• darkblurbg

Strategisch Adviseur Landbouw VACATURE

Vacature aangemaakt: 05-10-2020

Wij zijn op zoek naar een Strategisch Adviseur Landbouw: Meerdere Smaken voor 20 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio Flevoland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

De provincie Flevoland heeft de Omgevingsvisie FlevolandStraks en de uitwerkingsagenda “Samen Maken we Flevoland” vastgesteld. Een van de opgaven in de Omgevingsvisie is “Landbouw Meerdere Smaken”. Deze opgave behelst het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van de agrofoodketen in Flevoland, door vernieuwing en diversificatie van businessmodellen te stimuleren. De provincie is samen met gebiedspartners bezig om goede randvoorwaarden voor deze ambitie te organiseren. We bepalen samen de strategie; we werken in proeftuinen aan nieuwe modellen in de voedselproductie, we versterken de basiskwaliteit van Flevoland: een goed bodem- en watersysteem en we werken aan een sterk en snel kennisnetwerk. Het bereiken van de ambitie vraagt om gerichte en gecoördineerde inzet op de kerntaken van de provincie en het opzetten van de coördinatie hiervan ligt bij de afdeling Strategie en Beleid van de provincie. Uitvoering geschiedt in het team Landbouw Meerdere Smaken en in afstemming en samenwerking met partijen binnen en buiten de organisatie.

Opdracht 

De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen deze opdracht:

 • Mede vormgeven van het programma, met speciale aandacht voor samenhang, financiën en uitvoeringsvraagstukken.
 • Mee opzetten en implementeren van een opgavegerichte werkwijze.
 • In samenspraak met interne en externe betrokkenen en stakeholders opzetten van een afwegingskader en monitoringsystematiek voor Landbouw: Meerdere Smaken.
 • Inhoudelijk adviseren op de samenhang met belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen, zoals de gebiedsontwikkelopgave, nieuw landbouwbeleid en voedseltransitie.
 • Strategisch adviseren van de bestuurlijk portefeuillehouder en management.

Minimumeisen

 • Werkzaamheden vinden deels indien mogelijk plaats (in richtlijnen met het RIVM) op het provinciehuis te Lelystad en/of in het gebied;
 • Een afgeronde opleiding op WO master niveau;
 • Uurtarief maximaal € 135,- per uur inclusief reiskosten exclusief btw;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Werkdagen in ieder geval donderdagmiddag en maandagmiddag;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;

Gunningscriteria

 • Aantoonbaar inzicht in inhoud en procesaanpak in de voedseltransitie blijkend uit minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaren;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving in de afgelopen 10 jaren;
 • Aantoonbare kennis van en netwerk binnen de agrofoodketen, met name in de plantaardige sector, en de rol van de provincie daarin, blijkend uit relevante aantoonbare werkervaring. Maak dit aantoonbaar middels uitgeschreven voorbeelden;
 • Aantoonbare werkervaring met de in de opdrachtomschrijving genoemde werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Programma- en projectmanagementvaardigheden op complexe dossiers,
 • Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief,
 • communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling
 • schriftelijke- en rapportagevaardigheden
 • proactieve flexibele houding
 • vasthoudend en standvastig
 • doelgericht en creatief denkend
 • zelfstandigheid / zelfwerkzaamheid
 • overtuigingskracht
 • analytische vaardigheden

CV-richtlijnen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom je geschikt bent voor deze functie.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandagmiddag, donderdag en een dag in overleg.

Planning 

De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 23 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 22 oktober bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;