze woonvisie waarin veel aandacht is voor de bouw van meer betaalbare woningen. De bijdrage van de beide corporaties aan de ambitie van de gemeente en de inzet van de gemeente zijn verwoord in de prestatieafspraken 2021-2022. Om uitvoering te geven aan de prestatieafspraken 2021-2022 en de samenwerking tussen partijen verder te verbeteren zijn we op zoek naar een programmamanager.

Wat ga je doen?

Wie zoeken we? - Een verbinder tussen gemeente, corporaties en huurderorganisaties en tussen diverse teams in het gemeentehuis en andere externe partijen die voor uitvoering noodzakelijk zijn; - Iemand met affiniteit met zowel het fysiek als het sociaal domein; - Iemand met kennis van programmatisch werken; - Iemand met kennis van woonbeleid en projectontwikkeling; - Een stevige persoonlijkheid die partijen samenbrengt, maar ook door kan pakken als dat nodig is; -Iemand die overzicht en structuur creëert en processen bewaakt.

Resultaat focus op:

Wat is de opgave?
In juni van dit jaar heeft de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk de woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ vastgesteld. In deze woonvisie vormen de behoeften van eigen inwoners het uitgangspunt. Er is daarbij extra aandacht voor de doelgroepen die de druk op de woningmarkt en de gevolgen daarvan het sterkst ervaren. In de Woonvisie en prestatieafspraken staan vier thema’s centraal:

Bron: Woonvisie gemeente Nijkerk, 2020

De focus voor de programmamanager is op de thema’s balans in vraag en aanbod en wonen en zorg. We vragen flexibiliteit om in te spelen op actuele thema’s.

Balans in vraag en aanbod
Daarom is de ambitie van de gemeente Nijkerk meer betaalbare woningen voor inwoners die moeite hebben om een passende woning te vinden en het stimuleren van doorstroming. Dit is vertaald in een doelstelling om ten minste 75 sociale huurwoningen gemiddeld per jaar te realiseren. Een belangrijke taak van de programmamanager is om deze doelstelling en de bijbehorende prestatieafspraken te bewaken. Dit betekent zichtbaar zijn aan de voorkant bij nieuwe woningbouwprojecten en een goede monitoring.

Wonen en zorg
Op het gebied van wonen en zorg is de ambitie om de komende jaren het woningaanbod voor ouderen en voor kwetsbare personen met een ondersteuningsvraag te vergroten.  Daarvoor is het noodzakelijk om de samenwerking tussen diverse gemeentelijke teams, corporaties en zorginstellingen verder te verbeteren. In de prestatieafspraken hebben we met elkaar afgesproken dat we komen tot een meer integrale aanpak met beter inzicht en een betere samenwerking bij de in- en uitstroom van mensen uit maatschappelijke instellingen. Vooral aan de voorkant bij de toewijzing en bij zittende huurders. Ook hier verwachten we een stevige inzet van de programmamanager.

Alternatieve en flexibele woonvormen
We willen alternatieve en flexibele woonvormen realiseren. Zo willen we inspelen op de veranderde woningbehoefte, het hoge aandeel eengezinswoningen en de opkomst van doelgroepen die behoefte hebben aan andere woonvormen. De programmamanager jaagt dit actief aan, bijvoorbeeld aan de voorkant bij nieuwe woningbouwprojecten. We denken bijvoorbeeld aan meergeneratiehofjes of een mantelzorgunit.

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
We zetten in op het realiseren van een energetisch duurzame woningvoorraad. De programmamanager zorgt voor verbinding tussen de partijen bij het opstellen van de Transitievisie warmte en de integrale gebiedsaanpak bij een pilotwijk.

Samenwerking
We streven naar een duurzame en efficiënte samenwerking. In de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst hebben wij hier afspraken over gemaakt. De programmamanager verbetert en monitort samen met de partijen de samenwerking, is kritisch en voert waar nodig proces- en structuurverbeteringen door.

Wat zijn in ieder geval de werkzaamheden?
De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken volgens een vaste vergaderstructuur. Er vindt (vanaf 1 januari 2021) 1x in de twee maanden een ambtelijk overleg plaats tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. En 1 x in de twee maanden een ambtelijk overleg tussen gemeente en corporaties. Daarnaast is er twee tot drie keer per jaar een bestuurlijk overleg tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. En zijn er ongeveer twee keer per jaar bestuurlijke overleggen met individueel de corporaties. De programmamanager zorgt voor de voorbereiding en het voorzitten van zowel de ambtelijke als de bestuurlijke overleggen. Daarnaast is er in de gemeente een aanjaagteam wonen. Ter bevordering van de realisering van betaalbare woningen. We verwachten dat de programmamanager dit aanjaagteam verder vormgeeft en begeleidt. De gemeente werkt aan verdere invulling van programmamanagement in de organisatie. Het kan zijn dat de opdracht later wordt uitgebreid. Verder is er ruimte om zelf invulling te geven aan werkzaamheden, zo lang ze bijdragen aan bovenstaande opgave.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
  • Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;

Gunningscriteria

  • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager bij een gemeentelijk instelling;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadvisering op het gebeid van woonbeleid;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadvisering op het gebeid van projectontwikkeling;
  • Uurtarief maximaal € 87,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon -werk verkeer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet. 

Competenties

  • persoonlijke klik
  • enthousiasmeren en binden van mensen
  • politieke antenne
  • aanpak

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 12 januari 2021 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 januari bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.