• darkblurbg

Projectleider omgevingsvisie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider omgevingsvisie voor 16 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Senior projectleider bouwstenen omgevingsvisie.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informtiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling MRO
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
De gemeente heeft onlangs besloten om de omgevingsvisie stapsgewijs aan de hand van vier bouwstenen op te stellen. De bouwstenen moeten in 2021 worden opgesteld. Voor het opstellen van de drie bouwstenen Groene Woongemeente, Economie & bedrijvigheid, Mobiliteit & bereikbaarheid is de gemeente op zoek naar een projectleider/adviseur. De projectleider is samen met het interne projectteam verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze drie bouwstenen. De projectleider heeft zowel kennis van de inhoud als van het proces. Wat is nodig om bruikbare bouwstenen te maken en deze met elkaar te verbinden? Hoe verhouden de bouwstenen zich tot de latere omgevingsvisie en zijn ze een logisch vervolg op het reeds vastgestelde Kompas van de Leefomgeving.
In het proces ondersteunt hij/zij de projectgroep om gericht en in korte tijd aan de totstandkoming van de bouwstenen te werken.

In inhoud stimuleert, coacht en scherpt hij/zij stukken en discussiepunten van projectteamleden aan. Hij/zij is verantwoordelijk voor gestructureerde projectteam vergaderingen. In bestuurlijke bijeenkomsten (raad & college) leidt hij/zij het gesprek in goede banen, uiteraard in samenwerking met het team en beschikt over een goede politieke sensitiviteit. Wanneer nodig schuift hij/zij aan bij overleggen met het management, directie, andere overheden en interne en externe stakeholders.

De projectleider zorgt samen met het team voor een goede verbinding tussen de bouwstenen onderling en de vierde bouwsteen verduurzaming. Voor specifieke onderwerpen werkt hij/zij nauw samen met een bureau die op specifieke onderwerpen wordt ingehuurd.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Kandidaat levert een kort voorstel voor het aanpakken van de opdracht. Het voorstel dient toegevoegd te worden aan het CV;
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van omgevingsvisies;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria

4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider, projectmanager of procesbegeleider op het gebied van strategische visievorming in de afgelopen 8 jaar (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van werksessies voor colleges en raad over omgevingswet en omgevingsvisie in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het opstellen van omgevingsvisies bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare generalistische werkervaring op de inhoudelijke onderwerpen die de essentie van de bouwstenen vormen: Verstedelijking en groen, verkeer, economie en bedrijvigheid en duurzaamheid in de afgelopen 8 jaar (20 punten).

Competenties

  • Verantwoordelijkheid: Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen. Je durft daarbij te delegeren, laat voorbeeldgedrag zien, maakt zorgvuldige afwegingen en neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.
  • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen. Je overziet daarbij consequenties, beargumenteert je oordeel en weegt gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af.
  • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. Je bent daarbij een verbindende factor die partijen aanspreekt op hun bijdrage en houdt vast aan een gemeenschappelijke richting met oog voor de verschillende partijen.
  • Samenwerken: Je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan optimale inzet van leden ten behoeve van het groepsdoel. Je activeert de teamleden, weet daarbij de eenheid te behouden en neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.
  • Resultaatgerichtheid: Je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen. Je vertaalt de visie/strategie in tactische doelen en resultaten, stelt meetbare (tactische) doelen, geeft grote lijnen aan en monitort invulling door anderen en hanteert de gestelde norm van transparantie en openheid, zodat verantwoording over het totaalresultaat afgelegd kan worden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 februari 2021 van 13.00 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 februari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.