• darkblurbg

Strategisch adviseur planeconomie Nieuwe Natuur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Strategisch adviseur planeconomie Nieuwe Natuur voor 16 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Flevoland . Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
In 2013 heeft provincie Flevoland het programma Nieuwe Natuur geopend. Private en publieke organisaties en particulieren zijn gevraagd om met ideeën voor nieuwe natuur te komen en deze zelf, met ondersteuning van de provincie, te ontwikkelen. Met dit programma heeft Flevoland expliciet gekozen voor een breed perspectief op natuur waarbij ruimte wordt geboden voor maatschappelijk initiatief en functiecombinaties. Hierdoor kan natuur gerealiseerd worden vanuit de behoefte van Flevolanders, dicht bij hun eigen woonomgeving. Natuur die op termijn zelfstandig en zonder geld van de overheid door de burgers en organisaties wordt beheerd. Eind 2014 heeft provincie Flevoland 22 projecten gehonoreerd binnen het programma Nieuwe Natuur en aangegeven welke aanspraak maken op een financiële bijdrage of (ruil)gronden. De provincie stuurt hierbij programmatisch op de voortgang van de projecten, waarbij initiatiefnemers verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en realisatie van projecten. De initiatiefnemers kennen diverse achtergronden. Het betreffen particulieren, agrariërs en terreinbeherende organisaties. Per project zijn, gelet op de programmasturing, de uitwerkingskaders bepaald middels een intentieovereenkomst. Na het vertalen van de uitwerkingskaders in een gedragen, haalbaar en betaalbaar projectplan is een realisatieovereenkomst afgesloten. Hierin is onder meer afgesproken hoe en wanneer de door Provinciale Staten gereserveerde middelen kunnen worden aangewend voor het verwerven van de benodigde grond, de inrichting en het beheer.

Opdracht
De komende jaren worden de projecten binnen het programma Nieuwe Natuur afgerond. Dit geldt nog niet (geheel) voor twee projecten ter plaatse van de Eemvallei en omstreken. Voor de tweede en volgende fases van deze projecten dienen nog zogenaamde fasebesluiten te worden genomen. Het laten landen van deze opgave in het gebied (Oosterwold en omgeving) is complex, gelet op het grote aantal betrokken partijen en de omvang van het gebied. Deze opgave wordt door de betreffende initiatiefnemers getrokken, waarbij de provincie in de intentiefase een toetsende rol heeft en een faciliterende rol in de realisatiefase. Daarnaast heeft de provincie een rol als het gaat om beheer van de programmabuffer PNN, waarover met de initiatiefnemers (in hun rol als programmahouder) door de provincie afspraken gemaakt moeten worden. Daarvoor zijn verschillende scenario’s in beeld die in grote mate samenhang kennen met andere ruimtelijke ontwikkelingen als woningbouw (toevoegen van circa 100.000 woningen), recreatie, landbouw, biodiversiteit, bossenstrategie, natuurcompensaties, windmolens/duurzame energie en nadrukkelijk ook de stikproblematiek en (grond)watergebruik. Voor aansturing van deze opgave, in afstemming met de initiatiefnemers van de tweede fasen van de PNN-projecten, zoekt de provincie een strategisch projectleider om de benodigde stappen richting besluitvorming en bijbehorende afstemming met de stakeholders in het gebied te zetten. De precieze stappen dienen nog in beeld gebracht te worden en zijn afhankelijk van de (on)mogelijkheden in het gebied. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een nieuw programma waarin de tweede fasen van de projecten worden opgehangen in combinatie met de aanwending van de programmabuffer, waarbij een beleidsverbreding kan optreden richting een (nieuw) programma natuurinclusieve samenleving. Het adviseren over de mogelijkheden en implementatie zijn onderdeel van de opdracht.

Minimumeisen

 • Werkzaamheden vinden plaats via Skype / op het provinciehuis te Lelystad.
 • Minimaal een afgeronde opleiding op WO masterniveau;
 • Uurtarief maximaal € 115,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk.
 • Werkzaamheden vinden momenteel plaats vanuit huis. Afhankelijk van de huidige gezondheidssituatie in Nederland is het de bedoeling deze op termijn te verrichten vanuit het provinciehuis te Lelystad. Aanwezigheid op maandag is vereist in verband met interne afstemming. De andere dag kan variëren en is in overleg.
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring (in de afgelopen 15 jaar) in het aansturen van complexe en integrale gebiedsontwikkelingsprocessen bij een overheidsorganisatie. 
 • Aantoonbare werkervaring (in de afgelopen 15 jaar) in het werken als strategische adviseur binnen projecten en programma’s in een overheidsorganisatie.
 • Aantoonbare werkervaring (in de afgelopen 15 jaar) in het samenwerken met stakeholders in gebiedsontwikkelingsprojecten. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, particulieren, het Rijksvastgoedbedrijf, agrariërs en terreinbeherende organisaties.
 • Aantoonbare werkervaring (in de afgelopen 15 jaar) in het werken binnen provinciale bestuurlijke omgevingen.
 • Aantoonbare werkervaring (in de afgelopen 15 jaar) in soortgelijke functies/opdrachten bij een overheidsorganisatie en in het bijzonder aantoonbare ervaring in het leiding geven aan omvangrijke (her)allocatie van grondvermogen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Programma- en projectmanagementvaardigheden op complexe politiek-bestuurlijke dossiers.
 • Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief.
 • Communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling.
 • Proactieve flexibele houding.
 • Vasthoudend en standvastig.
 • Doelgericht en creatief denkend.
 • Zelfstandigheid / zelfwerkzaamheid.
 • Verbindend onderhandelaar in speelveld overheden en maatschappelijke en particuliere partijen.
 • Overtuigingskracht.
 • Financiële rekenvaardigheid.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Aanwezigheid op de maandag. Gelet op de veelheid aan betrokken partijen is het echter ook nodig om in de verdere week aanwezig te kunnen zijn (evt. via Skype als de werkzaamheden hierbij passen).

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op woensdag 4 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 3 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.