• darkblurbg

Regisseur VTH VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Regisseur VTH voor 16 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:
Algemene omschrijving: 
Wij zijn op zoek naar een regisseur VTH die ons kan helpen om onze VTH-taken beter te borgen in de organisatie. Als VTH-regisseur houd je je bezig met het optimaliseren van processen rondom Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor het omgevingsrecht.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij  is de niet optimaal werkende VTH cyclus. Op grond van het Besluit omgevingsrecht wordt gewerkt met de Big8 cyclus, waarin alle onderdelen van de VTH-taken staan beschreven: van beleid tot uitvoering, via monitoring naar evaluatie en uiteindelijk weer naar nieuw beleid. In Hilversum zijn de meeste onderdelen van de cyclus aanwezig maar sluiten nog onvoldoende op elkaar aan. Wij willen onze beleidsdoelen meer SMART maken, beter monitoren en bijsturen als er nieuwe prioriteiten zijn. Wij zoeken iemand die het hele speelveld overziet en kan regisseren en die ook verantwoordelijk is voor het maken van VTH beleid.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 1. Nieuw VTH beleid opstellen. Het bestaande beleid loopt dit jaar af. Onder de werkzaamheden vallen:
  • Herijken van bestaande beleidsprioriteiten en wellicht nieuwe prioriteiten toevoegen. Daartoe in ieder geval aansluiten bij het programma Omgevingswet, inclusief het project Omgevingsvisie;
  • Betrekken van relevante interne (collega’s, college, raad) en externe stakeholders (inwoners, uitvoeringsorganisaties zoals de brandweer, gemeenten in de regio, de provincie, de Omgevingsdienst);
  • Beleid in het juiste bestuurlijk gremium laten vaststellen.
 2. Een plan van aanpak voor een werkende en volledig sluitende Big8 cyclus maken en deze uitvoeren. Onder de werkzaamheden vallen:
  • De ontbrekende schakels in de Big8 cyclus invullen aan de hand van de beleidsevaluatie 2016-2019 en de beoordeling van de provinciel;
  • Zorgen voor een grafische weergave en jaarlijkse planning die de VTH cyclus voor collega’s en bestuur inzichtelijk maakt;
  • Een werkwijze ontwikkelen die de Big8 cyclus actueel houdt en aansluit bij de gemeentelijke P&C cyclus. De Big8 moet geen statisch instrument zijn, maar jaarlijks tegen het licht wordt gehouden, waarbij herprioritering en het goede gesprek over personeel en financiering plaatsvindt op de relevante bestuurlijke en ambtelijke tafels;
  • Alle benodigde bestuurlijke voorstellen schrijven die (jaarlijks) onderdeel van de cyclus zijn;
  • Coördineren richting de provincie Noord-Holland;
   • Centrale aanspreekpunt voor de PNH, ontvangt alle mailings;
   • Prolooggesprek van de provincie bijwonen over de nieuwe thema’s en aandachtspunten van dat jaar;
   • Reactie op beoordelingsrapportages van jaarlijkse thematische onderzoeken;
   • Insturen van de jaarlijkse stukken voor de controle door de provincie;
   • Jaarlijks gesprek over de beoordeling van de provincie;
  • De consequenties van de Omgevingswet in het kader van vergunningverlening vertalen naar het VTH beleid. Hiertoe periodiek aansluiten bij het kernteam Omgevingswet;
  • Een relatie leggen tussen VTH en de Wetkwaliteitsborging voor het bouwen;
  • In al het bovenstaande periodiek in gesprek gaan met de coördinatoren voor V, T en H, de coördinator voor de OFGV en de relevante collega’s bij andere afdelingen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Maximaal uurtarief van € 90,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werkverkeer.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde of Rechten;
 • Aantoonbare werkervaring met Big8 cyclus;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met vergunningverlening en handhaving op het gebied van de WABO;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering in een bestuurlijke omgeving;
 • Aantoonbare kennis op het gebied van de Omgevingswet;
 • Aantoonbare kennis op het gebied van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Helicopterview; overzicht houden over inhoud en proces;
 • Verbinding leggen op inhoud en met betrokken stakeholders;
 • Gedragsverandering kunnen bewerkstelligen;
 • Stevige adviesvaardigheden, verbaal en schriftelijk;
 • Politieke sensitiviteit.

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning 
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 18 of dinsdag 19 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.