• darkblurbg

Secretaris externe evaluatiecommissie Goed Gebruik Geneesmiddelen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Secretaris externe evaluatiecommissie Goed Gebruik Geneesmiddelen voor 8 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 2 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Bij ZonMw werken betekent dat je bijdraagt aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Het doel van het Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) programma is dat beschikbare geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger worden ingezet. Het uitgangspunt hierbij is dat door een effectiever en doelmatiger gebruik van geneesmiddelen de kwaliteit van zorg voor patiënten wordt verbeterd en die verbetering resulteert in een kostenefficiëntie in de zorg en/of maatschappij. Om het programmadoel te bereiken wordt onderzoek uitgezet, infrastructuur opgezet en worden initiatieven gestimuleerd die ervoor zorgen dat kennis over het gebruik van beschikbare geneesmiddelen (sneller) in de praktijk beschikbaar komt en daadwerkelijk wordt gebruikt.

Een eerste externe evaluatie van het GGG-programma vond plaats in 2017, na vijf jaar looptijd van het programma (2012-2017). ZonMw zal, volgens afspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS; de opdrachtgever van het programma) opnieuw een externe tussenevaluatie van het programma laten uitvoeren in 2021. Deze evaluatie richt zich specifiek op de effectiviteit en efficiëntie van het GGG-programma over de afgelopen 10 jaar (2012-2022). Hiervoor zullen zowel de opbrengsten van het programma in kaart worden gebracht, alsmede de wijze waarop het proces is begeleid in het licht van de programmadoelstellingen. De evaluatie zal aanknopingspunten bieden voor de wijze waarop het sturingsproces (de programmeercyclus) mogelijkerwijs efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd. Uiterlijk in Q2 2022 zal het evaluatierapport worden opgeleverd en aangeboden aan het ZonMw-bestuur en VWS. Daarnaast zal een meer toegankelijke versie van het evaluatierapport worden opgesteld, middels een digitale publicatie, voor de overige stakeholder van het programma

Het GGG-programma heeft, in afstemming met VWS, de volgende doelstellingen voor de evaluatie geformuleerd:

 1. Inzicht verkrijgen in hoe en in welke mate het GGG programma heeft bijgedragen aan een effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van bestaande geneesmiddelen. De opbrengsten van het programma worden zichtbaar gemaakt. Tevens wordt inzicht verkregen in de factoren die hebben bijgedragen aan de impact van het programma.
 2. Aanbevelingen voor het programmeerproces van het programma voor de verdere looptijd.
 3. Inzicht verkrijgen in de positie die het programma, na 10 jaar, heeft ingenomen in het geneesmiddelen(onderzoeks)veld.

Hoewel de evaluatie interessante bevindingen zal opleveren voor alle stakeholders van het programma (VWS, onderzoeks- en zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en hun naasten, bedrijven / farmaceuten, zorgverzekeraars, koepelorganisaties als CBG en Zorginstituut) richt het evaluatierapport zich met name op VWS, de opdrachtgever van het GGG-programma, en via aanbevelingen voor het vervolg van het programma, alsmede op het GGG-programma zelf.

Opdracht
De uitvoerder van de evaluatie betreft een onafhankelijke, externe evaluatiecommissie die in afstemming met het ZonMw bestuur en VWS, door het GGG programma wordt aangesteld. De evaluatiecommissie selecteert een extern bureau voor het opzetten en uitvoeren van doelstellingen 1 en 3. De evaluatiecommissie is verantwoordelijk voor de begeleiding van dit externe bureau gedurende de looptijd van de evaluatie. De selectie van het externe bureau vindt plaats op basis van het plan van aanpak en op basis van een mondelinge toelichting. Selectiecriteria worden van tevoren opgesteld. Doelstelling 2 zal intern, door het GGG programmateam, worden uitgevoerd middels een procesevaluatie.

De externe secretaris van de evaluatiecommissie zal de eindrapportage opstellen, waarbij de commissie de bevindingen vanuit de externe bureaus en de interne procesevaluatie zal duiden en aanbevelingen voor het programma zal formuleren. Het eindrapport dient uiterlijk Q2 2022 te worden aangeboden aan VWS.

In de functie van externe secretaris ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces en ben je contactpersoon en spil in het web voor alle betrokken partijen (externe evaluatie commissie, het GGG programmateam en externe bureaus). Met het programmateam, onder leiding van het clusterhoofd Harald Moonen, vindt met name afstemming plaats over de evaluatie taakopdracht, aan te leveren documentatie vanuit het programma en de voortgang van het proces.

Als vertrekpunt dienen o.a.: de evaluatie taakopdracht, aanbevelingen uit de externe evaluatie - programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 2012 - 2017, en programmateksten (programmatekst Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020-2023, 2016-2019 en 2012-2015), beschikbare kennis en inzichten bij ZonMw.

Concreet vallen onder de rol van externe secretaris van de evaluatiecommissie de volgende activiteiten:

 • Coördinatie van het gehele evaluatieproces en hierbij de betrokken partijen aansturen;
 • Ondersteuning van de externe evaluatiecommissie, waaronder voorbereiding, verslaglegging en opvolging van vergaderingen;
 • Het aanbesteden van de (resultaat- en proces-)evaluatie en de economische analyse aan externe bureaus;
 • Contactpersoon zijn voor de externe bureaus;
 • Afstemming met en ondersteuning van medewerkers Goed Gebruik Geneesmiddelen programma m.b.t. aan te leveren documentatie;
 • Het opstellen van het evaluatieoordeel van de externe evaluatiecommissie in een rapport dat door de commissie wordt vastgesteld.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare kennis en aantoonbare werkervaring opgedaan in de (semi-)publieke sector op het terrein van de zorg als senior beleidsmedewerker.

Gunningscriteria

 • Uurtarief maximaal € 90 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk (10 punten);
 • Een afgeronde wo opleiding op master niveau, bij voorkeur in geneeskunde, farmacie, gezondheidswetenschappen of biomedische wetenschappen (30 punten);
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met beleidsprocessen in de gezondheidszorg (20 punten);
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met programma- en projectmanagement in een (semi-)publieke organisatie op het terrein van de gezondheidszorg (20 punten);
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in het (strategisch) adviseren en in het opstellen van beleidsadviezen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Je hebt oog voor de grote lijn en bent in staat om strategische keuzes te maken;
 • Je bent bestuurlijk- en organisatiesensitief;
 • Je bent een verbinder tussen beleid, onderzoek en praktijk;
 • Je bent resultaatgericht en creatief denkend;
 • Je neemt initiatief;
 • Je hebt analytische vaardigheden;
 • Je hebt programma- en projectmanagementvaardigheden op complexe dossiers;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij ZonMw zijn gepland op maandag 10 mei 2021 en dinsdag 11 mei 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hierover uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie

 • ZonMw kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw kan verzoeken tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;