• darkblurbg

Wat is interim?

Ik zoek een interimmer     Ik ben een interimmer

Veel mensen hebben wel eens van interim gehoord of kennen iemand die als interim professional aan het werk is. Toch weten ze niet precies wat interim is. Wat is interim nu precies? Interim is het vervullen van een bepaalde functie in een organisatie of bedrijf voor een tijdelijke periode. Het voorvoegsel interim wordt gebruikt om aan te geven dat iemand een functie tijdelijk waarneemt. Interim komt van de Latijnse uitdrukking ad interim (ook wel afgekort tot a.i.) en betekent 'in de tussentijd'.

Wat is interim management?

Een interim manager is een ervaren professional die voor een bepaalde tijd managementtaken uitvoert bij een organisatie. Hij of zij gaat dan aan de slag op management- of executive niveau. Het zijn ervaren managers die prima in staat zijn om een organisatie te leiden tijdens een periode waarin allerlei veranderingen of transformaties gaande zijn. Interim managers worden vaak ingehuurd om organisaties dus verder te helpen bij grote veranderingen. Een interim manager kan ook een overbrugging zijn bij het vertrek van een manager. Het bedrijf blijft dan goed functioneren, hetgeen dus voor een stuk stabiliteit zorgt. Een interim manager kan ook worden ingezet omdat een vaste manager niet nodig is of omdat niemand in de organisatie geschikt is voor desbetreffende interim management functie. De vraag op gebied van interim management neemt de laatste jaren enorm toe om diverse redenen die in dit artikel ook worden benoemd.

Soorten interim management

Wij onderscheiden drie hoofdsoorten met betrekking tot interim management:

1. Algemeen management

Een interimmer geeft hierbij leiding aan het gehele bedrijf of maakt deel uit van de managementlaag van een organisatie. Je geeft richting aan de mensen en de middelen zodat de doelen van een organisatie kunnen worden bereikt. Je bent bezig met visie, het maken van plannen, het (laten) uitvoeren, controleren en bijsturen.

2. Functioneel management

Een functioneel interim professional valt hiërarchisch onder de top van een organisatie.

3. Operationeel management

Een operationeel manager is met name bezig met de korte termijn, de uitvoer van taken, de planning en de organisatie. Een operationeel manager is vaak een specialist en is praktisch ingesteld. Ze blinken uit in het managen van de processen, richten het werkproces in, zorgen voor een effectieve planning en richten het werkproces goed in.

Daarnaast onderscheiden we nog 4 soorten interim management vormen:

 1. Projectmanagement
 2. Verandermanagement
 3. Crisismanagement
 4. Overbruggingsmanagement

Hoe kom ik aan de juiste interim manager?

Elke opdrachtgever wil graag het schaap met 5 poten. We helpen je graag uit de droom: deze interimmer bestaat niet. En aan goede CV´s meestal geen gebrek. Maar je wilt wel de beste kandidaat. Hoe selecteer je dan de juiste kandidaat? Het gaat om belangrijke functies in de organisatie die de toekomst van de onderneming bepalen. Je hebt dus een goed inzicht nodig in de eigen organisatie maar ook in de interim kandidaat. Een interim bemiddelingsbureau zoals Bureau Ad Interim kan dit voor jou doen, maar als je geen gebruik wilt maken van een interim bemiddelingsbureau dan zijn onderstaande selectiecriteria van belang. Opdrachtgevers willen graag garanties en zekerheid vooraf. Dat is lastig.

1. Wat is de opdracht?

Ga eerst helder krijgen wat de exacte opdracht is. Het komt regelmatig voor dat dit niet voldoende helder is. Is de opdracht helder dan kun je op zoek naar de juiste interim professional. Je kunt dan ook beter in kaart brengen welke competenties en werkervaring de interimmer mee moet nemen. Beschrijf concreet de inhoud van de opdracht, welke resultaten moeten er worden geboekt? In welke tijdsperiode? Met welke middelen? Wat zijn de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de opdracht? Wie zijn de stakeholders? Wat is de bedrijfscultuur? Hoe is het team opgebouwd? Zorg dat je al deze informatie helder hebt (bij voorkeur ook op papier). Dit is voor jou als opdrachtgever van belang maar zeker ook voor de interimmer. Ook de interim professional moet een goede afweging kunnen maken of de opdracht bij hem of haar past en of zijn kennis en ervaring aansluiten bij de organisatie en de opdracht. Immers ook de reputatie van de interimmer staat op het spel. Hij of zij wil ook graag de opdracht succesvol afronden.

Pas wel op dat de informatie niet te uitgebreid wordt. Hoe meer criteria des te groter de kans dat je op zoek bent naar het schaap met 5 poten. Benoem maximaal 8 tot 10 relevante criteria voor de opdracht.

2. Maak een selectie

Er zijn verschillende manieren om de opdracht kenbaar te maken. De opdracht kun je zowel intern als extern uitzetten. Extern worden daarvoor vaak social media kanalen ingezet, met name LinkedIn is daarvoor een geschikt platform. Ook kan gebruik gemaakt worden van de expertise van interim bureaus. Zij gaan op basis van de door jou opgestelde opdracht aan de slag, zij ontzorgen dus. Of je nu zelf op zoek gaat of een interim bureau inschakelt uiteindelijk heb je een aantal CV´s op het bureau liggen. CV´s die matchen bij de vooraf opgestelde criteria behorende bij de interim opdracht. Heeft de kandidaat de benodigde kennis en ervaring? Zou de kandidaat passen bij de organisatie? Zijn er referenties? Wat bij interim nog wel eens vergeten wordt is een referentie check. Ervaring op een CV telt zeker mee, maar een goed CV is geen garantie! Zeker bij belangrijke opdrachten is het essentieel om een referentie check te doen bij recente opdrachtgevers. Als je referenties checkt geef dit dan wel vooraf aan bij de interim kandidaat. Een referentiecheck geeft je wat meer achtergrondinformatie.

3. Past de interim manager bij het bedrijf?

Persoonlijke eigenschappen van interim managers (maar zeker ook van andere interimmers) zijn van groot belang bij de beoordeling van een kandidaat. Past de kandidaat bij het bedrijf? Heb je een zakelijke manager nodig? Of een verbindende mensgerichte manager? Of juist een creatieve manager die denkt in mogelijkheden? Heeft de interimmer een frisse blik? Ook een interimmer die uit een andere branche komt kan heel goed in staat zijn om de juiste vragen te stellen! Heeft de interimmer bij een vorige opdrachtgever vergelijkbare dingen gedaan die nu bij jou in de organisatie gedaan moeten worden?

4. Is er een klik?

Als er na een grondige selectie meerdere kandidaten overblijven dan komt het aan op de klikfactor. Ook al is het CV nog zo goed en heeft de interim kandidaat een schat aan interim ervaring, als er geen wederzijdse klik is ga dan niet met elkaar in zee. Tijdens de gehele interim opdracht moet er intensief worden samengewerkt, dat wordt lastig als er geen klik is. Wij adviseren overigens om altijd meerdere kandidaten te spreken. Kijk elkaar in de ogen en voel of er een klik is.

Werkwijze interim managers

Over het algemeen kunnen we interim management opdrachten globaal in 5 fasen verdelen.

1. Voorbereiding

Op een bepaald moment dat een organisatie besluit een interim manager in te schakelen worden de randvoorwaarden met elkaar vastgesteld. We gaan er nu even van uit dat de juiste interim-manager in beeld is. Er worden dan contractuele afspraken gemaakt over o.a. de globale inhoud van de opdracht, de tarieven, de duur van de opdracht, etc. Ook maakt de interimmer alvast kennis met de organisatie en de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het bijwonen van een vergadering, een rondgang door het bedrijf, een interne mailing met een introductie over de interimmer. Tijdens de voorbereidingsfase is dus al op hoofdlijnen helder welke opdracht er uitgevoerd dient te worden. En ook wat de verwachte eindresultaten zijn. Een interim manager krijgt van het top management de bevoegdheden en verantwoordelijkheden mee die horen bij de interim opdracht. Belangrijk dat iedereen in de organisatie of desbetreffende afdeling hiervan op de hoogte is.

2. Diagnosestelling

Hoewel de opdracht op hoofdlijnen helder is, gaat de interim manager zelf ook op onderzoek uit. Wat treft hij aan? Hij onderzoekt zelf het probleem door in gesprek te gaan met de mensen in de organisatie. Zo vormt hij zelf een eigen beeld van de situatie. Er komen meer details op tafel. Trek niet te snel conclusies. Er kunnen diepere oorzaken aanwezig zijn bij geconstateerde problemen. Soms blijkt in deze fase dat de opdracht veel complexer is dan vooraf gedacht. In dat geval gaat de interim manager met de opdrachtgever (en eventueel met het interimbureau) om tafel om de opdracht opnieuw te bespreken. Het is belangrijk dat de diagnosestelling goed gebeurd. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, de complexiteit van het probleem kost dit vaak 1 tot 4 weken.

3. Plan van Aanpak

Na de diagnosestelling kan de interim manager aan de slag met het schrijven van een plan van aanpak waarin de doelstellingen en de bijbehorende acties zijn opgenomen, met uiteraard de tussentijdse evaluatiemomenten en een gedegen planning. Stel het plan van aanpak zo concreet mogelijk op. Bij voorkeur volgens de SMART methode. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden. Het plan van aanpak wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden / stakeholders in de organisatie. Uiteindelijk is het aan de opdrachtgever om het voorstel te fiatteren. De opdrachtgever kan op dit moment nog actief sturen op de inhoud van het voorstel. Uiteindelijk ligt er een goedgekeurd voorstel op tafel waarmee de interim manager aan de slag kan. Voordeel van de SMART methode is dat de verwachtingen van de opdrachtgever en de interim professional goed op elkaar zijn afgestemd. Dit kan frustraties achteraf voor een groot gedeelte voorkomen.

4. Implementatie

De interim manager zorgt ervoor dat de punten uit het plan van aanpak worden uitgevoerd. De interim manager bewaakt de voortgang van het project, stuurt bij, corrigeert en informeert de opdrachtgever over de voortgang van de interim opdracht. Tijdens de implementatie kunnen er ook weer nieuwe aspecten aan het licht komen, waardoor het voorstel moet worden aangepast. Ook dit vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.

5. Afronding en overdracht

Aan het einde van de interim opdracht moeten de doelstellingen, zoals in het plan van aanpak vastgelegd, zijn behaald. Dan hebben we als het goed is een tevreden opdrachtgever.

Het is essentieel dat bij vertrek van de interimmer er een goede overdracht plaats vindt. Iemand zal het werk moeten overnemen daar waar de interimmer is geëindigd. Beschrijf in een overdrachtsdocument wat je gedaan hebt, hoe het proces is verlopen, maar beschrijf ook welke dingen er nog moeten gebeuren. Het mooist is dat de interimmer mee kan beslissen over de eventuele opvolger, dan kan er een warme overdracht plaatsvinden, naast een goed overdrachtsdocument. Een evaluatie tussen opdrachtgever en de interimmer (en/of interim bureau) over de uitvoering van de opdracht is onderdeel van de overdracht. Wat kunnen we leren van elkaar zodat we nog beter in ons vak worden? Hoe voorkomen we dat de organisatie niet opnieuw in de oude situatie terecht komt?

Het komt overigens ook voor dat een interim professional verbonden blijft aan de organisatie door het geven van advies. Een soort van klankbordfunctie of adviseursfunctie. Of er komt een nieuwe interim opdracht binnen de organisatie.

Mogelijke taken voor een interim manager

Een aantal taken worden al in dit artikel genoemd, hieronder een beknopte (en niet volledig) opsomming:

 • Aansturen en ondersteunen van een team
 • Begeleiden van veranderingstrajecten
 • Crisismanagement
 • Projectmanagement
 • Overbruggingsmanagement
 • Verandermanagement
 • Kostenbesparing
 • Begeleiden fusie
 • Reorganisatie, herstructurering of sluiting van het bedrijf
 • Opstellen managementrapportages
 • Adviseren directie en overige leden van het management
 • Vervangen van managementleden
 • Onderzoeken nieuwe markten

Alleen interim management functies?

Interim professionals zijn zeker niet alleen interim managers. Ook consultants en specialisten kunnen als interimmer worden ingezet. Bij deze interim functies horen weer heel andere competenties bij. Er zijn legio voorbeelden te bedenken, we noemen er een aantal: interim controller, interim projectleider, interim accountant, interim schoolleider, interim rector, interim vastgoedbeheerder, interim ICT, interim HRM, interim P&O, interim docent, interim werkvoorbereider, interim applicatiebeheerder en ga zo maar door.

Wanneer zet je een interimmer in?

De interim professional gaat op projectbasis aan de slag bij een opdrachtgever. Dit kan het geval zijn omdat er binnen het bedrijf niemand aanwezig is om een bepaalde taak te vervullen, het bedrijf heeft een bepaalde expertise niet in huis. Een interimmer kan ook worden ingezet ter overbrugging van een bepaalde periode in geval van ziekte van een personeelslid of vanwege zwangerschapsverlof. Of om het bedrijf succesvol door een transitieperiode heen te navigeren, of omdat een organisatie een tekort heeft aan mankracht of omdat een bedrijf een nieuwe richting in gaat slaan. Een groot voordeel van interim is de flexibiliteit. Beide partijen, dus de interim professional en de klant, kunnen snel inspelen op een tijdelijke behoefte aan extra personeel. Een interimmer is niet in dienst bij een bedrijf, maar zet zijn expertise via zijn eigen bedrijf of via een bemiddelingsbureau in ten gunste van de klant. Een interimmer geniet van meer vrijheid, daar tegenover staat dat een interimmer ook meer verantwoordelijkheid draagt. Een interimmer werkt in kortere tijd voor meerdere organisaties waardoor de interimmer competenties en vaardigheden ontwikkelt die bij andere organisaties weer als extra input meegenomen kunnen worden. 

Interimmers kunnen op vrijwel alle niveaus en in alle sectoren en branches ingezet worden. Wij zijn onder andere actief in deze sectoren.

Hoe lang zet je een interimmer in?

Het is sterk afhankelijk van de sector en branche maar ook van de functie hoe lang een interimmer wordt ingezet. Ruwweg kunnen we zeggen dat de meeste interim professionals ingezet worden voor een periode van drie tot 12 maanden. In de praktijk zien we wel vaak dat een interim opdracht verlengd wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er specialistische kennis nodig is die een organisatie zelf niet in huis heeft. Of de interim opdracht wordt verder uitgebreid. Of er kwamen gedurende de oorspronkelijke interim opdracht allerlei lijken uit de kast. Een andere reden kan zijn dat er geen opvolger is gevonden voor een functie in vaste dienst of dat er te weinig personele capaciteit is. Wat de reden voor een verlenging van de interim opdracht ook is, houdt er wel rekening mee dat alle opgedane kennis, ervaring en het professionele netwerk uit de organisatie verdwijnen bij het vertrek van de interimmer. Daarom is altijd van belang om een warme overdracht te regelen vanuit de interim professional naar de opvolger in dienstverband.

Wanneer een interim opdracht verlengen?

Het doel van een interim opdracht is het invullen van een specifieke specialistische behoefte, een project dat afgerond moet worden, overbrugging in verband met zwangerschap of vanwege het zoeken van een nieuwe medewerker omdat de vorige medewerker een andere baan elders aanvaard heeft. Wat de reden ook is, interim opdrachten worden in de praktijk vaak verlengd. De contractduur van een interim opdracht varieert en is afhankelijk van de branche en functie. Op technisch en professioneel gebied zijn interim opdrachten eerder 6 tot 12 maanden lang, terwijl dit bij administratieve of industriële interim opdrachten vaak 3 tot 6 maanden is. De duur van de interim opdracht hangt dus af van een aantal factoren, waaronder de klant, type organisatie, de functie en de taken van de interimmer, de inhoud van de interim opdracht. We noemen een aantal parameters die de lengte van de interim opdracht mede kan bepalen, dat geldt dus ook voor een eventuele verlenging.

 1. Interim opdracht wordt uitgebreid
 2. Een interimmer wordt ingezet om andere problemen op te lossen
 3. Er wordt te lang gewacht met het zoeken van een vervanger voor de interim professional

Een interim oplossing is geen goedkope oplossing! Maak daarom vooraf goede afspraken. De opdracht voor de interimmer pakt in de praktijk vaak anders uit dan vooraf gedacht (en daarmee soms ook duurder).

Van interim naar vast

Het komt ook voor dat een interimmer besluit om niet meer zelfstandig als interimmer verder te gaan en bij het bedrijf of organisatie in vaste dienst te treden. Een reden kan zijn dat de opdrachtgever de functie structureel wil invullen en de interimmer meer vastigheid wil qua inkomen. Immers als interimmer heb je ook perioden dat je geen inkomsten hebt. Sommige interimmers vinden deze financiële onzekerheid lastig.

Waarom werken professionals als interimmer?

Interim professionals werken gedurende een relatief korte periode bij verschillende opdrachtgevers. Hierdoor bouwen ze een groot netwerk op en krijgen inzicht in het reilen en zeilen van verschillende soorten organisaties. Daarmee ontwikkel je jezelf op professional vlak enorm. Maar ook op persoonlijk gebied maak je een enorme groei door. Dat is voor nu een enorm voordeel, maar ook later in jouw verdere loopbaan. Het vergroot jouw carrièremogelijkheden aanzienlijk. Je kunt op jouw CV als interimmer de verschillende opdrachten benoemen, hetgeen ervoor zorgt dat je elders weer sneller binnen kunt komen. Ook krijg je in korte tijd inzicht in welke opdrachten wel of niet goed bij je passen.

Een andere reden om als interimmer aan de slag te gaan is een bepaalde mate van vrijheid. Deze mensen kiezen voor een stuk onafhankelijkheid. Dit hoeft geen permanente keuze te zijn, maar kan in een bepaalde fase van jouw leven goed bij jouw behoeften passen. Veel interimmers die wij spreken willen graag variatie in hun werkomgeving of voelen zich ondernemer en willen zich niet voor een al te lange tijd verbinden aan een bedrijf en willen ergens impact maken. En daarna weer een nieuwe klus. Op naar een nieuwe succesvolle opdracht. Wat succesvolle interimmers zijn kun je in deze blog lezen.

Is een interim oplossing duur?

Een interim oplossing wordt vaak als een dure oplossing gezien. Soms is dat ook zo. Er zijn excessen in de markt van dure interim bureaus die absurde bureaumarges hanteren. Vaak zijn deze interim bureaus vaag over de marges. Wij zijn van mening dat een interim bemiddelingsbureau transparant moet zijn over de bureaumarge. Je hoeft de bemiddelingsfee niet per se van de daken te schreeuwen, maar bij vragen van een opdrachtgever moet daar wel helderheid over zijn. Een bureaumarge moet goed uit te leggen zijn. Helaas is dat bij sommige interim bureaus niet het geval en is zelfverrijking zeker aan de orde. Vaak ook over de rug van de interim professional. Los van alle excessen zijn er een aantal aandachtspunten die je in de gaten moet houden.

Voordat je een interim professional inschakelt stel je dan de vraag of een interim oplossing echt noodzakelijk is. Misschien een beetje vreemd dat wij dat als interim bemiddelingsbureau zeggen, daar ligt immers ons verdienmodel aan ten grondslag. Wij willen graag dat onze opdrachtgevers echt zelf overtuigd zijn dat ze een interim professional nodig hebben. Maak in geval van de inzet van een interimmer vooraf duidelijke contractuele afspraken over het geld, maar ook over de te bereiken resultaten en hoe de voortgang van de interim opdracht gevolgd wordt.

Meestal worden de kosten van een interimmer vergeleken met een medewerker in vaste dienst. Dat is naar onze mening ook een correcte zienswijze. Om tot een goed vergelijk te komen moet je uiteraard wel het bruto salaris van de medewerker in vaste dienst bepalen. Dus het bruto salaris verhogen met het vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering, de sociale afdrachten, secundaire arbeidsverloningen (auto, telefoon, pc en andere mobile devices), ziektepercentage etc. In dat geval ga je echt appels met appels vergelijken. Verder is het zinvol om de onderstaande punten sowieso in het achterhoofd te houden:

 1. Een interimmer is door zijn enorme ervaring in staat om in korte(re) tijd veel resultaat te behalen. Het werktempo ligt hoog.
 2. Je krijgt een ervaren specialist in huis die in meerdere bedrijfskeukens hetzelfde kunstje gezien en gedaan heeft.
 3. De kosten en de tijd ten behoeve van het selecteren van de juiste interim kandidaten zijn voor het interimbureau. Werven via een werving- en selectiebureau kan ook, maar je betaalt dan al snel meer dan 20% van het bruto jaarsalaris van de aan te trekken medewerker. Voor een jaarcontract is dat een flinke kostenpost, voor een functie voor de langere termijn misschien wel acceptabel. Zelf zoeken kost ook veel tijd en dus ook veel geld.
 4. Als de interim opdracht is afgerond stoppen de kosten voor de interim professional ook. Er is geen sprake van afkoopregelingen, ontslagkosten e.d.
 5. Vakanties en ziekte van de interimmer worden niet doorbetaald. De interim professional is zelfstandig ondernemer en moet zelf hiervoor een buffer opbouwen.
 6. Een interimmer verwerkt in het uurtarief de kosten voor het pensioen, arbeidsongeschiktheid, andere verzekeringen, vakanties, te betalen inkomstenbelasting, autokosten en overige (bureau)kosten. Sommige interimmers werken met een dagtarief in plaats van een uurtarief.
 7. Hoe gaat de interimmer om met de reiskosten en reistijd? Alleen een reiskostenvergoeding of wordt de reistijd ook als (gedeeltelijke) werkuren in rekening gebracht?
 8. Hoe gaat de interimmer om met extra gemaakte uren? Meestal is dit voor rekening van de interim professional en worden de kosten niet bij de opdrachtgever neergelegd. Denk bijvoorbeeld aan een directie overleg in de avonduren. Stem contractueel af hoe met extra uren om te gaan. In onze interim contracten staat standaard een artikel opgenomen dat extra uren alleen dan gefactureerd kunnen worden bij goedkeuring vooraf door de opdrachtgever.

Voordelen interim management voor een opdrachtgever

Veel organisaties hebben behoefte aan een interim oplossing maar laten zich tegenhouden door het kostenplaatje. Een goede interimmer zorgt ervoor dat een organisatie op de langere termijn kosten gaat besparen. Als je het goed doet ga je de kosten van een interim manager of een andere interim professional terugverdienen.

Een interim professional heeft meerdere voordelen:

 • Objectief
 • Snel inzetbaar, beperkt inwerktraject
 • Specifieke expertise en ervaring in huis, ze hebben soortgelijke situaties ook in andere bedrijven meegemaakt. Daardoor nemen ze enorm veel kennis mee dat jouw organisatie verder helpt.
 • Is onafhankelijk, er is geen band of historie met de organisatie
 • Nieuwe inzichten door een frisse blik
 • Flexibel zonder lange termijn verplichtingen
 • Hoog werktempo, interimmers kunnen snel opstarten en zijn resultaatgericht
 • Een interim professional heeft een groot netwerk dat ook weer voor de organisatie voordelen kan opleveren
 • Voor de interim professional: je kunt meer verdienen (kan ook een nadeel zijn, je hebt geen garantie op altijd een interim opdracht)

Nadelen interim management voor een opdrachtgever

 • Minder inhoudelijke kennis van de organisatie
 • Verlies van kennis en ervaring na vertrek interim professional
 • Er bestaat een gevaar van alleen focus op de korte termijn in plaats van op de lange termijn
 • Vaak wordt gedacht dat een interim oplossing duur is. Interimmers factureren meestal per uur of per opdracht. Maar vergelijk dan geen appels met peren (interimmer versus vast personeel). De conclusie van de vergelijking zal je verbazen. Een goede interimmer verdien je terug.
 • Projecten duren langer dan vooraf was voorzien. Dit kan een risico opleveren. De interim verliest zijn slagkracht of er ontstaat een risico op een verkapt dienstverband of schijnzelfstandigheid.

Op welke manieren kan een interimmer aan de slag?

Er zijn verschillende mogelijkheden om als interimmer aan de slag te gaan. We stippen ze hieronder kort aan.

Interimmen als ZZP'er

Je bent zelf zelfstandig ondernemer en je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Je stuurt in dat geval een factuur vanuit jouw bedrijf naar de opdrachtgever. Je kunt gebruik maken van allerlei fiscale ondernemersvoordelen, waaronder de zelfstandigenaftrek en de MKB regeling.

Interimmen als ZZP'er via een interim bemiddelingsbureau

Dit is de manier hoe wij als Bureau Ad Interim werken. Je schrijft je in bij een interim bureau (intermediair of tussenpersoon) en wij bemiddelen voor je. Als we een concrete opdracht voor je hebben nemen wij contact met je op. Ook kun je zelf op interim opdrachten reageren als wij deze kenbaar maken. Hier zijn we overigens voorzichtig mee gezien soms de vertrouwelijkheid van de opdracht en het aantal kapers op de kust. Als de interimmer als ZZP'er via een interimbureau een opdracht binnen haalt dan worden er twee contracten opgesteld. Het interim bemiddelingsbureau stelt een Overeenkomst van opdracht op met de opdrachtgever inzake de bemiddelingsactiviteiten en de Opdrachtgever stelt een contract op met de ZZP / interim professional. Het interimbureau spreekt een uurtarief af met de ZZP'er. Het interim bureau factureert aan de opdrachtgever een percentage van het uurtarief van de interimmer voor de bemiddeling. Daar ligt dan ook het verdienmodel. Ook in deze constructie kan de interimmer gebruik maken van de fiscale ondernemersvoordelen.

Interimmen via een detacheringsbureau

Je kunt ook aan de slag als interimmer via een detacheringsbureau. Je bent dan overigens geen ondernemer en je kunt dan ook geen gebruik (meer) maken van de fiscale ondernemersvoordelen. Je bent dan in dienst van het detacheringsbureau, je staat dan op de loonlijst.

Ik zoek een interimmer     Ik ben een interimmer

 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.