• darkblurbg

Projectmanager Gebiedsvisie Duurzame energie A12 spoorzone VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectmanager Gebiedsvisie 'Duurzame energie A12 / spoorzone'voor 20 - 24 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 23 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. De energietransitie is één van de opgaven waar we samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden aan werken. Om hier handen en voeten aan te geven werkt het programmateam Duurzaamheid aan het realiseren van een aantal actielijnen. Eén daarvan is het realiseren van meer duurzame energieopwek op het grondgebied van Zeist. 

Opdracht 

De projectmanager ‘Gebiedsvisie Duurzame energie A12/spoorzone’ gaat aan de slag om samen met belanghebbenden zoals; inwoners, omwonenden, grondeigenaren, pachters, belangenverenigingen, buurgemeenten en projectontwikkelaars een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied tussen de A12 en het spoor. Dit gebied kenmerkt zich o.a door agrarisch gebruik en natuurwaarden. Uitkomst is een gedragen visie en realistisch inzicht in de (on)mogelijkheden voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwek (zonnevelden en windenergie) in dit gebied. De projectmanager zorgt voor een zorgvuldig en transparant proces om gezamenlijk te komen tot een gedragen visie voor het gebied, rekening houdend met alle verschillende belangen en de te beschermen waarden. De intentie is om tot een gedragen gebiedsvisie te komen waarin ruimte wordt geboden aan windenergie en zonnevelden en inzicht in de voorwaarden waarbinnen dat vorm kan krijgen. Het onderzoek kan echter ook leiden tot de conclusie dat grootschalige elektriciteitsopwek in dit gebied niet wenselijk of niet realiseerbaar is.  

In de rol als procesbegeleider is de projectmanager in staat om verbinding te leggen met alle betrokkenen en een zodanig proces te organiseren dat deelnemers zich gehoord en betrokken voelen. Hij/zij heeft inzicht in de dynamiek van de energietransitie en heeft ruime ervaring met vergelijkbare processen. Hij/zij is in staat om binnen de gestelde termijn van 6 maanden tot een afgerond resultaat te komen.

Deze opdracht vindt plaats in het kader van de route naar een energieneutrale gemeente Zeist in 2050. In 2019 heeft de gemeenteraad de routekaart Nieuwe Energie voor Zeist vastgesteld. Hierin is de doelstelling geformuleerd om een derde van de doelstelling in besparing en duurzame opwek, in 2030 te realiseren. Een eerste verkenning naar de mogelijkheden voor grootschalige elektriciteitsopwek op het grondgebied van Zeist laat zien dat de A12/spoorzone de potentie heeft om de totale opgave tot 2030 te realiseren. De gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met een nader onderzoek van dit gebied, met alle betrokkenen.

Zeist werkt in de energietransitie samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie (RESU16). Deze partijen stemmen regionaal af over welke bijdrage de regio kan bieden aan de landelijke opgave om meer duurzame elektriciteit op te wekken. De uitkomsten van het gebiedsproces dienen mede als input voor de inbreng vanuit Zeist in de Regionale Energie Strategie.

Vereisten

 • Aantoonbare werkervaring met participatieprocessen in een complex bestuurlijke context. (Noem hiervan drie relevante voorbeelden met referentie in het cv);
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een gebiedsvisie (noem hiervan twee relevante voorbeelden met referentie in het cv);
 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het opstellen van een gebiedsvisie binnen een gemeentelijke instelling, regio of provincie;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid en/of duurzame energie;
 • Werkervaring als projectmanager in het openbaar bestuur;
 • Aantoonbare ervaring met het succesvol begeleiden van samenwerkingsprojecten (tussen verschillende stakeholders);
 • Aantoonbare kennis van de agrarische sector.

Competenties

 • Bestuurlijk sensitief
 • Authentiek
 • Pro actief
 • Betrokken
 • Verbindend
 • Resultaatgericht

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen 

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld in overleg op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning 

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 3 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 2 november 2020 bericht.

Overige informatie De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.