• darkblurbg

Projectleider digitalisering omgevingswet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider digitalisering omgevingswet voor 20 uur per week tot en met 31 december 2021. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: begin januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaald dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders. De provincie voert de Omgevingswet in.

De projectorganisatie wordt op dit moment aangepast aan de nieuwe fase van de implementatie, waarbij er meerdere parallelle sporen gaan lopen.  In de nieuwe fase zullen de projectcoördinator, de  algemeen projectleider en (deel)projectleider digitalisering Omgevingswet met elkaar samenwerken.

De projectcoördinator neemt deel aan het IPO-projectleidersoverleg en het platform Omgevingswet Flevoland waarbinnen de overheden in Flevoland samenwerken en richt zich op het overzicht, het wat en waarom. De algemeen projectleider en (deel)projectleider digitalisering zorgen ervoor dat samen met de betrokkenen binnen de provinciale organisatie  de benodigde trajecten worden gestart, uitgevoerd en zo nodig worden bijgesteld, inclusief tijdbewaking en middelen. De algemeen projectleider en de (deel)projectleider digitalisering worden nog gezocht. De (deel)projectleider digitalisering Omgevingswet schakelt tussen de inhoud en de digitalisering en rapporteert aan de stuurgroep digitalisering Omgevingswet.

Voordat de Omgevingswet in werking treedt, zullen de interne werkprocessen daarop aangepast moeten zijn. Bij die werkprocessen zijn verschillende onderdelen binnen de provincie betrokken, zoals de clusters ruimte en natuur, de afdeling Infrastructuur en de afdeling Informatievoorziening. Samen met de ketenpartners (gemeenten, omgevingsdienst, waterschap, provincie, RWS, brandweer en GGD)  worden de processen verkend waarbij de ketenpartijen moeten samenwerken, denk aan vergunningverlening, een samenwerkomgeving, toepasbare regels en annotaties. De interne werkprocessen zullen hierop moeten aansluiten.

De provincie heeft haar beleid en regels voor de fysieke leefomgeving al gebundeld in een omgevingsvisie, omgevingsprogramma en een omgevingsverordening. Op dit moment gaat het vooral om het intern (digitaal) inrichten van de andere processen, zoals het projectbesluit, de vergunningverlening, de doorwerking van provinciale belangen en de komst van een omgevingstafel. Naast de procesgang gaat het hierbij ook om de digitale dossiervorming, waarmee ervoor wordt gezorgd dat alle betrokken medewerkers en belanghebbenden, bij de informatie kunnen die ze nodig hebben. De werkprocessen moeten in de lijn worden geborgd. Voor het beheer zullen de werkprocessen ingericht worden met IT-architectuur. Voor de inrichting is de provincie mede afhankelijk van de digitale producten die landelijk worden opgeleverd. Maar ook intern en met de ketenpartners zijn er afhankelijkheden waarop de uitvoering van de werkzaamheden moet worden afgestemd. Het gaat er dan ook om dat goed en tijdig ingespeeld wordt op wisselende omstandigheden en risico’s.

Opdracht
De (deel)projectleider digitalisering Omgevingswet zorgt ervoor dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1-1-2022) de daarvoor benodigde IT-systemen van de provincie zijn ingericht en aansluiten op (de landelijke voorziening van) het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hiervoor zijn in 2020 belangrijke stappen gezet, die in 2021 moeten worden getest en geïmplementeerd. Vanwege het vertrek van de huidige (deel-)projectleider wordt gezocht naar een nieuwe (deel)projectleider.

Onderdelen van het werk zijn:

 • Uitwerken van het plan van aanpak voor de werkzaamheden tot inwerkingtredingsdatum en zorgdragen voor de realisatie daarvan.
 • Zorgen voor terugvalopties en deze -zo nodig- tijdig activeren.
 • Opstellen van de benodigde planningen, rapportages en overige projectwerkzaamheden, inclusief voorbereiden van en deelnemen aan de stuurgroepen.
 • Zorgen voor de aansluitingen voor de vergunningsaanvragen, meldingen en formulieren (STAM/STTR). De koppeling moet vóór eind maart 2020 gereed zijn, vanwege andere IV-werkzaamheden binnen de provincie.
 • Voorstel voor de inrichting, het beheer en de borging in de lijn van de aansluiting op STAM/STTR.
 • Tijdelijk invullen van de rol van de provincie Flevoland in de IPO-adviesgroep PRODO.
 • Adviseren over (al dan niet) invullen van de rl in PRODO voor langere termijn in de organisatie die ook het interne aanspreekpunt kan zijn voor DSO-LV.
 • Inrichten, testen en vrijgeven van de voor de Omgevingswet benodigde IT-systemen van de provincie en aansluiten daarvan op DSO-LV.
 • Inrichten en testen en vrijgeven van de digitale ondersteuning van de aan de Onmgevingswet gerelateerde werkprocessen (digitale dossiervorming, wensen/vereisten met betrekking tot casemanagement en tijdbewaking).
 • Afstemmen van de werkzaamheden met stakeholders en betrokkenen, waaronder de informatiearchitect en de coördinator en de algemeen projectleider Omgevingswet  en de coördinator.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Werkzaamheden worden – zolang het provinciehuis in Lelystad nog gesloten is vanwege corona-maatregelen - op een eigen locatie uitgevoerd; als het provinciehuis weer (deels) geopend is, vinden de activiteiten zo veel mogelijk daar plaats;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Uurtarief maximaal € 125,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Flexibele beschikbaarheid; invulling van de werkdagen in overleg;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van de Omgevingswet blijkend uit relevante werkervaring in 1 of meer projecten in de afgelopen 2 jaar, met een looptijd van minimaal een halfjaar;
 • Aantoonbare (werk)ervaring met projecten waarbij risicobeheersing, inspelen op wisselende omstandigheden en verschillende belangen noodzakelijk is, blijkend uit minimaal 2 projecten in de afgelopen 6 jaar waarin verschillende methodieken voor risicobeheersing zijn gebruikt;
 • Aantoonbare (werk)ervaring met projecten waarbij risicobeheersing, inspelen op wisselende omstandigheden en verschillende belangen noodzakelijk is, blijkend uit minimaal 2 projecten in de afgelopen 6 jaar waarin minimaal 3 stakeholders met verschillende belangen zijn gemanaged;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider van complexe projecten met de onderstaande verdeling;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Projectleiderskwaliteiten op complexe dossiers
 • bestuurlijk en organisatiesensitief
 • Communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling
 • Schriftelijke- en rapportagevaardigheden
 • Alert en proactieve flexibele houding
 • Doelgericht en creatief denkend
 • Sturen op deadlines

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt  flexibel vervuld op nog nader te bepalen dagen.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op woensdag 13 januari 2021 tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op donderdag 14 januari 2021 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 12 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.