• darkblurbg

Projectleider Aanpak doelen schone Leefomgeving VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Aanpak doelen schone Leefomgeving voor 24 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 10 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor het concreet uitvoering geven aan de ambitie van het coalitieakkoord ten aanzien van een schone leefomgeving.

Onder de noemer ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’ hebben VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, CU en D66 in Flevoland een coalitieakkoord voor de periode 2019-2023 gesloten. Gedeputeerde Smelik heeft daarbinnen onder meer Milieu, Duurzaamheid en de Omgevingsvisie in portefeuille. In de Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld 8 november 2017) geeft Flevoland haar visie op de toekomst van het gebied voor de periode tot 2030 en verder. Met het coalitieakkoord als vetrekpunt ligt de vraag voor welke accenten de komende vier jaar gelegd kunnen worden om de ambities uit de Omgevingsvisie dichterbij te brengen. Niet zozeer gericht op die wettelijke taken (want wat we moeten doen, doen we goed), maar met het oog op de ambities van de provincie ten aanzien van circulariteit, de samenwerkingsagenda, ruimte voor initiatief, opgavegericht werken en Bestuurlijke vernieuwing/Pilot participatie.

Opdracht
De projectleider stelt een aanpak op voor het beheer van een schone leefomgeving. In de aanpak moet aandacht zijn voor het definiëren van strategische doelen (waar gaan we aan werken) en hoe voeren we dat uit (organisatiedoel intern). De projectleider voert een verkenning uit naar de diverse thema’s binnen de fysieke leefomgeving. Deze verkenning bestaat onder andere uit:

 • Inventarisatie van wat we onder de fysieke leefomgeving verstaan (afbakening). Daaruit moet blijken of en hoe wij alle thema’s hebben gedekt. Daarnaast willen wij graag inzicht krijgen hoe Provincie Flevoland zich verhoudt tot andere provincies en het Rijk en hoe deze overheden in deze onderwerpen staan en welke strategische doelen zij hebben.
 • In beeld brengen en complementeren van de strategische, tactische en operationele doelen.
 • Voorstel voor aanpak voor het behalen van die doelen, met daarbij een verbetervoorstel voor de beleidscyclus.
 • Uitvoering geven aan het plan van aanpak c.q. implementatie van het voorstel.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • U bent 24 uur per week beschikbaar. Aanwezigheid/beschikbaarheid is op de maandag vereist in verband met interne afstemming waaronder overleg met bestuurder. Afhankelijk van de Corona-maatregelen is het de bedoeling deze op termijn te verrichten vanuit het provinciehuis te Lelystad. Momenteel vinden de overleggen plaats via Skype of MSTeams. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren;
 • Uurtarief maximaal € 100,-  exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider met projecten op het gebied van de fysieke leefomgeving;
 • Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een publieke of semipublieke organisatie;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de fysieke leefomgeving in de afgelopen 5 jaar op het gebied van: 1. Luchtkwaliteit, 2. Geluid, 3. Veiligheid (externe veiligheid, waterveiligheid, verkeersveiligheid), 4. Bodemkwaliteit, 5. Waterkwaliteit, 6. Kwaliteit van de openbare ruimte (natuur, stedelijke omgeving), 7. Gezondheid, 8. Circulaire economie (Afval/grondstoffen) In het CV beschrijving dienen de deelgebieden genummerd met een duidelijke omschrijving te worden beschreven!;
 • Ervaring met minimaal 3 projecten over het werken met de beleidscyclus (BIG-8), ‘evidence based’ werken, ook bekend onder ‘data gedreven werken’, in het algemeen en methodieken van monitoren in het bijzonder (25 punten). (Deze projecten dienen genummerd met een duidelijke beschrijving in het CV te worden aangegeven!);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Strategisch denker, met ‘de voeten in de polderklei’, die concept naar uitvoering kan brengen;
 • Sterke gesprekspartner voor zowel intern als extern betrokken partijen (onder andere de medewerkers van Onderzoek- en Beleidsinformatie (OBI), van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV), beleidsmedewerkers Milieu en bestuurder provincie);
 • Goed kunnen schakelen tussen strategisch - tactisch en operationeel niveau;
 • In staat zijn vanuit gedegen analyse aanbevelingen te formuleren op wat er nodig is om inhoudelijk/procesmatig te versterken;
 • Organisatie en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Conceptueel kunnen denken;
 • Analytische vaardigheden;
 • Brede kennis van beleidscyclus in het algemeen en methode in het bijzonder.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: op maandag is vereist in verband met interne afstemming waaronder overleg met bestuurder. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op donderdag 17 december 2020 tussen 14.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 16 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.