• darkblurbg

Programmasecretaris Stikstof VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Programmasecretaris Stikstof voor 32 uur per week tot en met 1 april 2021. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 25 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De inhuur vindt plaats vanuit de afdeling S&B. Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl.

De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling.  Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met het mogelijk maken van ontwikkelingen en anderzijds de bescherming van de natuur. Landelijke afspraken en adviezen (bv. adviescommissie Remkes) vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om een zorgvuldig en goed georganiseerd proces en een programmatische aanpak. Zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van stakeholdersbijeenkomsten, ambtelijke en bestuurlijk overleg is essentieel. Dit geldt ook voor het organiseren en voorbereiden van portefeuillehouders overleggen. De opdracht aan de huidige projectsecretaris loopt af, vandaar dat wij deze functie opnieuw aanbesteden.

Opdracht
Inmiddels is een deel van de benodigde programma-organisatie ingevuld. Voor dit programma is een goede projectsecretaris nodig die het programmateam als geheel, en de programmamanager in het bijzonder, ondersteunt bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het gaat om algemene ondersteunende werkzaamheden zoals:

 • Overleggen plannen, agenda’s voorbereiden, verslagen maken;
 • Bijhouden van actielijsten en bewaken van de voortgang;
 • Voortgangsrapportages opstellen;
 • Informatie verzamelen bij relevante beleidsafdelingen en externe organisaties;
 • Opstellen van voorstellen en (beslis)notities;
 • In voorkomende gevallen: onderhouden van contacten met stakeholders.

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. We zoeken een slimme, gemotiveerde persoon met bij voorkeur enige ervaring met vergelijkbare werkzaamheden bij een provincie. De programmasecretaris gaat werken onder aansturing van de programmamanager.

Minimumeisen

 • Werkzaamheden vinden momenteel plaats vanuit huis, afhankelijk van de huidige gezondheidssituatie in de wereld is het de bedoeling deze op termijn te verrichten vanuit het provinciehuis te Lelystad. Aanwezigheid op maandag en dinsdag is in dat geval vereist in verband met interne afstemming;
 • Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring  in de afgelopen 5 jaar als programma secretaris; 
 • Uurtarief maximaal € 66,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon-werk;
 • De opdracht kan niet in duo-verband worden uitgevoerd;

Gunningscriteria

 • Afgeronde opleiding op WO bachelor niveau in de richting van bestuurskunde, planologie of  rechten;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als project/programmasecretaris in het ruimtelijk domein;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar op het gebied van minimaal 2 van de genoemde domein: complexe programma’s, gebiedsgericht werken, opgaven in het landelijk gebied, interprovinciale samenwerking;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een provinciale organisatie.

Competenties

 • Planmatig, goed in het aanbrengen van structuur
 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • Proactief, neemt zelf initiatief
 • Doorpakker die zaken voor elkaar krijgt, ook als het even tegenzit
 • Analytisch vermogen, kan een probleem doorzien, hoofd- en bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt flexibel vervuld, maar in ieder geval op de maandagen en dinsdagen.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 30 oktober 2020, vanaf 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op donderdag 29 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen;